Sing vooraf: Skrifberyming 1-1:3 (24:3)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 116:1, 4, 7
Gebed
Psalm 18:20
Skriflesing:     Handelinge 16
Teks:               Handelinge 16:30, 31; Kategismus Sondag 6

En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. (Handelinge 16:30-31 AFR53)

Die tronkbewaarder het na die aardbewing wakker geword. Toe hy sien dat die deure van die tronk oop was, was hy onder die indruk dat die gevangenes ontsnap het.
Maar die Here gryp in die rowwe man se lewe in. Die mens en sy optrede verander heeltemal as die Here ingryp.
En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. (Handelinge 16:29 AFR53)
Sy vraag was: Wat moet ek doen om gered te word?

Die antwoord het twee stukke inhoud waaraan ons aandag moet gee:

1.      Voldoen aan God se reg
2.      Vertrou op die almagtige Verlosser

1.   Voldoen aan God se reg

Gewoonlik is die eerste ding wat in ’n mens se kop opkom as jy in die moeilikheid is: Wat moet ek doen? Dis presies dit wat hierdie tronkbewaarder vra.
Die beginsel wat aan die onderpunt van hierdie vorm van dwaalleer staan, is dat so ’n mens dink dat God manipuleerbaar is en dat hy kan staatmaak op sy eie vermoëns om sy nood te bestuur.

Die dissipels se antwoord aan hierdie man leer dat ’n mens se eie verdienste nie ’n mens kan genees van sy ellendes nie.
Dit beteken nie dat ons sonder verantwoordelikheid is nie. Ons verantwoordelikheid is om God te vertrou in dit wat Hy doen. Ons moet glo.

Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. (Handelinge 16:31 AFR53)
Die tronkbewaarder het in Paulus en Silas iets van God die Regter gesien. Hy het ook in die aardbewing God se werk gesien.
Hy het verstaan dat hy sy saak met God moet regstel.

Die antwoord is glo. Dis al – die res voorsien God, want die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal – en daar is geen kans hoegenaamd dat die mens wat self ’n sondaar is, vir homself of vir iemand anders kan betaal nie.

2.      Vertrou op die Almagtige Verlosser

Dit was baie maklik vir Paulus en Silas om vir die tronkbewaarder te sê hy moet glo.
Daarom moet hierdie man geleer word wat die inhoud van ons geloof is. Die klem lê dan baie sterk op Wie ons Verlosser is – die een van Wie hy wou leer.

En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. (Handelinge 16:32 AFR53)

Die Verlosser wat deur die Here voorsien is, het twee nature. Hierdie twee nature kan nie van mekaar geskei word nie.
So is die opregte geloof dan: Ons glo en bely dan dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelykertyd God én mens is.
Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is Hy? Hulle antwoord Hom: Dawid s’n. (Matteus 22:42 AFR53)
dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. (Lukas 2:11 AFR53)
En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was. (Johannes 17:5 AFR53)
Dit is deur sy werk aan die kruis dat ons deel kry aan die geregtigheid van God. Ons lees al daarvan in die Ou Testament:

In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: Die Here ons geregtigheid. (Jeremia 23:6 AFR53)

Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die Here. (Jesaja 54:17 AFR53)

Ons hoef nie meer soos die tronkbewaarder van angs op die grond neer te val nie.
Ons kan nie verlore gaan nie, omdat hierdie ewige God en Verlosser ons tot in ewigheid beskerm en bewaar as ons Hom as God en Verlosser bely en ken.

Kom ons lees saam wat ons belydenis hieroor skryf in die Heidelbergse Kategismus Sondag 6:

Vraag 16: Waarom moet hy ’n ware en regverdige mens wees?
Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal (a). Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie (b).
(a)Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb2:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18:

Vraag 17: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees?
Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid (a) die las van die toorn van God (b) aan sy mensheid te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee (d).
(a)Jes 9:5; 63:3; (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11; (d) Jes 53:5, 11.

Vraag 18: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) regverdige mens is (c)?
Antwoord: Ons Here Jesus Christus (d), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het (e).
(a)1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1: (b) Luk 1:42; 2:6, 7; Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26;
1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11; Heb 2:9..(e) 1 Kor 1:30.

Vraag 19: Waaruit weet jy dit?
Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het (a). Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders (b) en profete (c) laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld; (d). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (e).
(a)Gen 3:15: (b) Gen 22:18; 12:3; 49:10. (c) Jes 53; 42:1-4; 43:25; 49:5, 6, 22, 23; Jer 23:5, 6; 31:32, 33; 32:39-41, Miga 7:18-20; Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1. (d) Heb

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 130:2, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Februarie 2006 (aand)