Sing vooraf:  Psalm 4:3; Psalm 40:3; Psalm 66:6;;

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 118:1, 13.
 
Geloofsbelydenis:  Nicea.
 
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 40:4.
Wet
Psalm  40:4
 
Gebed.

Doksologie:
Amen.
 
Psalm 51:8;
 
Skriflesing:  Genesis 22.
Teks:            Genesis 22:2

Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys. (Genesis 22:2 AFR53)
 
Broeders en susters, almal van ons wat hier bymekaar is, was al in 'n toestand waar ons baie graag iets wou gehad het, of iets wou gedoen het, maar die Here het dit nie vir ons moontlik gemaak nie.  Of die Here het ons gedwing om 'n geleentheid by ons te laat verbygaan wat - volgens ons oordeel - vir ons baie voordeel sou ingehou het.
 
Waarom gebeur sulke dinge?
Die antwoord is dit:
Kyk nou teen hierdie agtergrond na die gedeelte wat ons saam gelees het.  Dit is een van die stukkies geskiedenis wat ons almal so goed ken dat dit lankal sy hele betekenis vir ons verloor het.
Kom ons kyk na die dinge wat nie in die verhaal hier beskryf is nie, maar juis die dinge wat betekenis gehad het en wat ook die betekenis van hierdie dag gemaak het.
Dan kom daar later uit moedeloosheid van hulle kant af 'n menslike ingryping om die belofte van God te probeer verwerklik.
Dink nou net vir eers aan die nodelose toestand waarin die twee mense was:
Maar wanneer Abraham 100 jaar is, en Sara 94, dan besluit God dat die dag aangebreek het.
Ons weet nie hoe lank na hierdie wonderlike vervulling van God se liefde aan die twee oumense dit was nie, toe kom God weer na hulle toe.
Kyk net hoe stapel die Bybel die gegewens rondom die kind op:
Die Here loop Abraham se gedagtes vooruit in hierdie noukeurige beskrywing!
 
Hoe groot/oud is die kind?
Van God se kant af weet ons dat Hy wou kyk hoe groot Abraham se geloof is.
Hier het ons die antwoord op die vraag waarom sulke dinge met mense gebeur dat hulle voor keuses en opofferinge te staan kom, wat amper te veel vra om die regte ding te doen.
En laat ons dit nou ook maar besef - as God Abraham een keer kon beproef, op hierdie manier, kon God hom baie meer kere ook beproef het.  Nie net vir hom nie, ook vir ons!
 
Kom ons benader hierdie saak van nog 'n kant af, net ter wille daarvan om die saak van geloof helder te stel.
Intussen is Abraham en Isak op pad na die offerplek, Moria, toe.
Toe hulle daar aankom, laat Abraham die bediendes almal alleen agter en hy gaan verder met sy seun.
Later het Isak ook vir sy pa gevra waar die dier is wat hulle gaan offer.
Luister na Hebreërs 11:17:

Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, (Hebreërs 11:17 AFR53)
 
En in vers 18 staan iets baie belangriks geskryf, naamlik dat Abraham gedink het dat God Isak weer sou lewendig maak as hy hom geoffer het.

Vers 18:

aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word  -  want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; (Hebreërs 11:18 AFR53)
 
Gemeente van die Here, hoe reageer ons op geloofsbeproewings?
Dieselfde geld ons.
Net soos Abraham, staan ons nou ook ná die tyd in die lig van Christus se beloftes.
Laat hierdie beloftes ons beweeg om soos Abraham alles prys te gee elke keer wanneer ons in hierdie situasie kom waar die regte en die verkeerde voor ons staan.  Almal weet dat die verkeerde dan die aanloklikste lyk, maar ons ontvang meer terug, omdat ons God kan verheerlik met ons weerstand teen die kwaad.

Amen.
   
Slotgebed.
Slotpsalm 107:10

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Mei 2005  (oggend)