Sing vooraf:  Psalm 4:2.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  84:1, 2.

Gebed.
Amen.

Psalm  19:7.

Skriflesing:  Genesis 2 : 15 – 3 : 14
Teks:            Kategismus Sondag 3;  Genesis 2:15

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. (Genesis 2:15 AFR53)

Die Here bring die hele skepping berekend en stelselmatig tot stand:
Ons gee vandag aandag aan die volgende sake:

1. Het die Here ons regtig volmaak geskape?
2. Wat het God van ons verwag?
3. Waar gaan God nou met my heen?

1. Het die Here ons regtig volmaak geskape?

Met die skepping van die mens openbaar die Here dat Hy ook op ’n ander manier kan skape as om dit elke keer met sy almag tot stand te bring.
Maar met die skepping van die mens is dit anders.  God het nog ’n manier van tot stand bring:
Dié keer openbaar die Here iets van die vooraf beplanning en beraadslaging wat Hy met Homself gehad het oor hoe Hy die mense tot stand wil bring en oor hoe hulle moet wees! God sê:

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Genesis 1:26 AFR53)

Hierdie skepsel wat God hier in gedagte het moet op die aarde van ’n baie hoër adel wees as die res van die skepping.  Hy openbaar en bevestig dit aan ons met die treffende woorde:

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. (Genesis 1:27 AFR53)

In die Naam van God was daar nou regeerders op die aarde.  Mense wat kon lewe tot in ewigheid.
Die vraag kom by ons op:  As ons vandag so om ons rondkyk is daar bitter min mense wat werklik voluit eerbaar is.  Waarom het daar so baie mense so sleg geword?
Wat het ons anders gemaak as die res van die skepping?
Die mens was dus so aangelê dat hy volmaakte gemeenskap met God kon beoefen.
En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Genesis 1:28 AFR53)

In hierdie seën is ‘n persoonlike band tussen God en die mens.
2. Wat het God van ons verwag?

Wat het God nou van hierdie volmaakgeskape mens verwag?
Verder moet daar by die mens veral ‘n spontane dankbaarheidsuiting wees.
Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o HERE, my Rots en my Verlosser.  Ps. 19 : 5.

Intussen gebeur daar ’n baie slegte ding in die hemel.  Een van die hoogste engele oorskry sy grense en kom teen God in opstand.  Esegiël 28 verwys in die beskrywing van die koning van Tirus hierna:

Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. (Esegiël 28:14-15 AFR53)

Hierdie gerub het soveel mag by God gekry dat hy besluit het dat Hy self God wil wees en dat God hom moet dien!  Toe kom hy in sy ongeregtigheid in opstand teen God.  Van toe af is sy naam ook verander: hy is nou die satan.

Hy het daar in die Paradys aangekom en sy ongeregtigheid aan die mense afgesmeer:
Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. (Genesis 3:4-5 AFR53)

Die feit dat God gesê het dat Hy die mens met die doodstraf sal straf vir ongehoorsaamheid, word as ‘n leuen verklaar.  En ons is daarna hard gestraf met die doodstraf waaraan ons nie wou glo nie! Voor die sondeval was hierdie smarte van harde werk en die dood nie daar nie.

In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. (Genesis 3:19 AFR53)

Hier in die Paradys het die mens ‘n gevalle sondaar en ’n verraaier geword wat sy gehoorsaamheid van God prysgegee het vir gehoorsaamheid aan die satan.
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan. (Johannes 8:44 AFR53)

Die satan het sy gees van hoogmoed en opstand by Adam en Eva laat posvat.
Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. (Genesis 3:6 AFR53)

Inderdaad het die twee se oë toe oopgegaan en hulle het kennis gehad!
Hulle kennis was dat hulle nou in die diepste ellendes was en dat hulle hulleself van God vervreem het. Daarom gaan kruip hulle weg!
Die saak het baie versleg toe God met die twee mense kom afreken het.: God het die hele skepping saam met die mens vervloek.  Van daardie oomblik af lag die satan breed, want van toe af buk die mens en die skepping onder die mens se onverantwoordelikheid: 

En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie  -  vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. (Genesis 3:17 AFR53)

3. Waar gaan God nou met my heen?

Vir diegene wat hierdie dinge weet en besef, het God dadelik genade.
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.
(Genesis 3:15 AFR53)

Dit is die heel eerste belofte dat Christus sal kom.
Daarom lewe ons met hoop.
God die Vader het die mens volgens sy raadsplan geskape. Al het ons in sonde geval, het God die Vader dit voorsien en ook reeds verlossing in die werk van sy Seun voorsien.  (Efesiërs 1:4).
Toe die Here Jesus Christus teruggegaan het na die hemel toe, het Hy aan die gelowiges belowe dat Hy ’n ander Trooster sal voorsien, vir die tyd wat Hy in die hemele voorbereidingswerk doen: Hy belowe die uitstorting van God die Heilige Gees.
Om te verander weg van die duiwel af (om die satan te verslaan!)  is niks anders nie as wedergeboorte.
So herstel God dit wat ons bederf het:  Dit is die genade in ons Here Jesus Christus.
Maar die raad van God is genade en oordeel.
Ons antwoord elkeen by onsself oor ons bekering en wedergeboorte in Jesus Christus:
Geliefdes, ons moet ons aan die Gees van God onderwerp.
Daar is net een van twee moontlikhede:
Kom ons lees saam wat ons Belydenis in die Heidelbergse Kategismus hieroor te sê het:

Vraag 6:  Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?
Antwoord:  Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b).  Dit beteken:  in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c).

a)Gen 1:31.  (b) Gen I:26, 27.  (c) Ef 4:24;  Kol 3 2 Kor 3:18.

Vraag 7:  Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan?
Antwoord:  Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys (a).  Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word (b).

(a)Gen 3;  Rom 5:12, 18, 19.  (b) Ps 51:7;  Gen 5:3

Vraag 8:  Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is?
Antwoord:  Ja (a), behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word (b).

(a)Gen 8:21;6:5;  Job 14:4;  15:14, 16, 35;  Joh 3:6;  Jes 53:6.  (b) Joh 3:3, 5;1 Kor 12:3;  2 Kor 3:5.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 32:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 Julie 2005 (aand)