Sing vooraf: Skrifberyming 2-4:1-3 (33: 1-3)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1, 8
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Wet
Psalm 40:4
Gebed
Psalm 149:1, 2
Skriflesing:      Genesis 50
Teks:         Genesis 50:19c

Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van God? (Genesis 50:19 AFR53)

. . . Is ek in die plek van God?
Ons word verlos van die straf van God en kry ’n ewige toekoms deur die bemiddeling van ons God en Here, Jesus Christus. Hy het vooruitgegaan en maak vir ons plek gereed om ons in die ewige lewe by Hom te ontvang.

Die agtergrond van die gedeelte wat ons gelees het, is die volgende:
Maar nou het die omstandighede verander. Wat gaan nou met hulle gebeur? Josef se broers was bang dat hy dalk met hulle sou doen soos wat hulle destyds met hom gedoen het.
Daarom het Josef se broers allerhande planne beraam om van sy wraak af weg te kom. Hulle was so onder die indruk van Josef se onderkoningskap dat hulle heeltemal bevrees geraak het.
Eintlik moes hierdie gesant op Josef se gevoel gaan speel. Hulle het vir Josef drie dinge laat weet:
Al was hierdie gesantskap wat gestuur is hoe huigelagtig ook al, dit het tog hulle berou en bekering bewys! Dit is iets baie belangriks wat ons moet raaksien. Staan ons nie vanoggend in dieselfde verhouding voor die Here as ons Nagmaal vier nie? Daar is ’n sterk trek van ooreenkoms tussen ons en Josef se broers.
Die Nagmaal gee juis die vertroue dat dit wat ons alles teen God oortree en gesondig het, oorkom kan word. Jesus Christus het daarvoor gesterf. Hy was die Middelaar tussen ons en God wat ons met God versoen het, omdat Hy die straf vir die sondes wat ons van God skei, self gedra het.

Dit is waar die Christusprediking in die gelese gedeelte inpas:
In Josef se verduideliking sien ons die doel van God met Jesus Christus vir ons.
Dit is asof mens al klaar van Christus praat,
Dit gebeur met Jesus net baie erger as met Josef.
In die raad van die Here is dit so beplan dat ons sondige optrede teen die Seun van God uiteindelik ons redding bewerk.
Terwyl ons nou vandag weer die dood van ons Here gedenk, laat ons ootmoedig en met ’n gesindheid wat gerig is op bekering, lewe. En laat ons sorg dat hierdie houding by ons een van opregtheid is.

Josef het met groot hartseer uitgeroep: Is ek in die plek van God?
Amen.

Gebed
Psalm 145:1, 2, 12
Formulier
Psalm 23:1, 3

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116; Psalm 118
Slotgebed
Slotpsalm: 147:1, 2, 4
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Nagmaal 13 November 2005 (oggend)
 
Lees aan tafel:

1. Johannes 14:2vv5. 2 Petrus 3:10-13vv9.  1 Tessalonisense 1:10vv
2. Openbaring 8:3vv6. 1 Petrus 1:4vv10. Kolossense 1:5vv
3. 1 Johannes 5:14vv7. Hebreërs 8:1vv11. Filippense 3:20vv
4. Hebreërs 5:7vv8. Hebreërs 4:14vv