Sing vooraf: Psalm 146:3, 6, 8.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 25:1, 3.

Gebed.
Amen.

Psalm 4:2.

Skriflesing: Genesis 3:8 - 19.
Teks: Heidelbergse Kategismus Sondag 4. Genesis 3:8-19.

Daar is verskillende strome in die Christelike kerke.
Oor die algemeen word ons wat in die Gereformeerde leer grootword, ook soms te swaar onder die oordeel van die Here opgevoed met te min klem op die genade van die Here.
Kom ons gee ons aandag aan die volgende twee sake:

1. Ons verkeerdheid.
2. God se heiligheid.

1. Ons verkeerdheid.

Daar is net een oplossing om uit so 'n toestand uit te kom waar ons so vasgevang is in skuldgevoelens en angs voor die Here - dit is dat 'n mens kennis moet hê van presies wat die toestand is waarin jy is, en hoe jy daar kan uitkom.
Hierdie fondament is kennis van God self en van sy Woord.
Uit die gedeelte wat ons gelees het, is dit duidelik dat die Here die reg het om ons te straf, want die Here het uitdruklik vooraf oor hierdie saak met die eerste mense ooreengekom.
Dit is belangrik om hierdie dinge te besef, want al die eeue deur het mense maar die aard gehad dat hulle hulleself wil regverdig oor al die dinge wat hulle verkeerd doen.
Ons moet darem hierdie saak van God se kant af ook bekyk.
Ons kan hieroor baie verkeerd wees, want hoe baie keer hoor ons dat mense sê: "Ek is so gemaak en so laat staan".
Ons het verkeerd geraak nadat die Here ons goed gemaak het.
Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? (Miga 6:8 AFR53)
Dit is seker vanselfsprekend dat hierdie sondebesef van ons, ons elke keer voor die werklikheid van God se regverdige en ewige straf sal bring.
2. God se heiligheid.

Ons moet besef dat God sy majesteit volmaak moet bly handhaaf. Hy moet ook elke oomblik heilig bly.
As die Here nie by magte is om die sonde te straf nie, beteken dit doodeenvoudig dat Hy geen sin vir geregtigheid het nie, of dat Hy nie opgewasse is teen die sonde nie. Dan is Hy ook nie God nie.

Daarom openbaar die Here dat Hy almagtig is en dat Hy in sy almag straf vaslê vir mense wat nie wil luister nie.
Dit beteken nou nie dat die Here nie genade het nie, en dat ons almal hel toe gaan nie. Die Here kondig aan dat die mensdom vn daardie dag af gaan uiteenval in twee uiteenlopende groepe:
In die gedeelte wat ons gelees het, staan daar dat die Here al aan Adam en Eva 'n belofte van verlossing gemaak het terwyl Hy besig was om sy straf aan te kondig.
Dit is hoe groot God se genade is: in sy straf kondig Hy verlossing aan vir die mense wat Hom liefhet.

Intussen het die tyd aangestap. Jesus Christus het alreeds gekom en versoening tussen God en ons bewerk.
Nou koppel die Here ons verlossing aan ons geloof in Jesus Christus.
Hoe doen ons dit?  Baie eenvoudig gesê beteken dit dat ons die genade van die Here vir ons moet toe-eien.  Ons moet daaruit en daarmee lewe:
Nou moet ons met 'n balans verder lewe.
As ons dit doen, sal ons die inwerking van die Heilige Gees in ons kan verstaan.
Die Heilige Gees verseker ons altyd van hierdie een belangrike ding: Geen sonde is te groot om vergewe te word nie, want daarvoor het daar 'n kruis op Golgota gestaan.

Kom ons kyk na ’n gedeelte in ons belydenis waar van hierdie beginsels verwoord word  -  die Heidelbergse Kategismus Sondag 4:

Vraag 9: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?
Antwoord: Nee (a), want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen (b). Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel (c) en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof.
(a)Ef 4:24. (b) Gen 3:13; 1 Tim 2:13, 14. (c) Gen 3:6; Rom 5:12.

Vraag 10: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?
Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik (a) sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf (b). Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie (c).
(a)Gen 2:17; Rom 5:12. (b) Ps 50:21; 5:6; Nah 1:2; Eks 20:5; 34:7; Rom 1:18; Ef 5:6. (c) Deut 27:26; Gal 3:10.

Vraag 11: Is God dan nie ook barmhartig nie?
Antwoord: God is wel barmhartig (a); maar Hy is ook regverdig (b). Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die swaarste straf gestraf moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en siel.
(a)Eks 34:6, 7; 20:6. (b) Ps 7:10; Eks 20:5; 23:7; 34:7; Ps 5:5, 6; Nah 1:2, 3.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 19:6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Januarie 2006 (aand).