Sing vooraf: Psalm 9:1, 8; Psalm 59:1; Psalm 119:17

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 1-1:3 (24:3)
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet dank ons God vir vergewing van ons sondes met Skrifberyming 5-3:2 (8:2)
Wet
Skrifberyming 5-3:2 (8:2)
Gebed
Psalm 2:2
Skriflesing:     Genesis 4
Teks:               Genesis 4: 10

En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. (Genesis 4:10 AFR53)

Hier gebeur die eerste daad van een mens teen 'n ander een waar die bloed vloei, en iemand sterf.
Ons kyk na die openbaring van God oor twee verskillende stelle bloed wat van die aarde af roep:
1. Die bloed van wraak
2. Die bloed van vergewing

1. Die bloed van wraak

In hierdie gebeurtenis het Kaïn iets gedoen wat die Here nie aangestaan het nie.
Die feit bly net staan dat Kaïn hieroor baie kwaad geword het.
Ons kan dalk die indruk hê dat die Here Hom na die sondeval van die mens onttrek het, maar dit is nie so nie. God het nog steeds die persoonlike omgang met al die mense bly handhaaf.
Die Here het weer met Kaïn gaan praat. Nou kom mens agter hoe die sonde die mens al in so 'n kort tydjie verinneweer het.
In die Here se woorde "Wat het jy gedoen?" is die openbaring dat die Here weet van alles wat gebeur het.
Merkwaardig dat die bloed juis van die aarde af roep - die aarde wat vervloek is om die mens se ontwil.
Die Here openbaar hier dat sy strafraad deur niemand omseil kan word nie, omdat Hy in sy alwetendheid niks miskyk nie. Verder ontglip ook niks sy handhawing van die reg waarmee hy terselfdertyd die onreg vergeld nie.

2. Die bloed van vergewing

Waar plaas hierdie openbaring van God ons?
Die oplossing vir hierdie spanning kry ons in Hebreërs 12:23, 24 waar die volgende woorde staan:

Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. (Hebreërs 12:22-24 AFR53)

Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van die wat vry-gespreek en wat nou volmaak is, by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprenkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. (NAV)

Die raadsplan van God het aanbeweeg.
Dan hoor ons iets anders: God sê:

Julle het gekom by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.

Kyk net na die geweldige kontras. Om die saak makliker oor te dra, is die verskil wat die Here stel, die volgende:
Die verskil kom daarby dat God se Seun se dood plekvervangend was. Dit is presies ook wat Middelaar beteken: Jesus Christus is daar in ons plek.
Wat hulle nie besef het nie, was dat die Here hulle daar as profete gebruik het.
Ons kan werklik sê dat die bloed van Jesus baie persoonlik oor ons kom, want voor sy dood bid Jesus en sê dan dat nie een van al die wat die Vader Hom gegee het verlore gegaan het nie.
Daar is iets van die bloed van Abel wat van die aarde af geroep het, wat ook na ons toe roep.
Hoor die woorde van die bloed van ons Verlosser wat ons verseker dat sy bloed vergiet is sodat ons deur God in die oomblik van oordeel vrygespreek en regverdig verklaar kan word.

Ons moet nou al leef soos iemand oor wie Jesus Christus se bloed die vrede van verlossing uitroep.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 2-2:3 (34:3)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Maart 2005  (oggend)