Aanddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm

Gebed.

Psalm
Skrifberyming

Skriflesing:  Handelinge 5
Teks:  Handelinge 5: 20    
Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. (Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe).

Die vroeë Christene was meestal heidene wat tot bekering gekom het.  
Nadat ons met die votum onsself gereed verklaar het dat ons God ontmoet, groet die Here ons seënend. Dan vind daar ‘n tweegesprek tussen ons en die Here plaas.

Vandag gee ons aandag aan die gedeeltes waar die Here met ons praat.
Versoening bestaan uit sonde-ontdekking.
Dit is algemeen dat die Here die gelowiges onder die besef van hulle sondes bring wanneer Hy met hulle praat. Die Here het byvoorbeeld vir Miga gestuur om vir die volk te gaan sê:
Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en heldemoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde (Ek, daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, 'n sin vir reg en die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak, aan Israel sy oortreding) (Miga 3:8).

Die Here het Jesaja gestuur om presies dieselfde te doen:
Die Here sê: Roep uit volle bors, moet niks verswyg nie! Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring! Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes (Jesaja 58:1).

Die bedoeling van die Here is nie dat ons ons sondes moet hoor en onder die indruk daarvan moet kom dat ons verlore gaan nie.
Jesus Christus se laaste preek aan die dissipels voordat Hy hulle na  Betanië toe uitgelei het waarvandaan Hy opgevaar het, was dat ons in sy Naam bekering en vergewing van sondes moet  verkondig  aan al die nasies, van Jerusalem af en verder (Lukas 24:47).

Die aard en karakter van die evangelie van ons Here Jesus is dus dat versoening en vergewing van sondes op die voorgrond staan.
Die wet het egter meer te sê as net dat dit 'n reël van dankbaarheid is. Dit openbaar ook die wil van die Here (imperatief) aan ons. M.a.w. dit leer ons wat God van ons verwag.
Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe (Deuteronomium 4:13).

Wanneer die versoening tussen ons en die Here afgehandel is, gaan die Here verder om sy Woord aan ons te verkondig.
Luister na die Here se uitspraak hieroor:
Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal My woord wees wat uit My mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur (Jesaja 55: 11).

Ons lees dat die Here aan Timoteus laat skryf dat geen mens wysheid kan hê wat hom tot die salige geloof in Jesus Christus kan lei as hy nie die Bybel ken nie (2 Timoteus 3: 15, 16).

Die Here gebuik mense om sy Woord aan die gemeente te verkondig. Dink aan hoe die Here dit self aan 'n Nuwe Testamentiese kerk laat skrywe:
En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig! (En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.") (Romeine 10:15).

In ons idioom is dit die dominee.
Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig... (Eksodus 19:3).

Moses kan nie praat soos hy lus het nie. Die Here sê vir hom: "So moet jy sê..."
Ons kan baie voorbeelde by hierdie een bylas.
Die saak bring die roeping van die predikant in gedrang, want as iemand wat nie werklik geroepe is nie, op die peekstoel staan, kan hy die kommunikasie tussen God en sy volk lelik seermaak.
Ons het 'n voorbeeld in die Bybel waar die Here presies so 'n opdrag gee. Ons lees dit in Deuteronomium 13:5
Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God ... So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.

Die eis is dat God self aan die woord wil wees.  
Ons lees in die Bybel dat iemand na die erediens 'n Psalm geskryf het waarin hy aan die Here verslag gedoen het, en kon getuig dat hy in die vergadering die Here se wil oorgedra het:
Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig ... (Psalm 40:9).

Tydens die erediens leer die Here ons 'n groot verskeidenheid van kennis. Natuurlik is dit so dat Hy in alles aan ons sy genade en ons verlossing leer. Iewers het die Here gesê:
Wat Ek, die Here, sê, bring redding, my woorde gee lewe (Jesaja 45:19).

Maar dit is ook so dat die Here dinge wat in ons eie geskiedenis (gaan) gebeur, aan ons openbaar deur die prediking. 'n Voorbeeld is die dinge wat die Here in Jesaja se tyd  gesê het:
Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, ....  en Ek is God (Jesaja 43:12).

Die Here het vooruit vir hulle vertel dat Hy hulle sou verlos. Waar het Hy dit gedoen?
Die Here is bekommerd of ons na Hom sal luister of nie.
Maar jy moet hulle my woorde verkondig, of hulle al luister of nie; want hulle is wederstrewig.

Ons weet dat die Here die wat nie luister nie, gaan straf.
Die Here werk met sy Heilige Gees saam met die prediker wat eerlik die evangelie van verlossing aan mense gaan preek. Dit klink vreemd om te sê dat die Here saamwerk, maar dit staan presies net so in die Bybel geskryf:
Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen (Markus 16:20).

Wat ons nie altyd besef nie, is dat die Here Persoonlik teenwoordig is in elke erediens en dat Hy met sy Heilige Gees in ons hart en verstand werk.
Dit is waarom die apostel Paulus vir die gemeente te Korinte kan skryf dat sy preke nie in oorredende woorde van menslike wysheid was nie. Dit het gebeur deur die kragtige werking van die Gees (1Korintiërs 2:4).

Die Here Jesus Christus het vir Petrus gesê dat Hy sy gemeente sal vergader en bou.
Die kruisdood van die Here Jesus was sodat ons prakties in die erediens kan instap en deelneem aan die gesprek met Hom.
Ons kan nie maar elkeen by die huis bly en dink al hierdie openbaring van die Here en gemeenskap met Hom gaan daar net soos in 'n erediens gebeur nie. Die Here het daaroor ook 'n duidelike opdrag:
Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe (Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe.).

Al die dinge laat ons onthou waarom ons in hierdie erediens saam is: Ons is in die Here se tempel omdat Hy hier aan ons die volle boodskap van hierdie nuwe lewe verkondig .
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 24:4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Ferbuarie 2003