Sing vooraf: Psalm 66:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:1, 9

Gebed
Amen.

Skrifberyming 15-7:1 (43:1)

Skriflesing:     Galasiërs 6
Teks:               Galasiërs 6:3; Kategismus Sondag 39

Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. (Galasiërs 6:3 AFR53)

Ons moet ons aan die gesag van die Here onderwerp, want Hy is nie net die ewige God en die enigste Almagtige nie. Hy is ook die Here wat ons met sy liefde uit die ewige dood van die hel verlos het.

Ons ondersoek vanaand in hierdie preek die volgende twee sake:

1. Gesag en die doel van ons skepping
2. Die gesag van God en die liefde

1. Gesag en die doel van ons skepping

Die Bybel sê dat alle dinge deur God en tot God geskape is. Ons is ook deur die Here geskape om God te eer en te dien.
Ons is met ander woorde geskape om onder die gesag van God te bestaan.
Hoe ken ons die gesag van God?
Die Here openbaar sy gesag in die gesag wat ouers en meerderes moet uitoefen oor kinders en die wat aan ons ondergeskik gestel word.
Die Here openbaar sy gesag ook in ander gesagsvorme wat oor ons gestel is, byvoorbeeld in die wette van die land. Die Here openbaar in Romeine 13 dat ons aan die owerheid gehoorsaam moet wees, omdat God aan die owerheid die gesag toeken om die swaard te hanteer.
Ons kan nou seker vir onsself die vraag vra: Waarom is ons dan soms so opstandig teen die verskillende vorme van gesag wat die Here oor ons stel? Waar kom die probleem vandaan?

As ons wil praat oor gesagsverwerping moet ons erken dat daar net een voorwaarde is waaronder enige mens die gesag van God sal verwerp, en dit is wanneer hy verwaand word.

As ons oor verwaandheid wil gesels, is daar nie ’n beter voorbeeld om na te verwys as dié van die duiwel nie.
Daarna het die twee sondeval plaasgevind. Dit was die een in die Paradys waar die Satan die mens tot sonde verlei het. Dieselfde dinge het gebeur as tydens die eerste sondeval:
Samevattend kan ons dit so stel:
2. Die gesag van God en die liefde

God alleen dra die hoogste gesag.
Daarom is dit so belangrik dat die vyfde gebod nooit losgemaak word van die liefdesgebod nie.
Daarom het die Here die gesagsgebod ingeklee met die woorde “eer jou vader en jou moeder”.
Kom ons kyk prakties na die effek van hierdie dinge vir ons elkeen: Wat doen die mens wat die gesag van die Here verwerp?
Vandag het ons die heerlikheid van God se teenwoordigheid ervaar toe ons deur Hom geseën is met die begin van elke erediens.
Enige mens loop die gevaar om verwaand te raak en te dink dat hy iets is en dat hy hom dan teen die Here verset.
Ons mag nie daardie pad loop nie omdat die Here Jesus Christus ons geheilig het met sy kruisdood.
Nou moet ons in die gesag van Christus oor die sondes heers. Dit is een van die redes waarom die Here ons weer in die erediens bymekaargebring het, want Hy verseker ons dat ons die oorwinning van sy Seun ontvang het sodat ons inderdaad oor die sonde kan heers.

Die Here het die sondeval van sowel die Satan as van Adam in die Bybel laat neerskryf as openbaring van hoe persone lyk wat teen God se gesag in opstand kom. God openbaar ook wat van hulle word sodat ons nie dieselfde pad moet loop nie.
Dit vra selfondersoek. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.

Ons kan nie oor gesag en gehoorsaamheid praat as ons nie ook praat oor die vyfde gebod nie, want dit is die gebod wat oor hierdie dinge handel.

Kom ons lees Kategismus Sondag 39 saam om te sien wat ons van die vyfde gebod (gesagsgebod) glo.

Vraag 104: Wat eis God in die vyfde gebod?
Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp (a). Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê (b), omdat God ons deur hulle wil regeer (c).
(a) Ef 6:1, 2, 5; Kol 3:18, 20, 22; Ef 5:22; Spr 1:8; 4:1; 15:20; 20:20; Eks 21:17; Rom 13:1. (b) Spr 23:22; Gen 9:24;1 Pet 2:18. (c) Ef 6:4, 9; Kol 3:20; Rom 13:2, 3; Matt 22:21:

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 144:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 September 2006 (aand)