Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm
Skrifberyming

Gebed.

Psalm 2:3.

Skriflesing: 
Teks:  Genesis 39:
  1. Na sy bevordering in sy eienaar se huis het dié se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê: "Kom slaap by my."
  1. Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap.
  1. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê: "Kom lê by my." Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou.
1933AV:   
  1. Kom hou gemeenskap met my.
  1. en hy na haar nie wou luister om by haar te lê om met haar gemeenskap te hou nie,...
  1. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê: Kom hou gemeenskap met my.
Die duiwel het met 'n knaende metode probeer om die kerk se toekoms in 'n krisis te kry. Hy het probeer om die man wat deur die Here beskik was om as mens vir die toekoms van sy kerk voorsiening te maak, se roeping en uitlewing van sy roeping in die spervuur te bring.

Ons kyk in hierdie preek na twee belangrike dinge:
1.    Die Kerk in 'n krisis.
2.    Die Here voorsien.


1.    Die Kerk in 'n krisis.

Ons het nie in die eerste plek in hierdie geskiedenis te doen met 'n seksverhaal van 'n wellustige vrou nie. Daar was iets baie groters op die spel: dit was 'n stryd tussen die gestuurde van die Here en die mag van die hel.
Kom ons kyk eers na die karakters in hierdie openbaring. Dan sal u die gebeurtenis self beter verstaan.
Daaruit kom ons duidelik agter dat die Here 'n besondere band met Josef gehad het, en inderdaad is dit ook so. 
Die gevaar sy familie (die steeds groter wordende kerkvolk) gestaan het, was dat hulle so met die heidendom deurmekaar geraak het, dat hulle die Here kon vergeet en afsterf. Daarom het die Here voorsiening getref dat hulle bewaar kon bly.

Die probleme van hulle geloofsvoortbestaan het daarin na vore gekom dat die Bybel openbaar dat Jakob baie probleme met sy kinders gehad het.
2.    Die Here voorsien.

Om hierdie volk te red het die Here Josef as plekbereider vooruit gestuur.
Meteens is die gebeurtenis rondom Potifar se vrou nie meer net die optrede van 'n wellustige vrou wat 'n man probeer vang nie.
Josef se roeping word in hierdie gebeurtenis getoets. Dit is 'n gebeurtenis wat baie dieselfde is as die versoeking wat die Here Jesus na sy doop in die woestyn deurgemaak het.
Dit bring ons by die werklike diepte van die saak waaroor dit gaan. Wat is "gemeenskap" en wat beteken dit vir die Here?
As Potifar se vrou Josef probeer nader lok, probeer sy om hom uit sy verhouding met God uit te lok in 'n ander verhouding in waar hy nie met God omgaan nie.
Wat is ons roeping as kerk vandag?
En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie (...nie aan haar sondes deel kry...) (18:4).
Dieselfde ding staan in Efesiërs 5:11 geskryf:
 ... en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
Ons moet ook nie ewe mooi bely dat ons die Here ken, en dan in ons daaglikse lewe losgespeek raak nie:
As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (1 Johannes 1:6, 7).
Die opdrag is:
Die Bybel spel die pad van gemeenskap met die Here vir ons uit:
Natuurlik is 'n lewe waarin ons gemeenskap met die Drie-Enige God het, nie 'n maklike lewe nie.
Die Bybel is daaroor baie duidelik dat ons daarop voorbereid moet wees dat dit presies die styl van die Satan met ons is.
Ons moet pasop dat ons nie as gelowiges aan die roepstem van die wêreld toegee nie.
Dink nou mooi wat van Josef sou geword het as hy wel met Potifar se vrou gemeenskap gehad het. Die vreugde van die oomblik sou maar gou verby gewees het.
Die Here Jesus is deur presies hierdie oefening.
Tog kies Hy die pad van lyding. Dit is 'n pad van eensaamheid en 'n pad waar Hy die haat van ander mense op sy hals haal. Maar dit is 'n pad wat reguit is en eerlik en wat die guns van God wegdra. Dit is ons pad ook.

Die roepstem van die wêreld is daar:
Maar dan moet u 'n paar dinge onthou:
Die Here verwag van ons om deur die soort van ding te kan sien, want die Heilige Gees bewerk juis inderdaad hierdie soort van insig in ons. En Hy dra ons wanneer ons deur verwerping deur ander mense en alleenheid gaan. Hy laat ons hoor wat die Here sê:
... moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein (1 Timoteus 5:22).
Dit is nodig dat ons deur al hierdie soort van lyding gaan, want as ons nie gemeenskap met die lyding van die Here Jesus het nie, sal ons nooit blydskap kan verstaan nie, en sal ons ook nie kan jubel wanneer die Here sy heerlikheid openbaar nie (1 Petrus 4:13)
Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid.
Dit is waarom die Here ons aan die einde van elke erediens verseker dat Hy steeds met ons gemeenskap het deur die Heilige Gees wat by ons bly:
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees (2 Korintiërs 13:13).
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 47.   

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Augustus 2002