Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  25:5, 7.

Gebed.

Psalm 89:12.

Skriflesing:  Habakuk 3.
Teks:  Habakuk 3:

12    In grimmigheid betree U die aarde, in toorn dors U die nasies.
13    U trek uit tot redding van U volk, tot redding van U gesalfde...
18     …nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.

Ons vier vandag as gemeente die feit dat ek dertig jaar in die bediening is. Op die dag is daar twee dinge wat baie sterk in my gedagtes staan: 
Omdat Habakuk openbaar dat daar swaar oordeel en vernieting is, wat soos weerlig oor die aarde sprei by die Here se verskyning, en daarmee saam die grootste denkbare heerlikheid en genade, kyk ons in hierdie preek na die volgende sake wat in die profesie geopenbaar word:

1. Die Here kom as Krygsman
2. Die verdieping van die verskyning

1. Die Here kom as krygsman

Habakuk was 'n tydgenoot van koning Jojakim (608 - 597 v.C.). Die lewe was toe ook maar soos wat dit nou is:
Toe kom preek Habakuk vir hulle dat die Here kom. Ons moet natuurlik hierdie boodskap Nuwe Testamenties hoor: Die Here kom weer!
Die ware gelowiges dink oor die wederkomsdag en dan kom daar verskillende vrae in hulle gemoed op. Vrae soos: Hoe sal dit wees, en wat kan ons verwag gaan met ons gebeur? Wat gaan voor die tyd gebeur?
Is daar dinge wat in die geskiedenis gaan gebeur waaraan ons sal kan weet dat die wederkoms nou hier is? 

U kan dalk wonder watse boodskap die profeet Habakuk nou in sulke tye vir 'n mens kan hê.
Kom ons kyk na die openbaring van die Here, sonder dat ons dit bevraagteken soos die Nuwe Reformasie doen, want dit is vir ons baie belangrik om die Here te ken soos Hy Hom laat ken. 
In vers 2 skryf die profeet dat hy die tyding aangaande die Here gehoor het en dat hy begin vrees het.
Die profeet sien en hoor die die gedruis van die verskrikking wat op pad is en in sy angs smeek hy die Here dat die Here sy werk in die lewe moet roep.
Dit is waar die laaste woorde van vers 2 inpas as hy die Here smeek om in sy genade tog aan hulle te dink. Hy pleit maar net dat hy en die ander gelowiges wat daar nog is, wanneer die Here  kom, nie deur die toorn van die Here saamgesleur word nie.

Dit is vir die profeet baie duidelik dat die eindoorlog wat die Here maak wanneer Hy verskyn, twee teenoorgestelde effekte het.
Dieselfde woorde staan ook in Deuteronomium 33:2 geskryf.
In altwee die genoemde tekste het die verwysing na hierdie twee name betekenis:
Die betekenis van hierdie gedeeltes in die Bybel is dat dit die Here openbaar as die Bestuurder en Regeerder oor alle mense  -  dus ook oor alle volke  -  wat daar lewe.
Op 'n soortgelyke wyse as wat Hy Homself destyds aan Israel geopenbaar het, sal Hy weer kom.
Die Here kom weer met heerlikheid en met 'n ligglans om Hom wat so verblindend sal wees dat mens nie daarna sal kan kyk nie.
Natuurlik gaan die gelowiges louter vreugde belewe wanneer hulle hierdie ligglans wat die Here omstraal, sien.
Maar die ongelowiges gaan dit baie skerp anders ervaar:
Wat belangrik is om hier raak te sien is dat selfs die gevreesde en skrikwekkende magte van die hel op daardie oomblik in diens van die Here tree om die Here se heerlikheid nog soveel helderder te teken.
2. Die verdieping van die verskyning

Tot nou toe het die Here net verskyn as 'n Krygsman. Van vers 6 af neem die intensiteit van die verskyning toe.
Op hierdie oomblik word letterlik alles oorweldig. Kyk wat gebeur op die aarde:
Maar kyk ook wat gebeur met die mense:
Dit sluit die halfgelowige of geloofsverdwaalde volke ook in.
Die koms van die Here word in vers 8 nog 'n keer skerper geteken as  vroeër.
In hierdie jaagtog sien die profeet hoe die riviere en die see optree onder die mag van die Here in sy strydwa.
Die dinge het natuurlik alles ‘n toespeling op Jesus Christus aan die kruis. 
Waarom gebeur al hierdie dinge? Wat wil die Here daarmee bereik?
Dit staan in ons teksvers:
Vers 12: In grimmigheid betree U die aarde, in toorn dors U die nasies.
Vers 13: U trek uit tot redding van U volk, tot redding van U gesalfde...

Eerste voltrek die Here sy gramskap oor al die mense wat Hom nie wou ken nie, en Hom dus ook nie wou aanbid nie.
Dit gaan oor die verheerliking van God self en die verlossing van die wat aan die Here behoort:
Vers 13 beskryf hoe vinnig en finaal die Here se oordeel oor die nasies is:
U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela.
Hierdie huis met sy kop simboliseer die magte van die wêreld wat teenoor die Here staan.
Die openbaring is in elk geval baie duidelik: Die Here gaan alle ongelowiges doodgewoon uitwis en vernietig dat daar van hulle totaal geen spoor oorbly nie. Hulle gaan uit die ewigheidsgeskiedenis uitgesluit word.

In dertig jaar was die agteruitgang van die kerk van die Here (alle kerkverbande) baie duidelik sigbaar. 
…en dan sal die einde kom.  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom — laat hy wat lees, oplet —  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.  As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. (Matteus 24:14-23)

Die Here gee hier by implikasie die hoofoorsaak van die verval aan: 
Ek en julle moet hulle nie glo nie!
Die raadsplan van die Here het al baie verder gegaan as toe die Nuwe Testament geskryf is:
Dink daarom in die tydvak waarin ons nou lewe veral aan die Here se wederkoms wederkoms.
Al is daar swaar oordeel en vernieting wat soos weerlig oor die aarde sprei by die Here se verskyning, is die heerlikste sy genade wat ons in die grootste teerheid in sy liefde opneem  -  maar dan rus die verantwoordelikheid op ons om Hom as Ware en Enigste God te ken en aanbid.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 18:1, 11.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Maart 2003 (aanddiens).