Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 22:1, 11

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 4:3

Gebed

Psalm 33:7

Skriflesing:    Haggai 1
Teks:            Haggai 1:9c

. . . ter wille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop.

’n Verkeerde beskouing van God se sake kan lelike nagevolge hê.

In hierdie gedeelte lees ons van ’n volk wat verkeerd beslis het oor ’n saak en daaroor gebuk moes gaan onder die oordeel van God.
Net so kan ons ook dikwels met ons beslissings meer skade as goed doen aan die koninkryk van God.

1. Die historiese agtergrond
2. Die konflik
3. Die simboliek van hierdie geskiedenis

1. Die historiese agtergrond

In die jaar 537 voor Christus het ’n klein groepie Jode in Palestina aangekom. Hulle was ballinge wat met die toestemming van Kores die Pers teruggekeer het na die erfland wat hulle van die Here ontvang het.
Hierdie twee profete het al twee uitdruklik verkondig dat dit ’n opdrag van die Here is om die tempel en Jerusalem te herbou.
In die voorjaar van die volgende jaar (536) het hulle die hoeksteen van die tempel gelê.
Hulle het egter uit ’n ander oord teëspoed ondervind.
Dis egter nou nie iets waarteen ons ons moet vaskyk nie.
Dit is belangrik dat ons die openbaringselement in hierdie saak begryp, want dit raak ons ook! Omdat hulle die kerk van die Here is, moes hulle stryd en teenstand verwag het.
In daardie tyd het Haggai en Sagaria toe gepreek en die volk aangespoor om die tempel te herbou.
As hulle vroeër al gemotiveer was, sou dinge vir hulle baie makliker verloop het.

Dit is die agtergrond en die geskiedenis rondom die prediking van die profeet Haggai.
Ons moet natuurlik besef dat hierdie opwekking van Haggai nie net vir die volk alleen bedoel is nie.
Want ’n volk is tot nie veel beters in staat as waartoe sy leiers hom voer nie! Daarom word die twee manne aan die begin van die Godspraak op hulle name genoem!

2. Die konflik

In vers 2 begin Haggai eers die dinge baie duidelik stel.

So spreek die Here van die Leërskare: Hierdie volk sê: . . .

Hy beklemtoon dit dat hier twee verskillende standpunte in die saak betrokke is:
Die saak van God is dat die Here 17 jaar tevore die uitdruklike opdrag gegee het dat die tempel herbou moet word.
Dit staan baie duidelik waar daar geskryf is:

Hierdie volk sê: Nog het die tyd nie gekom nie, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie.

Die volk was almal daar. Elkeen het hierdie dag die preek van Haggai gehoor, want hy het dit gelewer op die feesvieringe van nuwemaansdag. Dit was die 29ste Augustus in die jaar 520 v.C. Die hele volk was vir die feesvieringe by die heiligdom bymekaar.

Met een sin word hulle redenasies vir hulle laksheid die grond ingeslaan.
Dan hoor ons hoe hard en skerp die Here met die volk werk.
Vers 4:

Is dit vir julle wel tyd om self in betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê?

So word God se beslissing teenoor die van die mense gestel.
3. Die simboliek van hierdie geskiedenis

Nou moet u mooi oplet na die simboliek van al die dinge.
Die saak het hier ’n dubbelde betekenis.
Natuurlik praat God met ons elkeen waar ons ook al alleen is:
Daarom moes die tempel herbou word.
Vers 5 en 6 kan nie anders nie; dit moet verwys na die dinge wat die volk die vorige 16 jaar belewe het! Die profeet herinner die volk aan hulle rampe en teëspoed en al die ongeluk wat hulle getref het.
Hulle oordeel oor al die ellendes was verkeerd.
Vers 7 en 8 is nou ’n oproep van God af: Kyk na wat julle wedervaar het!

Klim op die berg en bring hout en bou die huis, dan sal Ek ’n welgevalle hê en my verheerlik, sê die Here.

Daarmee sal die vloek van God oor hulle opgehef word.

In vers 9 sê die Here weer dat die straf was omdat hulle elkeen gehardloop het vir sy eie huis. Elkeen was fluks om tot sy eie voordeel dinge te doen, maar vir God was hulle traag.

Dan beskryf die Here die gevolg van hierdie preek van Haggai.
Daarmee vertel die Bybel sommer ook wat die gevolge is van bekering op die prediking.

Ons leef nou. En elke oomblik moet ons eie oordeel beslis wat God van ons verwag, en wat ons optrede teenoor God moet wees. Kom ons toets onsself aan eenvoudige dingetjies:
Laat ons oordeel ons nie ook in die steek nie? Oordeel ons as gemeente van die Here altyd reg oor wat die kerk van die Here is – is ons volk van God?
Gemeentelede: Broeder en suster in die Here, is u werklik besig om God te dien in hierdie kerk?
Is dit nie dalk omdat u daarmee bely dat u juis nie in die kerk behoort nie? Verstaan u dat dit dalk net is hoe u uself blootstel, naamlik dat u oordeel oor wat waar en wat onwaar is heeltemal van die merk af is? Baie van ons is koud in die geloof, en koud teenoor die kerk omdat ons waardes verkeerd is.

Onthou net, daar sal ’n dag kom wanneer u soos die hoëpriester Josua alleen voor God sal staan. En aan u regterhand sal die Satan staan wat God sal herinner aan al u ongeregtighede teenoor God.

Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae (Sagaria 3:1).

Watter reg sal u dan hê as die saak blyk dat u in die lewe gehardloop het vir u eie huis (vir u eie saak en vir die saak van menswees), en God se huis (sy eer, wil en opdragte) in puin laat lê het.

Jesus het as die tweede Adam voor ’n proefgebod gestaan. Hy het duidelik die keuse gehad dat Hy sy eie menslike saak kon dien en die kruis misloop. Hy kon hardloop vir sy eie huis (in die woorde van ons teksvers), want Hy het baie duidelik in die versoeking van die duiwel die moontlikheid gehad om die kruis vry te spring.
Daar is iets in Jesus se lewe en iets in ons lewe wat verband hou met mekaar:  Dis die een woord mense.  Maar let op die verskil in hantering:
As ons lou en koud is in die diens aan God, kan ons nie verwag om die oordeel van God te ontkom nie.  Ons sal dan gestraf word, omdat ons oordeel verkeerd was: Omdat ons beslis het dat ons sal hardloop vir die wêreld, en daardeur liewer God en sy koninkryk teruggeskuif het.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 39:3

Die HERE sal jou seën en jou behoed; 
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; 
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Januarie 2004 (oggend)