Aandpreek.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1.

Gebed.

Psalm 107:1

Skriflesing:  Handelinge 2:14 - 36 en Filippense 2:5 - 11.
Teks:  Handelinge 2:36
Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het.

Die vroeë Christene het baie gode gehad  -  en het later aan almal begin twyfel.  Daarom was die tyd reg dat baie van hulle tot bekering kon kom en in die Here Jesus Christus glo.  Maar deurentyd was dit nodig om hulle weer daarvan te verseker Wie die Here Jesus is en waar Hy vandaan kom.

Ons tyd is weer soos wat dit toe was.  Baie mense het vrae en twyfels en baie onkunde.  Kom ons gaan luister weer saam met die heel eerste Christene na die openbaring van die Here.

Jesus Christus is jou Here. Dit beteken baie kortweg dat die Here Jesus die enigste ewige Oorwinnaar is wat jou in sy heerlikheid opneem.

Die Jode het al die eeue deur geweet dat daar 'n Messias op pad is. Messias is die Hebreeuse woord vir Gesalfde. Dit beteken presies dieselfde as Christus: Christus is die Griekse woord vir gesalfde.
Aan die begin van Jesus se optrede het Hy die dissipels herhaaldelik beveel om vir niemand te sê dat Hy die Christus is nie:
Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat Hy Jesus die Christus is nie. (Matteus 16:20 AFR1953)

Daar was 'n rede voor, want die Jode het ooreengekom dat as iemand Hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word:
Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode; want die Jode het al ooreengekom dat as iemand Hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. (Johannes 9:22 AFR1953)

Die tyd vir geheimhouding is egter al baie lankal verby, want dit is vir die gelowiges baie belangrik om te weet dat Jesus die Christus is.
…maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. (Johannes 20:31 AFR1953)

Die feit dat Jesus die Christus is, het 'n baie groot rol gespeel in die apostels se prediking.
Jesus is meer as net Christus. Handelinge 2 openbaar dat God Jesus Here en Christus gemaak het. Die woord wat in die Grieks staan, is "Kurios." Wat is 'n Kurios?
Die naam wys daarop dat:
Dit is waar die feit dat God Jesus Here gemaak het, vir ons betekenis kry. Jesus is Here. Petrus begin onmiddelik na hierdie woorde om Jesus Christus te verkondig.
Die manier waarop die Here met sy volk optree, toon dat Hy hulle ten volle in sy mag hou.
Hy het sy reg aan Israel aangekondig in 'n verbond wat Hy met hulle gesluit het.
Die duiwel wil hierdie feit van ons af weghou. Ons lees dit in 1 Johannes 2:22
Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie.
(Ou vertaling: Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.) (1 Johannes 2:22 AFR1953)

As ons oor hierdie saak soos die duiwel dink, is ons vir ewig verlore, want die Bybel leer dat elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, 'n kind van God is; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is.
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. (1 Johannes 5:1 AFR1953)

Ons moet die lis waarmee die duiwel werk, nooit onderskat nie.
Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid.
Op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is, het die duiwel ook probeer om dadelik die werk van die Here Jesus Christus en die wonder van die Heilige Gees tot niet te maak.
Kyk na na die tydsaanduiding wat die profeet Joël gegee het, want dit is vir ons belangrik. Joël 2: 1 kondig die betrokke dag aan as die "dag van die Here".
Dit is vir Petrus die logiese gevolgtrekking van die werk van die Here Jesus op die aarde.
Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het.
Wat gaan van ons word as die Here kom? Petrus gee die antwoord.
In vers 21 verander die preek wat Petrus gee heeltemal. Hy begin die skare leer wat die gevolge van die uitstorting van die Heilige Gees is.
En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
Let hier op na twee baie belangrike dinge:
Die Bybel gebruik baie sterk woorde as die dinge wat belangrik is om van Jesus te weet aan die orde gestel word:
Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is...
Dan preek Petrus al die dinge waarin ons almal reeds glo, en wat ons almal ook ken.
Mens sou baie kon redeneer of Dawid die dinge geweet het…
As ons al hierdie dinge op onsself toepas, sal ons besef dat ons in hierdie dae met ‘n baie vaste geloofsvoet moet vorentoe gaan.  
Wat beteken dit vir jou dat Christus jou Here is?
Wie is ons?
Verder weet ons ook dat ons moet verwag dat daar in die tydvak waarin ons lewe baie dinge gaan wees wat die wederkoms van Jesus Christus voorspel.
Die belangrike punt is net dat as hierdie dinge gebeur, ons nie moet toelaat dat die duiwel ons geloof in vertwyfeling bring nie.
Onthou altyd die woorde van die apostel Paulus:
My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer (Filippense 2:12, 13).
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 84: 1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  2 Februarie 2003