Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 100:1 – 4.

Gebed.

Psalm 89:1, 6.

Skriflesing:  Handelinge 16: 11 - 24.
Teks:  Handelinge 16: 17b
Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing.

Die duiwel het die manier om die Here spontaan in die openbaar te bely.
Daarteenoor is daar soms 'n traagheid by die gelowiges om die Here te bely.
In hierdie geskiedenis wat ons saamgelees het uit Handelinge 16 onderskei ons die volgende sake wat aandag verdien:
1. Die belydenis van die valse dienskneg
2. Onderskeiding deur die ware dienskneg

1. Die belydenis van die valse dienskneg

In Filippi het omtrent geen Jode gewoon nie. Daarom was daar ook nie 'n sinagoge nie.
Dit was 'n Sabbatdag. Mens sou dus met alle reg kon verwag dat alle Jode wat aanbid het daar bymekaar sou wees.
As daar mans was, sou daar ook iemand moes wees wat die erediens gelei het - daar sou iemand gewees het wat die wet voorgelees het, en wat die mense uit die Bybel geleer het.
Onder die Joodse vrouens was daar 'n vrou wat Lidia genoem is.
Die feit dat die Bybel spesiaal vermeld dat Lidia 'n gelowige vrou was, beklemtoon die feit dat sy nie 'n Jodin was nie.
Lidia was dus al vooraf deur die Here voorberei vir die evangelie van Jesus Christus. 
Selfs nadat iemand voorberei is op die prediking, kan iemand net tot ware geloof kom deur die besondere werking van die Here self. Die Here openbaar dit baie mooi in 1 Korintiërs 2: 14 waar daar geskrywe staan:
Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Nadat Lidia die evangelie aanvaar het, is sy gedoop. Merkwaardig: Haar hele huis is saam met haar gedoop.
Alles is egter nie net vreugde nie. Teenspoed is daar ook.
Phyton is 'n mitologiese karakter.
Hierdie slavinnetjie kon dus waarskynlik die toekoms voorspel onder die invloed van een of ander bose gees.
Die Satan ken die Here en hy ken die waarheid van die Here.
2. Onderskeiding deur die ware dienskneg.

Paulus is 'n slaaf van die Here wat in sy diens aan die Here alle kwaad sal aanval en beveg  -  ook die skewe belydenis van die duiwel.
Maar oor dit wat sy sê van die weg van verlossing is daar 'n probleem.
Die probleem was dat die mense van Filippi verstaan het dat die Christelike godsdiens ook waar is.
Die probleem was selfs nog groter as dit.
Die vrou se teenstand was aanhoudend en knaend. Hoe reageer Paulus op hierdie bose gees se aanhoudende belydenis?
Indien daar enige twyfel was of die gees in die slavinnetjie goed of sleg was, is die antwoord duidelik uit dit wat gebeur.
Dit is nogal opvallend hoe die duiwel vir sy dissipels sorg.
Daarom gooi hulle die saak oor 'n politieke boeg.
Kyk net watter dimensie het die saak nou gekry.
Daarom is dit vir u ook belangrik dat u nie net sonder meer in die geselsskap gekry word van mense wat sê dat hulle die Here Jesus bely nie.
Daar word van ons verwag om presies soos Jesus Christus op te tree.
Dit wys u net hoe kragtig iemand wat werklik in die Here Jesus glo, se onderskeidingsvermoë is.
Wanneer ons reeds bekeer is, soos Paulus en sy manne, gee die Heilige Gees ons insig om deur mense met valse belydenisse te kan kyk, maar ook die krag om van hulle af weg te breek.
Daar is so baie mense in ons tyd wat verdwaal  -  omdat hulle kennis te min is of skeef is.
Dit beteken nie dat ons in haat en op 'n afstootlike wyse met die ander wat van ons verskil moet saamleef nie. Dit beteken wel dat ons nie ons beginsels mag prysgee nie en dat ons baie beslis moet wees wanneer dit by die wyse kom waarop ons die Drie-Enige God bely.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 116: 1, 9, 10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Maart 2003.