Sing vooraf:  Psalm 105:5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103: 1

Gebed.
Amen.

Psalm 102: 1
Skriflesing:  Genesis 17 en Lukas 18:15, 16.
Teks:  Genesis 17:4. Kategismus Sondag 27.

Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ’n menigte van nasies word. (Genesis 17:4 AFR53)

Dink net aan die atmosfeer van die oomblik:  ‘n Nege en negentig jarige man wag al vir vier en twintig jaar lank dat die Here ‘n belofte moet waar maak.
Intussen verloop die tyd so lank, en hy moet net vertrou op die Here se uitspraak dat Hy die Almagtige is.
Nou verskyn die Here vir die vierde maal aan hom  en verseker hom:

kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ’n menigte van nasies word.

Ons gaan in die preek aandag gee aan die volgende dinge:

1. Die versekering van God.
2. Die teken by die doop.
3. Die genadeverbond.

1. Die versekering van God.

Die HERE is die Oprigter van die verbond – Hy sê tog duidelik dat sy verbond met Abraham is en sal wees.
Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. (1 Johannes 3:1 AFR53)

Die verbond van die Here word deur tekens aan ons geopenbaar  -  en terselfdertyd dien dit as openbaring dat die Here elke oomblik by ons is.
Markus 16: 16
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Galasiërs 3: 27
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Die Here verseker met hierdie woorde redding en verlossing.
Maar nou moet ons oppas. Dit gaan beslis nie oor 'n beslissing wat die sondaar maak nie! Daar staan in Titus 3: 5 die volgende geskryf:

.. nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees."

Hier word van die doop gepraat (dis ook waar die Kategismus die vraag vandaan kry).
As ons moes staat maak op die mens se oortuiging, sou ons geen mens doop nie.
2. Die teken by die doop.

In die lig daarvan dat die Bybel aan ons openbaar wat die teken by die doop moet wees, kyk ons na die rol wat die water in die doop speel.
Dit is waarom ons voorouers deeglik op hierdie saak ingegaan het, en die bevindinge uit die Bybel in vraag 72 van Kategismus neergeskryf het. Die doop was geen sondes af nie, net die bloed van die Here Jesus Christus, en die Heilige Gees kan dit doen.
Daarom word die doop oorskat as mens te veel waarde aan die seremonie heg. Dit is nie waar dat die doop betrekking het daarop of die dopeling oud of jonk is, en of hy ondergedompel of besprenkel word nie. Die waarde van die doop is geleë in die verdienste van die Here Jesus Christus.

3. Die genadeverbond.

As jy die kinderdoop minag of verwerp, lê jy die nadruk verkeerd. Dan gaan dit nie oor die liefde van God nie, maar oor die "bekwaamheid" van die mens.

In Genesis 17 stel God sy genadeverbond met Abraham in.

'n Paar belangrike dinge word deur die Here gesê:
Dadelik val dit mens op dat dit nie oor volwassenes gaan nie, maar oor kinders, want die verbond word deur God op die geslagte oorgedra, en nie deur mense nie.
Daarom is dit voor die hand liggend dat, omdat die besnydenis op die agste dag moes plaasvind, die doop ook op  die agste dag bedien moet word. Dit is waarom ons die doop bedien sodra die moeder in staat is om saam met haar man voor God te verskyn om die doopsbelofte af te lê.

Mens moet altyd onthou dat die doop ook die uitverkiesing raak.
Kom ons som alles op: 'n Sakrament  is 'n heilige, sigbare teken en seël. God het dit self ingestel, en die doel daarvan is dat ons die evangelie beter moet verstaan.

Ons word almal in sonde ontvang en gebore, en daarom het ons ook geestelike gebreke:
Laat ons daarom aan die sakramente die erkenning verleen wat hulle toekom:
Kom ons kyk hoe verwoord ons belydenisskrifte hierdie dinge in die Heidelbergse Kategismus Sondag 27:

Vraag 72:  Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde?
Antwoord:  Nee (a), want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes (b).
(a)Matt 3:11;  1 Pet 3:21;  Ef 5:26.  (b) 1 Joh 1:7;  1 Kor 6:11.

Vraag 73:  Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?
Antwoord:  God sê dit nie sonder gewigtige rede nie.  Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem.  Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Vraag 74:  Moet die jong kinders ook gedoop word?
Antwoord:  Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (a).  Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die geloof werk (c), beloof nie.  Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (d).  So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is (f).
(a)Gen 17:7.  (b)  Matt 19:14.  (c) Luk 1:15;  Ps 22:11;  Jes 44:1-3;  Hand 2:39.  (d) Hand 10:.47.  (e) Gen 17:14.  (f) Kol 2:11-I3.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 68: 1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Julie 2006 (aand).