Aanddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  147:1.

Gebed.

Skrifberyming  27:4

Skriflesing: Handelinge 13.
Teks: Handelinge 13:42 en 48
En toe die Jode uit die sinagoge uitgaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word.
            
En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.

Kerkskeuring is iets uiters gevaarlik!  Dis ‘n handeling waarmee jy die wese van God se kerk aantas as jou saak nie reg is nie  -  en dan gaan jy verlore.
Kom ons kyk hoe openbaar die Here dit in die gedeelte wat ons saam gelees het:
Die hoofde van die sinagoge het vir Paulus hulle gevra om vir hulle 'n troosboodskap voor te dra.
Paulus se preek is nie 'n tipiese sendingpreek nie.
U moet onthou dat die owerstes van die Sinagoge Paulus gevra het om vir hulle 'n troosboodskap of 'n opwekkingsboodskap te gee.
Die troos is verder dat Israel self nie so waardig was dat dit die rede vir hulle uitverkiesing was nie.
In hierdie grootmaakproses het God hulle uitgelei uit Egipte uit. Paulus haal Exodus 6:1, 6 aan.
Die troos gaan nog verder.
Die opwekkingsboodskap van Paulus het ook die skadukante van Israel se geskiedenis ingesluit  -  sodat die volk moet verstaan dat God se genade by hulle gebly het selfs op stadium toe hulle dit nie verdien het nie.

Daarom herinner hy hulle daaraan dat Saul Samuel opgevolg het -  maar hy is deur God verwerp.
Dadelik gaan die troosboodskap verder:
Dit is die punt van die troosboodskap wat Paulus aan die mense van Antiochië wil deurgee.
Dit is waarom Paulus van Dawid af dadelik na Christus toe gaan in sy preek.
Daarom toon Paulus nou aan dat alles wat van Jesus voorspel was, in Jesus Christus vervul is.
Die weldaad van die Here word baie skerp afgeteken teenoor die optrede van die inwoners van Jerusalem.
Teenoor hulle afgryslike wandaad het God die Here Jesus uit die dood opgewek.
Die genadeboodskap gaan verder:
Meteens maak Paulus 'n aanspraak wat die aandag van elke mens in ons tyd verdien:
Laat dit aan julle bekend wees, dat deur Hom (Jesus Christus) vergifnis van sondes aan julle verkondig word (v. 38).

Ons gemeente is ook ingesluit in hierdie genadeboodskap. Die Here sê presies hoe ons ingesluit word in die vergewing van sondes:
Elkeen wat glo, word deur Hom geregverdig... (v. 39).

Terwyl ons gereedmaak om volgende Sondag aan die Nagmaaltafel aan te sit, moet ons besef dat dit presies God se boodskap aan ons ook is!

Die preek sluit af met 'n geweldige skerp toepassing!
Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn! (v. 41)
Let op na hierdie een uiters gevaarlike ding wat die Heilige Gees hier onderstreep:  In die kerk (sinagoge) is daar mense wat God verag  -  al is hulle deel van die gemeente!  Daarom word hulle aangesê om onmiddelik te loop. Die Nagmaalformulier het ook hierdie boodskap dat daar sekere mense is wat in bepaalde sondes is wat nie mag Nagmaal gebruik nie!

Buite die gebou het die heidene op Paulus gewag. Hulle wou graag van hierdie verlossing hoor.
Kyk hoe werk die raad van die Here:
Die Bybel vertel dat byna die hele stad se mense die volgende Sabbat daar bymekaargekom het.
Waarom gebeur dit so? Die Here openbaar dat Hy iets baie diep in sy raadsplan so tot uitvoering bring:
Hierdie mense gaan nie net Jode wees nie  -  onder hulle gaan daar ook heidene wees wat uit volke kom wat Hom nooit geken het nie.
Die diepste werk in ons bekering word dus deur die Here God gedoen.
Natuurlik weet elkeen van ons dat hierdie verlossing deur die Here Jesus gebeur. Luister net wat sê die Here Jesus vir ons:
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie (Johannes 10:28).

Daarom moet ons baie versigtig wees om nie soos die Jode so gewoond te raak aan die evangelie dat ons dit in ons eie vorms eik, en daarmee ons band met die Here deursny nie.

Die ding waaraan ons moet vashou asof dit die nuutste en varsste nus is wat ons ooit gehoor het is dat Jesus Christus aan ons die ewige lewe gee:
Soos U hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee (Johannes 17:2).

..Sodat almal wat U Hom gegee het...
Laat ons wat in die kerk is, die Here dien en aanbid, sodat daar nie dalk heidene kom en ons verhouding met die Here van ons afneem nie.

Ons het reeds die beeld van Jesus in ons. Daarvoor het die Here vir ons aan die kruis gesterf.
Want die wat Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun,...(Romeine 8:29, 30).

Kom ons wees ware aanbidders van die Here. Hy het vir ons die grootste rykdom van genade gegee in die kruisverlossing van die Here Jesus. Hy bevestig dit nog elke dag aan ons met die werk van die Heilige Gees.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  128:1, 4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  23 Februarie 2003.