Aanddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 119:29.

Gebed.

Skrifberyming 27: 4.

Skriflesing: Handelinge 9   
Teks: Handelinge 9:13
Maar Annanias antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor

Ons moet oor twee Sondae Nagmaal vier. Hoe sien die Here ons wanneer ons na sy tafel toe kom? Kom ons gaan kyk na die mense van wie in hierdie hoofstuk gepraat word.

Twee manne het die Here gedien: Paulus en Ananias.
Let in die preek op na die volgende:
1. Paulus: Gelowig, maar vervolg die Here Jesus.
2. Ananias: Gelowig maar eiesinnig.
3. Die opvoedingswerk deur God.

1. Paulus: Gelowig, maar vervolg die Here Jesus.

Paulus het doodgemaak omdat hy gedink het dit is reg.
Daarom het Paulus die Christene vervolg.
Teen hierdie agtergrond moet u Paulus se vervolging van die Christene sien:
Die Here los Paulus nou nie dat hy maar net verlore gaan nie. Hy ruk Paulus letterlik tot voor sy troon en openbaar Homself aan Paulus.
Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
Wie is U Here?

Dan stuur die Here Paulus na Damaskus toe om daar te gaan wag vir sy verdere opdrag.

Kom ons som op:
2. Ananias: Gelowig maar eiesinnig.

Die Here openbaar dat daar nog 'n hoofkarakter in hierdie gebeure is. Sy naam is Ananias.
Maar, is dit waar?
Die Here verskyn aan Annanias en sê vir hom dat hy na Paulus van Tarsus toe moet gaan, want hy is besig om te bid. Die Bybel vertel dit so:
In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: “Ananias!” “Hier is ek, Here," het hy geantwoord. Toe sê die Here vir hom: “Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid.” (Handelinge 9:10, 11).

Annanias kry nie die Here se boodskap nie, want hy dink oor die Here se woorde soos wat hy dit uit sy mensheid wil verstaan:
Hy het nie van Paulus gehou nie, want hy het gedink dat Palus 'n baie slegte mens is.
Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het; (Handelinge 9:13 AFR1953)

Die Here wys Ananias daarop dat Hy Paulus uitverkies het om 'n werktuig vir sy koninkryk te wees. Dit onderstreep elkeen van ons se uitverkiesing ook:
Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees! (1 Petrus 1:2).

Dit het Ananias laat verstaan dat God nie red volgens ons oordeel nie. Hy red wie Hy uitverkies. Daarom het die Here 'n baie ernstiger gesprek met Ananias gehad as wat Hy met Paulus gehad het.
Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My 'n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel (Handelinge 9:15).

Kom ons som op:
Slotsom: Presies dieselfde dinge wat met Paulus gebeur het, het ook met Ananias gebeur.

3. Die opvoedingswerk deur God.

Kyk wat doen die Heilige Gees. Hy versoen mense met God en met mekaar. Ananias moet juis na die man toe gaan vir wie hy die minste kans gesien het. En wat gebeur daar by hierdie besoek?
Daar is mede-christene selfs op plekke waar ons dit glad nie verwag nie. Ons lees in 1 Petrus 5:13 dat daar selfs in Babilon 'n uitverkore gemeente was.
Wat is die boodskap van Handelinge 9 vir ons gemeente?
Die Here roep ons nou ook almal op om na volgende week aan sy Nagmaaltafel te kom aansit.
Hy wil ons aan die Nagmaaltafel daaraan herinner:
Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is.
Die verlossingsproses was een van geweldige pyn.
Die uitverkiesing van die Here maak die wat in Jesus glo, bymekaar. Dit is waarom die Here ons almal weer saamroep na die sakrament van die Heilige Nagmaal toe. Daarom staan dit ook in die Skrif:
Kyk, Ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie. (1 Petrus 2:6).

In ons lewe val daar baie dinge voor wat dreig om ons te verlei dat ons nie die Here behoorlik kan dien nie.
Daarom moet ons in ons bekeringslewe wees wat die Here Jesus van ons verwag om te wees. Dink aan die Here se woorde in Kolossense 3:12
Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
Amen.

Gebed.

Skrifberyming 47.

Die HERE sal u seën en u behoed, die HERE sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die HERE sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Februarie 2003.