Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 71:1, 10, 14.

Gebed.

Psalm 3:2.

Skriflesing: Genesis 3.
Teks: Kategismus Sondag 52. Genesis 3: 15
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.

Met die sondeval het die mens letterlik so sleg geword dat hy bitter min dinge kon doen wat reg was of nie sonde was nie. Maar regdeur hierdie slingerpad wat ons tussen die sonde deurloop, het ons hierdie eerste belofte van die Here saam met ons. Die Here het belowe dat Hy vyandskap tussen die uitverkorenes aan die een kant en die duiwel en al sy magte aan die ander kant sal stel.

Ons gee aandag aan die volgende sake:
1. Die duiwel se werkmetode met die mens.
2. Die Here se genade oor die mens.
3. Ons antwoord op die Here se genade.

1. Die duiwel se werkmetode met die mens.

Hierdie belofte in Genesis 3: 15 moes seker as 'n geweldige skok vir die Satan gekom het, en hy ervaar dit ook seker elke dag nog as 'n vernedering.
Die duiwel het sekerlik nie daarop gereken nie. Die oomblik toe hy meen dat hy die oorwinning oor die mens behaal het, toe hoor hy uit die Here se mond dat sy stryd teen die mens voortgaan, en dat hy wat die satan is, se vernietiging klaar vasgestel is.

Ons moet nie dink dat om eendag in God se koninkryk te wees, sommer maklik gebeur nie - so asof die satan se krag op die aarde daarmee weggeskryf word nie. Voordat ons eendag in die hemel sal wees, sal daar baie stryd teen die satan wees.

Moenie sy mag onderskat nie! Kyk net wat skryf die Bybel alles oor hom:
Dit is waaroor die deel van die gebed in die Onse Vader gaan dat die Here ons moet beskerm, sodat ons nie in versoeking kom nie.
2. Die Here se genade oor die mens.

Dit is verstommend dat die genade van die Here so groot is dat Hy ons nie verwerp het toe ons destyds deur die duiwel verlei is nie.
Hierdie belofte van die Here in Genesis 3: 15 is een van die beloftes wat die naaste aan ons bly, want elke keer wanneer ons in ons lewe in 'n geveg met die kwaad betrokke raak, ervaar ons die vervulling van hierdie genadebelofte. Net die feit dat ons in konflik kom met die kwaad is al 'n openbaring van die feit dat ons deel is van die vrou saad (uitverkorenes), hoeveel te meer dan nie wanneer ons nog die sonde oorwin ook nie.

Daar is natuurlik meer dinge wat saamhang met die vyandskap wat die Here stel tussen die vrou se saad en die slang se saad.
Die Heilige Gees lei ons om juis Adam en Eva se fout nie weer te herhaal nie.
3. Ons antwoord op die Here se genade.

Die vyandskap wat God stel tussen die gelowiges en die magte van die donker, plaas uiteraard op elkeen van ons 'n baie groot verantwoordelikheid - net soos op Adam en Eva.
Dit sou 'n groot fout wees as ons sou dink dat net die duiwel in hierdie stryd is waarvan die Here praat in Genesis 3: 15.
Al hierdie dinge onderstreep weereens die noodsaak vir elkeen van ons dat ons voortdurend moet bid dat die dat die Here ons nie in versoeking moet laat kom nie, en ons van die bose moet verlos. Ons wil kinders van God wees en ons wil deel hê in die genade van die Almagtige God.

Ons is nie magteloos nie, want ons het die wysheid en die insig van die Almagtige se Gees by ons - dit beperk die vermoëns van die duiwel heeltemal.
Natuurlik beteken dit nou nie dat die Here ons verdelg as ons sonde gedoen het nie. Dink daaraan dat Psalm 103 'n lofpsalm aan die Here is omdat Hy ons oortredinge vergewe. Die motivering vir hierdie sondevergifnis staan in vers 14 geskryf: Die Here weet van watter maaksel ons is, en Hy vergewe ons oortredinge en verwyder dit van ons, omdat Hy gedagtig is daaraan dat ons stof is!
· Genesis 3: 15 het verlossing voorspel. In Psalm 103 lees ons van die vervulling daarvan: Die Here vergewe ons ons sondes en neem ons uiteindelik in sy koninkryk op (d.i.: verlos ons van die bose) waar ons nie meer in versoeking gelei kan word nie.

Dink aan Dawid se gebed op sy sterfbed (1 Kronieke 29: 11):
Aan U Here, kom toe die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as die Hoof oor alles, en die rykdom en die eer kom van U ...

Kan ons ooit so ellendig raak dat ons teen hierdie ewige en almagtige God in opstand of verset wil kom?
Kom ons lees Kategismus Sondag 52 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 118:8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 31 Maart 2002.