Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  62:1, 4.

Gebed.

Psalm  139:8.

Skriflesing:  Handelinge 2.
Teks:  Handelinge 2: 23    
God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak.

Die begin van ons Christelike kerk se geskiedenis openbaar aan ons presies hoe groot die Here se genade oor ons is.
In die gedeelte wat ons gelees het, is Petrus aan die woord. In sy toespraak word iets baie belangriks duidelik:
Die "julle" wat daar voor Petrus gestaan het, se lelike en onhoudbare optrede word tot op die been toe oopgevlek.
Die skare word ook nie uitgelewer aan hulle sondes nie. Die Here laat die apostel die kruisiging van Jesus Christus in die perspektief van God se raadsplan stel. Luister net weer na wat die mense moes hoor:
In die hele kruisigingsgebeure het God sy Seun prysgegee (Romeine 8:32).
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? (Romeine 8:32 AFR1953)

Jesus is nie deur die mense uit God se hande uitgeruk nie.
Daarmee openbaar die Here dat Hy elke gebeurtenis in die geskiedenis beheer. Niks gebeur sonder sy toedoen nie.

Hierdie volle vooruitbeskikking van God oor die geskiedenis word baie plekke in die Bybel beskryf.
Dit is moeilik om dit alles te begryp, want ons weet dat ons ook in alles wat ons doen en wat met ons gebeur 'n verantwoordelikheid het wat ons moet nakom.
Baie van die eerste lidmate van die gemeente wat op Pinksterdag ontstaan het, het iets in gemeen met Judas  -  net erger as hy. 
Tog word daar 'n klomp van hulle gered en word hulle lidmate van die heel eerste gemeente, terwyl Judas verlore gaan.
Met die Seun van die mens sal dit wel gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie Hy verraai word.
Om dit te kan verstaan, moet ons net weer oplet na wat die Bybel presies hier sê: Die Bybel sê iets wat baie opvallend is, en wat sowel Judas as 'n deel van die Jode voor Petrus raak.
Die Bybel gee self die antwoord waarom daar 'n klomp van die Israeliete gered word terwyl Judas verlore gaan. Petrus se toespraak stel dit duidelik:
Romeine 9 gee ook baie belangrike lig op hierdie saak:
Maar dit is nie al wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nog iets wat baie belangrik is, en wat ons moet onthou:
Wat vir ons nodig is uit hierdie gebeurtenisse, is dat ons moet oplet hoe geweldig groot en vinnig is die Here Jesus se genade oor mense wat bid dat hulle sondes hulle vergewe word.
Maar Jesus het hulle anders gesien.
Hier, op Pinksterdag het die gebed van Jesus gestalte gekry. Dit is verhoor in die bekering van hierdie drieduisend mense.
Besef u hoe God mense se koppe kan omswaai:  Baie van dieselfde mense wat geskreeu het dat Jesus gekruisig moes word, is later self gekruisig omdat hulle intussen begin glo het dat daardie Jesus wat hulle gekruisig het, werklik die ewige Verlosser is.

Presies so gaan dit met ons in God se raad. Ons is nie lidmate van die kerk van die Here omdat ons dit verdien nie.
Ons hoef nie soos die mense voor Jesus te vra: "Wat moet ons doen?" nie. Die Here het alles klaar vir ons gedoen.
Van ons kant af is dit 'n verkondiging dat ons Jesus as Ewige God en Koning bely. Hy is die hoogste Regter wat kom om te oordeel or die wat dood is en die wat nog lewe.
Hy is ons Saligmaker en Here.
Ons God van genade.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 84:6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 28 Januarie 2003.