Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 72:11

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 90:9

Gebed

Psalm 73:10

Skriflesing:    Haggai 2
Teks:            Haggai 2:9

Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre.

Waar gaan die Here met ons heen?
Daarom die vraag: Waar eindig die Here met ons op die dag van die wederkoms as ons aan Hom gehoorsaam is?

Die dag wanneer die Here Jesus weer kom, is in ’n sekere sin ’n vervullingsdag. Ons kan sê dat die wankelbare dinge van hierdie wêreld op daardie dag verbygegaan het.
In die gedeelte wat uit Haggai gelees is, sien ons ’n baie moedelose Israelitiese volk.
Dan kom die Here na hulle toe, en praat hulle weer moed in.
Hulle verantwoordelikheid word nie deur hierdie belofte tot niet gemaak nie.
Hierdie woorde gryp terug na ’n belofte wat baie eeue oud was, want by Sinaï het die Here met hulle ’n verbond gesluit en gesê:
Julle is My volk en Ek is julle God.

Daar het hulle ook ’n teken ontvang dat die Here onder hulle woon omdat hulle sy volk is.
Intussen het die volk se godsdiens ook versleg, en hulle het ’n simbool daarvan ontvang:
Dis in hierdie toestand wat ons die volk aantref in hulle eertydse hoofstad.
Maar dan die troos: Die Here is weer by hulle!
Daarom sê die Here in vers 5:

My Gees sal met julle bly, wees nie bevrees nie.

Die Here verseker daarmee sy persoonlike sorg oor sy mense.
Die profesie loop op na ’n klimaks toe.
Ons weet dat hierdie herskepping sy waarborg het in die dood en in die opstanding van die Here Jesus Christus.
In vers 22 gee die Here nog verdere toeligting op die gebeure wat die heilsryk van die Messias sal voorafgaan:

En Ek sal die koningstrone omverwerp, en die mag van die heidense koninkryke verdelg.

Die Here voorspel dus dat die wêreld onstabiel gaan raak – wat inderdaad ook die direkte gevolg van die kruiswerk van die Here Jesus is.
Kyk na die genade wat hierin geopenbaar word: Die ongelowiges sal nooit in der ewigheid ’n mag op die aarde kan vestig wat blywend sal wees nie.
Ons is dikwels gespanne en wanneer ons oor die toekoms praat, doen ons dit dikwels met ’n donker gemoed. Ons sê ook dat alles vir ons so verkeerd lyk. Maar dit moet juis so wees!
Dis ook waarin die rykdom van die kruisiging lê.
Haggai leer dat God onder sy volk kom woon. Dit klink dan onmoontlik, want ons is almal sterflik en sondig, hoe kan God wat ewig lewe onder ons kom woon?
Op die dag van die wederkoms bereik die genade en versoening van God sy hoogste vervulling.
Die betekenis van die kruisdood staan skerp as ons na Haggai se woorde luister: Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre.
Ons het deur die kruisdood ’n koninklike priesterdom geword wat die wederkoms van ons Verlosser inwag.
Dit laat ons verstaan waarom die apostel Petrus ons nie net ’n koninklike priesterdom noem nie, maar terselfdertyd ook ’n heilige volk (1 Petrus 2:9).
Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 9:1, 5

Aflegging van belydenis van geloof – Yvonne Louw

Psalm 134:4

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Februarie 2004 (oggend)