Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm   118:1, 2, 14.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  86:3.

Gebed.

Skrifberyming  8:1.

Skriflesing:  Genesis 49.
Teks:  Genesis 49: 8 - 12

Die Here skep die toekoms!

In Juda en sy nasate se geskiedenis sien ons hoe selfs die beste mense werklik is. Hulle is vol sondes. Hulle lewens het baie geraamtes in die kas. Maar die Here se genade skep vir sulke mense 'n toekoms op aarde en in die hemel. Daarom bly hulle ook in hulle geloof en aanbidding volhard, ondanks al hulle sondes.

Kom ons kyk in die preek hoe Juda en sy stam was en wat die Here van hulle gemaak het.
1. Juda: Presteerder en sondaar.
2. Juda: Draer van ons Verlosser.


1. Juda: Presteerder en sondaar.

Die vierdie seun van Jakob by Lea kom aan die beurt: Juda.
Juda het vroeg al begin leiding neem onder sy broers.
In al hierdie voorbeelde van Juda se optrede is daar duidelik iets profeties in dat Juda middelaar is soos wat die Messias sou wees wat uit Hom gebore sou word.

Dit moet ons nie laat dink dat Juda sondeloos was nie, want daar loop ook lelike sondeletsels oor Juda se lewe. Let maar net op die volgende:
Dit neem egter nie die feit weg dat Juda tog die eerste onder sy broers was nie. Soos Juda self sy hele lewe deur met alles die eerste was, was ook die stam van Juda op die voorpunt:
Maar hierdie dinge moet mens nie onder die indruk bring dat die stam van Juda foutloos en volmaak was nie.
Na die ondergang van die Tienstammeryk het Juda deur die Here se genade nog steeds bly voortbestaan met Jerusalem as hoofstad, maar hulle volhardende afgodery het gemaak dat die Here uiteindelik sy hand oor hulle ook weggeneem het, en hulle aan die Babiloniërs oorgegee het.

Die meeste van die mense wat uit die Babiloniese Ballingskap uit teruggekom het, was uit die stam van Juda. Die naam Jood is ook afgelei van die naam Juda.

2. Juda: Draer van ons Verlosser.

Op sy sterfbed het Jakob baie ver dinge van hierdie seun van hom en sy nageslag gesien.
Die seën van Jakob oor Juda is 'n belofte van koningskap en stabiliteit in die stam. Verder is dit ook 'n belofte van oorwinning.

Jakob teken in beeldspraak die glorie van Juda.
Terwyl sy liggaam besig is om te sterf, word Jakob se sienersoog skerper, want Jakob sien dat daar twee simbole van heerskappy is wat vir ewig aan Juda toegeken word:
Dit gaan in die eerste plek oor die mag wat Juda oor die ander stamme en oor hulle vyande sou hê. Tog sien dit in die verste toekoms ook op die koningskap en die almag van die Here Jesus wat uit Juda gebore sou word.
 

Dit is waarom Jakob spesiaal byvoeg dat hierdie heerskappy vervul sal word wanneer Silo kom.
Jakob profeteer selfs nog meer dinge van die Silo - die Messias. Ons lees hier dat sy rydier 'n donkie sal wees en dat hierdie donkie aan 'n druiwestam vasgemaak sal wees.

Vergelyk hiervoor die volgende uitspraak van Sagaria:
Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en 'n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op 'n esel - op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. (Sagaria 9:9 AFR1953)
En die vervulling daarvan:
Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. (Matteus 21:5 AFR1953)
Dit is baie duidelik 'n voorspelling van Jesus wat die donkiemerrie met haar vul laat haal het toe Hy die laaste keer Jerusalem toe is.
Johannes verklaar dan waarom hulle klere so wit is:
...Hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam..." (Openb. 7: 14).
Dit is wat die beeld van die leeu beteken. Die Here Jesus het ons uit die hand van die Satan uit geroof en ons sy eiendom gemaak. Met krag en trots bewaak Hy ons as syne totdat die volmaaktheid begin en ons saam met Hom in God se ewige heerskappy ingaan.

Net soos Juda is ons niks uit onsself nie, maar ons word baie gemaak deur die genade van die Here.  Hy verander ons van onbekwame mense met baie gebreke af in volmaakte mense wat Hom ewig loof en prys.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 130: 1, 2, 3.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 Oktober 2002.