Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 107:1, 5, 7.

Gebed.

Psalm 40:8

Skriflesing:  Genesis 37.
Teks:  Genesis 37:28
En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir twintig sikkels silwer. En húlle het Josef na Egipte gebring.
Die broers van Josef verkoop hom met bitterheid en haat in hulle  -  terselfdertyd is God in sy vriendelike en liefdevolle genade besig om te begin om blyplek vir sy volk gereed te maak!
Om altwee kante van die gebeurtenis te kan verstaan, moet ons eers die gesin van Jakob van nader gaan bekyk.  Ons moet onthou dat die Here se beloftes aan Abram dat Hy van sy nageslag ‘n groot volk gaan maak, nog steeds swaar in die lug gehang het! Al was daar darem nou al ‘n paar families uit Abraham gebore, was daar nog geen sprake van ‘n groot Godsvolk wat tot stand gekom het nie.

Kom ons gaan kyk wat het die Here in hierdie stuk geskiedenis laat gebeur:
1.    Josef se pyn
2.    God se vriendelikheid.


1.    Josef se pyn.

Jakob was die kind van Isak wat deur God uitverkies was om die belofte verder te dra in sy nasate in. 
Jakob se kinders was nou al almal gebore, maar uit hulle optrede word dit sommer al vroeg duidelik dat hulle nie die druk van die wêreld kan weerstaan nie.
‘n Voorbeeld van die werklike gevaar van vermenging deur ondertrouery kry ons onder andere in dit wat Jakob se dogter Dina aangevang het. Jakob se seuns was almal al volwasse mans wat vee opgepas het in die veld (Genesis 34:5).  Net Benjamin is jonger as Dina.
Intussen gryp hy vooruit na regte wat hom alleen in die huwelik beskore is.
Die gevaarlike aspek van die gebeurtenis kom uit in Hemor se voorstel (plan?). “Verswaer julle met ons.”
God verhinder dat hierdie voorstel deurgaan.   Die manier waarop die Here dit doen, is deur die agterbakse optrede van Dina se twee broers, Simeon en Levi.  Dis maar een van die talle voorbeelde waar die Here sonde in diens van sy eer gebruik!
Ons moet nou nie die idee kry dat Jakob se seuns baie regverdig was nie!
Die vraag is: Waarom openbaar die Bybel al hierdie dinge? 
Die antwoord is: Sodat ons kan verstaan waarom God dit noodsaaklik ag om sy volk iewers heen af te sonder: 
Hoe doen die Here dit?  Soos so baie keer gebruik die Here sonde in sy diens om sy wil uit te voer!   Die broers ontwikkel onderling ‘n hewige wrewel teen die tweede jongste broer: Josef.  Josef was op daardie stadium sewentien jaar oud, en Isak het ook nog gelewe.

Die redes vir die broers se wrewel was verkeerd, maar heeltemal verstaanbaar!
Dit is waarom hulle sê: Daar kom die dromer, laat ons hom doodmaak!  Die Here laat hierdie dinge neerskryf sodat ons kan sien hoe ver en diep haat kan groei:  Dit word broedermoord!
Hoe ervaar Josef dit?  Sleg
Toe sê hulle vir mekaar: Voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie - daarom kom hierdie benoudheid oor ons. (Genesis 42:21 AFR1953)
Luister hoe die broers dit self beskryf: die benoudheid van sy siel! 
Terwyl hulle nog daar is, kom daar ‘n  handelskaravaan aan. Die mense is Ismaeliete.  Kyk na die betekenis:
By Jakob se huis gaan dit nie beter nie. 
Kyk net na al die pyn en angs en hopeloosheid!

2.    God se vriendelikheid.

Teenoor al die trane en doodsangs op die aarde is daar nog iets aan die gebeur. God is aan die werk.  Hy is besig om sy Raad tot uitvoer te bring. 
Hierin is ‘n baie komplekse aantal dinge besig om plaas te vind.
Dit sny inderdaad die hoofsaak van God se doel met al die gebeurtenisse aan: 
By Jakob se huis werk die Here ook met die binnekante van die broers.  Daar kom besinning en bekering!  Ook deur die wroeging van pyn en die onthou van hulle wandaad.  Hulle bely dit self later.
In hierdie hele stuk gebeurtenis is daar ook iets van ‘n voorspel van die geskiedenis van die Here Jesus Christus.  Let op na die paralelle tussen die Here Jesus en Josef.
Kom ons pas hierdie gedeelte toe op ons: 
Dit gebeur so dat dit wat op die aarde gebeur, dikwels nie is wat ons dink dit is nie! 
Amen.
Slotgebed.
Slotpsalm 59:1, 10.
Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 Augustus 2002.