Sing vooraf: Psalm 4:1; Psalm 8:2; Psalm 15:5; Psalm 16:2; Psalm 21:3

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1
Gebed
Psalm 34:6
Skriflesing:     Galasiërs 5
Teks:               Galasiërs 5:16; Kategismus Sondag 44 (Tiende Gebod)

Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
 
Dit gaan hier oor die woord begeer. En oor die sondes wat almal gekoppel word aan hierdie woord. Hierdie woord is sekerlik positief in sy wese: mens begeer om God te ken en ons begeer 'n ware geloof, en ons begeer die ewige lewe.
Die redenasie wat die Heilige Gees in hierdie brief deur die apostel Paulus volg, is eintlik baie logies en maklik verstaanbaar, want jy kan geen enkele gebod oortree sonder om eers te begeer om dit te doen nie.
Die twee pole is duidelik presies soos wat die Bybel hulle hier beskryf:
Kyk na die gedeelte wat ons gelees het van vers 19 af.
Vers 20 noem twee dinge wat getuig van 'n verkeerde begeerte in jou aanbidding, naamlik:
Daarna volg 'n lang lys van sondes wat gedryf word deur 'n begeerte teen ander mense:
Maar die einde van die lysie meld ook nog dronkenskap en brassery.
Daar word nie algemeen aanvaar onder ons dat hierdie lang lys van sondes almal met die sonde van begeerte verband hou nie.
Tot dusver is die hele saak baie maklik en verstaanbaar. Ons moet ons deur die Heilige Gees laat lei, en dan sal Hy ons leer om nie verkeerde dinge te begeer nie, maar wel dinge wat reg en goed is.
 
Daar is egter dinge wat begeer moet word.

Vers 22:

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. (Galasiërs 5:22 AFR53)
 
Kyk na die kontras. Die laaste deel van vers 21:

. . . soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
 
Die Here stel die saak baie sterk, omdat Hy ons enersyds daarmee wil beweeg tot bekering van verkeerde begeertes wat by ons mag leef, en ook omdat Hy ons andersyds hiermee wil afskrik om dit nie te hê nie.
 
Lees hierby Galasiërs 6:7, 8.

Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. (Galasiërs 6:7-8 AFR53)
 
Ons moenie verwag dat mens ooit in hierdie lewe volmaak bekeer sal wees, en sondeloos sal kan lewe nie, want selfs nie eers die heiligste mense kan so 'n vlak bereik nie. Die saak gaan in sy diepste daaroor dat ons darem die begeerte moet beleef dat ons volgens die Here se gebooie wil lewe.
 
Kom ons lees vir hierdie stelling 1 Johannes 1:8 waar die volgende geskryf staan:

As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. (1 Johannes 1:8 AFR53)
Onthou net, Jesus Christus het ons met sy dood uit die hel uitgeruk, en dus ook uit die mag van die verkeerde begeertes. Daarna het Hy nog die Heilige Gees ook teruggestuur om ons te regeer en met Goddelike wysheid voor te sê, sodat ons werklik nie net teen die verkeerde begeertes in ons kan stry nie, maar hulle ook kan oorwin.
 
Kom ons kyk na Kategismus Sondag 44 vir 'n opsomming van hierdie preek.

Vraag 113: Wat eis die tiende gebod van ons?
Antwoord: Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê (a).

(a) Rom 7:7.

Vraag 114: Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam?
Antwoord: Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid (a), maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe (b).

(a) 1 Joh 1:8; Rom 7:14, 15; Pred 7:20; 1 Kor 13:9. (b) Rom 7:22; Ps 1:2.

Vraag 115: Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie?
Antwoord: Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken (a), en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek (b). Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik (c).

(a) Rom 3:20; 1 Joh 1:9; Ps 32:5. (b) Matt 5:6; Rom 7:24, 25. (c) 1 Kor 9:24; Fil 3:12-14.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 73:11

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Mei 2005 (aand)