Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Skrifberyming  12-2:1-3
 
Gebed.
Amen.
 
Psalm  47:1, 4.
 
Skriflesing:  Handelinge 1.
Teks:            Handelinge 1:9, 11

En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. (Handelinge 1:9 AFR53)
 
Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. (Handelinge 1:11 AFR53)
 
Hierdie gebeurtenis, die hemelvaart van Christus, is so geweldig groot in die wêreldgeskiedenis dat daar min mense is wat hierdie gebeurtenis werklik kan "vat" (verstaan, begryp).
As ons in die Bybel lees, sien ons dieselfde ding:
Lukas sluit die Evangelie van Lukas af met die hemelvaart en daarna begin hy die boek Handelinge ook weer daarmee.
Kom ons ondersoek vandag alles wat die Bybel ons leer van die hemelvaart en die dinge wat dit direk vooraf gegaan het.
Dit doen Hy vir twee redes:
Dit is ook waarom daar elke keer duidelik bygeskryf staan dat Jesus na sy lyde aan so en so verskyn het - soos hier in Handeling 1:3.
Deur hierdie herhaalde liggaamlike en lewende verskynings, verstaan die gelowiges al hoe sterker die betekenis van Jesus se ewige lewe en oorwinning oor die dood en die magte van die hel.

Dit was gebeurtenisse wat die gelowiges al hoe meer oortuig het van God se krag.
 
Let op dat dit oor 'n tydperk van veertig dae gebeur.
Kyk na 'n paar voorbeelde uit die Bybel self:
Maar kyk wat het hiermee gebeur:
Maar watter betekenis het dit alles?  Dit is wat die Here Jesus juis hierdie laaste oomblikke leer.
Die dissipels verstaan toe dadelik dat hier van koninkrykswerk gepraat word.
Om die tye te ken, kom die mens nie toe nie.
Dan staan daar in vers 8 weer geskryf dat ons moet werk.  Soos wat die geskiedenis aangaan, moet ons iets met die Evangelie doen.

maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (Handelinge 1:8 AFR53)
 
Nou is ons terug by die begin van die preek - by vers 2.
'n Baie magtige gebeurtenis vind hier plaas:
Toe staan die dissipels daar en bekyk die hemel.
Net voor die hemelvaart gee Jesus opdragte, en toe gaan Hy heeltemal onverwags weg.
Met die oomblik van Jesus se weggaan het die eindtyd begin.
Maar ons hoef ons nie dood te bekommer oor hierdie dae nie.  Ons is veilig.
Ons lees dat die wederkoms so sal gebeur (Matteüs 24:30 vv):

En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. (Matteus 24:30-31 AFR53)
 
Die betekenis van die hemelvaart is dus dat God daarmee aan ons openbaar:
Amen.:
  
Slotgebed.
Slotpsalm  89:1.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 05 Mei 2005 Hemelvaart