Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Psalm 103: 1

Gebed

Psalm 102: 1

Teks: Kat. Sond. 27

Lees:  Genesis 17: 1 - 14 (Hand. 2: 37 - 40; Mark. 10: 13 - 16; Kol. 2: 11 - 12)

Wanneer mens oor beginselsake praat, moet die Bybel die deurslag gee. Maar let daarop dat ons nie vir die Bybel mag besluit wat moet hy sê op die ter sake gedeeltes nie.
In hierdie lig kyk ons na wat die Bybel ons leer oor die doop. 

1.    Heel eerste kyk ons na die rol wat die water in die Doop speel.
Die dwaling wat ons hier het, bestaan daarin dat hulle aan die water - wat eers geheilig word - toorkrag toeken, waarmee die water dan die sonde van die mens wegneem, en die genade aanbring oor hom.

Dis ook die dwaling wat ons in die laaste aantal jare  toenemend raakloop. Die Doop self word meteens saligmakend - terwyl dit nog nooit saligmakend was nie.
Daarom het ons voorouers deeglik ingegaan op die saak, en spesiaal vraag 72 van die Kategismus uit die Bybel uitgewerk.  Dieselfde saak was toe al aan die gang.  Wat was hulle bevinding?
Die saak is dus baie duidelik: 
2.    In die tweede plek gaan kyk ons na die versekering wat God vir ons gee.

Kyk hier na twee Bybelgedeeltes:

Markus 16: 16 
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
 
Gal. 3: 27    
…want julle almal wat in Christus gedoop is,  het jule met Christus bekleë."

Die Here verseker hier redding en verlossing.
Maar dit gaan nie oor 'n uitwendige saak nie, dit gaan oor 'n inwendige saak.
Dit is ook waarop die "met Christus beklee," sien.

God belowe iets, en ons moet dit wat die belofte bevat, aanneem.
Kom ons noem dit  ander woorde:  Ons moet glo.

Maar pasop, dit gaan beslis nie oor 'n beslissing wat die sondaar maak nie, want daar staan in Titus 3: 5 die volgende geskryf:

... nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het HY ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.

Hier word van die Doop gepraat.  (Dis ook waar ons Kategismus die vraag vandaan kry).

Maar let op!:
Hier word 'n Goddelike bewys gegee aan die sondaar dat dit:
Met nadruk: 
As ons moes staatmaak op die mens se oortuiging, sou ons nooit iemand kon doop nie, want ons is heeltemal verward in ons sondebeskouings en in ons etiese uitkyk op die lewe.
God verhoed juis hierdie saak, en daarom verskuif Hy die klem weg van die sondaar af na Hom toe, en na wat Hy gedoen het tot ons verlossing.
Weereens gaan dit nie oor die vorm van die saak nie, maar oor die wese.
Kom ons stel dit makliker: 
Dit is dus moontlik dat baie mense (volwassenes) wat gedoop is, nie in die hemel sal wees nie. Veral dan ook diegene wat 'n valse Doop aanhang.

Ons vat hierdie punt saam:  Dit is bygeloof wanneer ons die uitwendige sake by die Doop oorskat, en die inwendige onderskat.

3.    Nou gaan ons in die DERDE plek kyk na die genadeverbond.

Dadelik maak ons die volgende stelling:  As jy die kinderdoop gering ag, bestry of verwerp, lê jy jou nadruk verkeerd, en laat jou insig jou in die steek, want dan gaan dit oor die geloof van die mens, en nie oor die liefde van God nie.

In Genesis 17 stel God sy genadeverbond met Abraham in.

'n Paar belangrike dinge word deur die Here gesê:
Waarom nie aan volwassenes nie? Hulle weet mos waarom dit gaan! Juis aan kinders, want God se beloftes gaan oor geslagte, en Hy doen sy Woord altyd gestand, selfs al besef ons nie waaroor dit gaan nie.

Ons lees in Kolosense 2: 11 - 12 dat die besnydenis en die Doop dieselfde inhoud het.
As die genadeverbond wat met Abraham opgerig word, eis dat die kinders op die agtste dag besny moet word, is dit heeltemal voor die hand dat die Doop wat 'n vervulling is van hierdie Ou Testamentiese verbond, ook op die agtste dag bedien moet word.

Die vorm is anders, die bedeling is anders, maar die saak is presies dieselfde.

Hierby moet in gedagte gehou word dat God se koninkryk nie net vir volwassenes is nie, maar ook vir kinders.
Veral omdat die Doop in die Bybel gekoppel word aan die werk van die Heilige Gees, mag ons ook nie die werk van die Heilige Gees in kinders onderskat nie.
Die Here stel die verbond in met Abraham.
Ons kry presies dieselfde met die Doop in die Nuwe Testament.
Teen hierdie agtergrond moet ons weer kyk na wat 'n Sakrament is.
Om dus volwassedoop te wil afdwing sal 'n dwaling wees, want in die Nuwe Testament kry ons eers die proselietedoop.
Ons word almal in sondes ontvang en gebore.  Klein en groot.  Ons word ook in Christus verlos : klein en groot.
Laat ons dan nie ons eie menslike verdienste enigsins koppel aan die gebruik en bediening van die Sakramente nie, want dan sou ons nie net dwaal nie, maar selfs afbreuk doen aan God se heiligheid.

Amen.

Gebed.

Psalm 68: 1

Die genade van die Here Jesus Christus,  en die liefde van God  en die gemeenskap van die Heilige Gees,  gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Desember 2001. Aanddiens