Sing vooraf:   146:1, 3, 8.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 2.
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir  vergewing van ons sondes met Ps. 40:4.
Wet
Psalm 40:4

Gebed.
Psalm  150:1
Skriflesing: Handelinge 18.
Teks:           Handelinge 18:10

…want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad. (Handelinge 18:10 AFR53)

Een van die dinge wat met Nagmaal gebeur, is dat die Here ons versterk om elke dag van ons lewe in ons geloofstryd te kan aanhou volhard.
In die gedeelte in Handelinge 18 het ons 'n voorbeeld van praktiese geloofstryd en die Here se beskerming oor so 'n gelowige wat die Here van harte dien.
Ons gee aan die saak aandag uit drie verskillende gesigspunte:
1. Korinte en sy mense.
2. Paulus se prediking.
3. Die Here se voorsiening.

1. Korinte en sy mense.

Korinte is in een opsig eintlik 'n baie ou stad, maar in 'n ander opsig was Korinte in Paulua se tyd weer 'n jong stad.
Dit beteken dat daar in Korinte mense van alle volke en van alle soorte heidense godsdienste gebly het.
Soos wat Paulus maar op elke plek maak, doen hy ook hier: Hy gaan soek sy eerste kontak met die Jode.
Akwila en Priscilla was twee merkwaardige mense want hulle name kom 'n hele paar keer in die Nuwe Testament voor in verband met die uitbreiding van die kerk van die Here.
2. Paulus se prediking.

Deur die week het Paulus saam met Akwila tente gemaak en allerhande leerwerk gedoen.
Toe Silas en Timoteus van Macedonië af kom, het die saak verander.
Dis nie uit die oorspronklike teks duidelik teen wie hulle gelaster het nie. Daar staan net dat hulle gelaster het.
So gebeur dit dat Paulus se werksaamheid in die sinagoge afgesluit word. Die gesprekke daar was vir die apostel baie teleurstellend.
Paulus voel dat hy die Jode nou genoeg vertel het van Jesus Christus.
3. Die Here se voorsiening.

Paulus gaan toe weg. Nie na 'n ander stad toe nie. Hy het nog steeds in Korinte gebly, maar sy preekplek het een gebou aangeskuif:
Dan gebeur daar 'n interessante ding. Die hoof van die sinagoge, Crispus, en sy hele huis kom tot bekering.
Dit is duidelik dat daar geweldig druk en spanning op Paulus was, want die Here verskyn in die nag op 'n besondere manier aan hom.
Die bedoeling van die Here se verskyning is baie duidelik: Moenie bang wees nie!
Op daardie stadium laat die Here iets gebeur wat prakties aan Paulus openbaar het hoe die beskerming van die Here werk. Dit sluit direk aan by die openbaring van die Here dat niemand Paulus kan kwaad aandoen nie, omdat die Here hom bewaar.
Gallio was glad nie 'n man met goeie kwaliteite nie.
Die klomp Jode het aan die einde van die 18 maande wat Paulus in Korinte was soos een man teen hom opgestaan en hom voor die regbank van hierdie bogenoemde Gallio gebring.
Die betekenis van die Nagmaal sluit in sekere opsigte baie sterk aan by hierdie gebeure wat Paulus in Korinte getref het.
God het sy Seun laat sterf sodat Hy die straf gedra het vir kere wat ons nie in staat was om sonde uit ons lewens te weer nie.
Die Here roep u om vandag die heilige Nagmaal te kom vier, sodat Hy weer op 'n sigbare en "proe-bare" manier aan u kan bevestig
Hy het ook gesterf sodat daar geen mag in die hemel of op die aarde is wat u van Hom kan vervreem nie.
Strek u dus daarna uit om aan die Nagmaaltafel te kom aansit, waar die Here u sekerlik weer aan u geloofsroeping gaan herinner, maar waar Hy veral u verlossing en sy voortdurende hulp en beskerming aan u gaan bevestig.

Ons het dit almal nodig, sodat ons in hierdie tyd van verwarring en geloofsvervlakking die spoor van die ware geloof kan hou.
Amen.

Gebed
Psalm 149:1
Nagmaalsformulier.
Psalm  23:1-3

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
                          Psalm 118

Slotpsalm  89:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 28 Augustus 2005. (oggend)