Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 6.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 84:2.

Gebed.

Psalm 25:1, 2.

Skriflesing:  Habakuk 1.

Teks:  Habakuk 1: 11

Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder ‑ maar word skuldig, hy wie se krag sy God is.
(NAV: Dan jaag hulle verder, hulle trek verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag sy god.)
Die mens is –
So is dit met die mens gesteld wat verkeerd lewe teenoor God.
Wat leer hierdie gedeelte in die Bybel ons?

1. Niemand se sonde gaan ongestraf voor die Here verby nie.
2. Waar lê die wortels van die sonde?

1. Niemand se sonde gaan ongestraf voor die Here verby nie.

Toe Habakuk sy boek geskryf het, was dit van die begin af duidelik dat toestande binne en buite die Godsvolk uiters ellendig is.
Die profeet was so ontsteld hieroor dat hy sê:

Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie! Skreeu ek tot U: Geweld! ‑  maar U help nie?

Die profeet probeer ook om sy volk se hart raak.
Dit is die oplossing wat op pad is vir hierdie probleem. As die volk van die Here dan bereid is om allerhande vorms van twis en geweld te beoefen, dan sal die Here dit so beskik dat hulle deur dieselfde sonde gestraf word.
Dit is vir die profeet byna te veel. Hy skreeu dit uit wat hy sien:

    Ja, verwoesting en geweld is voor my oë!
    en daar is stryd en twis!

Die twis sien hier op die binnelandse toestande. En die verwoesting en geweld is dit wat die gevolg is van die geestelike verval van die kinders van God. Vers 4 openbaar aan ons hoe ernstig die toestande in Israel self werklik was.
Van wie praat die Here in hierdie hoofstuk?
Die gedeelte toon baie duidelik hoe God sy volk straf deur 'n goddelose volk te gebruik om te oorwin, sodat hulle bekeer kan word. Maar ook hoe die Here dan tog uiteindelik die ongelowige volk se krag breek omdat hy nie in die krag van God geglo het nie, maar altyddeur op sy eie krag vertrou het.

2. Waar lê die wortels van die volke se sonde ?

Uiteindelik gaan sowel Juda as die Galdeërs onder. Die oorsaak daarvan is ook by altwee dieselfde:
Die Bybel is in hierdie gedeelte weer treffend eerlik:
Daarom is die keersy in ons teksvers beskryf:
Hierdie saak is die eerste keer met Juda waar bewys. Hulle is skuldig aan Godsverlating en dit word op hulle gewreek deur die oorheersing van die Galdeërs. Maar die Galdeërs was niks beter nie. Hulle is vinniger as luiperds om sy roof te vang, en gouer as die aandwolwe. M.a.w. hulle het net geleef om te aas op ander mense en volke. Dis waarin hulle sterkte bestaan het. Daarom het hulle ook voor die oordeel van God geïndig.

Daar bou spanning op en mens vra jouself af: Wie is daar wat hierdie bose kringloop gaan oorleef? Dan antwoord die Here: Die regerdige!:

Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe (Haggai 2: 4).

Hierdie teks word in die Nuwe Testament herhaal. Romeine 1: 17 en Galasiërs 3: 11 leer presies dieselfde.

Wat eintlik hier staan, is 'n profesie van die laaste tyd.
Ons staan vandag in presies dieselfde skoene as Juda. Ons geloofsgrense word oraloor bedreig deur vernietigende magte. En ons soek meestal die oplossing oraloor op die verkeerde plek!
U kan self sien hoe daar by die dag vervlakking in die geestelike lewens van mense intree.
Die probleem is waarskynlik in baie gevalle dat die ouers nie 'n lewende band met die Here het nie, en daarom kon hulle dit nie op hulle kinders oordra nie.
Nou moet ons ook nie in die eerste plek 'n bekeringslewe wil lewe omdat ons bang is vir die hel nie. Ons moet dit in die eerste plek doen omdat ons die Here liefhet, en so volmaak ons kan, sy beelddraers wil wees.

In hierdie gedeelte openbaar die Here dat Hy ontsteld is wanneer gelowiges hulle verantwoordelikhede begin verwaarloos en Hom verlaat. Daarom gee die Here hier 'n duidelike aanduiding van hoe Hy met sulke mense werk.
Sonder God beteken ook sonder toekoms. Daarom sal hulle ook wees soos die wind wat uitgewoed raak, en kagteloos voor sy geregtigheid staan om deur Hom geoordel te word.

Is daar hoegenaamd iets bemoedigends? Ja, daar is redding!
Dit is werklik iets om in te roem.
·        Jesus Christus het in die krag van God volle gehoorsaamheid aan God betoon.
·        Daarmee het Hy geopenbaar dat Hy die goddelike krag het wat die kragte van die mens en van die hel oorspan.
·        Daarom het Hy die Borg geword van ons saligheid.

“Wie in My glo, sal lewe!”
Jesus het natuurlik alles oorgekom waarvan ons teksgedeelte praat.
Daarna kom die Heilige Gees ook soos 'n rukwind na die mens toe.
Die Here herskep en verander ons sodat ons nie 'n wind sal wees wat kragteloos oor die aarde rondwaai nie, maar dat ons 'n krag van God sal wees wat met ons hele lewe sy lof verkondig.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 68:9.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Sondag 2 Desember 2001  Oggenddiens
Bellville