Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 145:1, 12.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 38:1, 17.

Gebed.

Psalm  50:11.

Skriflesing:  Hebreërs 1.
Teks:  Hebreërs 1:3
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,…

Die Here is 'n God van genade. Hy het ons ook lief en Hy het self voorsiening gemaak dat al ons sondes gestraf en vergewe is in die verdienste van Jesus Christus, ons Verlosser.
Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende:
1. Wie is Jesus Christus die Here?
2. Hoe word Hy aanbid?

1. Wie is Jesus Christus die Here?

Die Here Jesus openbaar Hom as volledig God en volledig mens. As mens het Hy saam met ons op die aarde gelewe en gesterf om vir ons sondes versoening te doen. Hy het met sy menslike liggaam weggevaar hemel toe.

Ons kry in die Efesiërbrief 'n lang lys van dinge wat God deur Jesus Christus se kruisversoening aan ons gegee het:
Al hierdie dinge wat die Here vir ons gegee het, wys net hoe groot en aanbiddingswaardig die Here is. Vir sulke groot genade moet die gelowiges die Here bewonder en dank (vgl. Efesiërs 3: 14vv.; Efesiërs 4: 1vv.).

Die feit is dat Jesus Christus die Seun van God nie meer ‘n mens op die aarde is nie. Hoe en Wie is Hy nou?
Trouens, die Bybel openbaar dat Jesus God die Almagtige self is.
Van die ewigheid voor die skepping af was die Here Jesus al daar.
Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.
Die Here Jesus het nie sy gesag iewers in die verloop van die geskiedenis in die hande gekry (of verloor) nie. Die Bybel openbaar aan ons dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid (Hebreërs 13:8).
2. Hoe word die Here Jesus aanbid?

Waarom openbaar die Heilige Gees al die dinge?
Hierdie ernstige misdaad dat die mense Jesus gekruisig het, word direk aan geloofsdomheid toegeskryf.
Daar is sommer baie tekste in die Bybel waarin daar staan dat ons onsself moet heilig voordat ons die Here gaan aanbid. Dit laat mens wonder of almal van ons voorbereid is om die allerheiligste God te ontmoet as ons gejaagd in die erediens instorm en tydens die diens nie kan wag dat die dominee moet “Amen” sê nie.

Deur die eeue het die mense wat God se heiligheid werklik geken het, voor Hom neergeval wanneer hulle Hom aanbid het.
Dit geld alle skepsele: mense en engele. Ons lees dat die Gerubs en die Serafs wat by die troon van God is hierdie selfde versigtigheid aan die dag lê:
 
Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg (Jesaja 6:2).

Die serafs het mekaar telkens toegeroep:
"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid." (Jesaja 6:3).

Jesaja het vir sy volk gesê (8:13):
Die HERE van die leërskare   Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees!
Die 1983 vertaling lees:
Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir Hom moet julle vrees en vir Hóm moet julle bang wees.

Ons moet besef dat die aanbidding in die hemel net ‘n voortsetting is van ons aanbidding op die aarde.
Dit is waarom die Bybel ons leer dat ons die HERE onse God moet prys.
Die Here verwys eenkeer na mense wat baie verwaand is, en allerhande uiterlike dinge doen wanneer hulle aanbid, maar nie hulle eie sondes raaksien nie. Hy sê dan:
Hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand. (Jesaja 65:5).
Sulke mense maak die Here woedend. Hulle laat sy toorn losbreek.

As ons baie nugter oor hierdie dinge dink, besef ons waarom daar in die Hebreërbrief geskryf staan dat dit vreeslik is om te val in die hande van die lewende God (Hebreërs 10: 31).
Anders gestel: Die volle krag van Jesus se kruisdood en van die werking van die Heilige Gees is reeds oor ons gevestig.
Ons hoef nie te twyfel aan die vermoëns van hierdie krag van God wat in ons werk nie.
Hoe aanbid ons? Met menslike gejuig, of met die grootste versigtigheid en selfs vrees? Kom ons gaan kyk hoe het die Heilige Gees die mense van die begin van ons tyd af gelei om te aanbid.
 As ons deur die boek Openbaring lees, is daar verskillende plekke waar daarna verwys word dat tot alle skepsele in die hemel voor die Here neerval en aanbid:
Daar is een baie opvallende saak regdeur die Bybel, en dit is dat  die Heidene altyd baie raserig was wanneer hulle hulle afgode  aanbid het.
Hierdie voorbeelde sluit aan by die Here se openbaring reg van die begin af, want Adam en Eva het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie (Genesis 3:8).

Toe Elia in die grot op die berg was, was die Here nie in die groot en sterk wind wat die berge geskeur en die rotse verbreek het voor die HERE uit nie. Die HERE was ook nie in die aardbewing nie. Daarna was die HERE ook nie in die vuur nie. Die Here was in die fluistering in die windstilte (1 Konings 19:11, 12).
 
Met elke erediens moet ons die Here ook in hierdie styl aanbid.
Die Here het ons aan die kruis verlos met ‘n verlossing wat sy Goddelike almag openbaar het.
Hy het ons in die lewe ingestuur met die Heilige Gees by ons.
Geliefde gemeente, die Here se opdrag aan ons is baie duidelik:
Laat ons altyd onthou waarom die Here hierdie magtige verlossingsdaad uitgevoer het! Kom ek lees dit voor soos wat die Heilige Gees dit laat neerskryf het:
Hy het gesterf sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik (Efesiërs 5:27).
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 81: 1, 12

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 April 2003 (oggenddiens)