Sing vooraf: Psalm 30:3; Skrifberyming 2-2:3 (34:3)

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1
Geloofsbelydenis Apostolicum

Na die wet bely ons voor God die vergewing van ons sondes met Psalm 32:3.
Wet
Psalm 32:3

Gebed
Psalm 89:17

Skriflesing:     Genesis 4 en 5
Teks:               Genesis 4:24 en Genesis 5:24

Kain sal sewe maal gewreek word, Lameg sewe en sewentig maal!

en

Hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom weggeneem!
 
Broeders en susters, 'n mens lees gewoonlik hierdie vroeë geskiedenis in die Bybel en dan lees ons eintlik bo-oor dit wat daar staan.
Ons lees ook baie keer onoplettend, en lees nie al die feite raak nie.
Dadelik na die sondeval het ons voorsate in twee aparte families uiteengeval.
Wat het hier gebeur?  Wat was die dinge wat skeefgeloop het, en waarna het die Here by hierdie mense gekyk?
 
Ons kyk eerste na Kain.
En die Here sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie - die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. (Genesis 4:6-7 AFR53)
 
Na hierdie gebeurtenis het Kain sy broer Abel doodgeslaan. Wat was dan die fout?
Die Here duld nie sulke dinge nie. Daarom verwerp die Here sy offer. Kom ons kyk na die beginsel soos wat ons dit vandag sal sê:
Nou kyk ons na daardie deel van die familie se nakomelinge.
Die idee van 'n stad bou, is op sigself nie sondig nie, want die Here bou self die Nuwe Aarde rondom 'n nuwe stad, en dit was nie net die mense van die Nuwe Testament wat so gedink het nie. Ons lees in Hebreërs 11:10 dat Abraham al hierdie feit geken het:

Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. (Hebreërs 11:10 AFR53)

Die fout lê dus nie by die feit dat hy 'n stad gaan bou het nie, maar by die gesindheid waarmee hy hierdie stad gebou het.
Al Kain se nageslagte het hierdie stryd met God voortgesit.
Lameg is ook die eerste man wat die skeppingsorde ten opsigte van die huwelik verbreek.
Sy kinders het nog verder gegaan as enigeen van hulle.
Hier sit ons nou met 'n groot krisis - as ons nie mooi lees wat hier aan die gang was nie.
Waar pas hierdie heidene se daad in by dié van God en van die gelowiges?
Later het God al hierdie dinge waarmee hulle begin het in sy diens gebruik, want as sulks was dit nie verkeerd nie, maar die verkeerdheid daarvan het daarin na vore gekom dat die duiwel sy mense aangespoor het om hierdie middele - wat God buitendien gegee het - aan te gryp om hulle daarmee teen God te verset.
Heeltemal teenoor hierdie mense staan die ander deel van die familie. Dis nou die aarts-vaders wat in Genesis 5 beskryf word: Adam, Set, Enos en die ander.
Dan is daar iets anders wat ons eers moet raaksien:
Hierdie twee mense staan lynreg teenoor mekaar:
Daarom was Henog ook geen gewone mens nie. Hy het ook geprofeteer. Kom ons lees Judas vers 14 en 15:

En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom met sy tien duisendtalle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het.
 
Kyk net na die verskil:
Al die ander aartsvaders het geweldig hoë ouderdomme bereik, maar Henog het - teen hulle gemeet - net naastenby 'n derde van hulle ouderdom gehaal.
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; hy is nie gesien nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.
 
Die interessante is dat uit hierdie geslag daar ook 'n man was met die naam Lameg, maar hy was godvresend, net soos wat Kain uit sy nageslag iemand gehad het met die naam Henog wat goddeloos was.
Nou kyk ons na die betekenis van hierdie dinge. Waarom kon Henog langs die dood verbygaan en Lameg staan en skreeu teen God?  Die antwoord is in die kruis van Christus.
 
Ons gaan Nagmaal vier en ons herdenk hemelvaart, en die twee dinge saam behoort die erns van hierdie sake vir ons baie skerp te onderstreep.
Aan die ander kant kan Christus lewe gee vir wie Hy wil, en die Here Jesus is so magtig dat hy dit selfs so kragtig kan gee dat die een aan wie dit geskenk word, langs die dood kan verbygaan - soos Henog en later ook Elia.
 
As die Here u dus uitnooi om te kom aansit en te herdenk dat Hy u sondes vir u vergewe het, dan moet u ook onthou dat dit beteken dat Hy aan u die lewe gegee het sodat u soos Henog kan lewe.
Christus is, soos Adam, deur die dood, en Hy het, soos Henog, hemel toe gegaan en daarmee het Hy die pad aangetoon waarop Hy ons sal laat gaan.
Berei voor om die Heilige Nagmaal te kom gebruik en onthou die grootheid van Jesus se krag - sy vrye beskikking oor die dood en oor elke mens se geskiedenis.
 
En onthou waar Jesus u in hierdie geskiedenis geplaas het.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 73:10

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Mei 2005 (oggend)