Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 118:13, 14.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 4:3.

Gebed.

Psalm  16:2.

Skriflesing: 

Teks:  Hebreërs 10: 22
...laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid.
Die Here roep u op om in sy heiligdom in te kom in die verdienste van Jesus Christus, sodat u sy vaderlike goedheid oor u kan ervaar, en in sy lig kan lewe.
1.      Die verskil tussen die Hoëpriester van die Ou Testament en die Hoëpriester van die Nuwe Verbond.
2.      Die toegang tot die hemel.
3.      Hoe leef ‘n mens wat toegang het tot die heiligdom?

1.      Die verskil tussen die hoëpriester van die Ou Testament en die Hoëpriester van die Nuwe Verbond.

Die hooftema van die boek Hebreërs is die Hoëpriesterswerk van Jesus Christus. Van vers 19 af openbaar die Here hoe die dinge vir die gelowige verander het van die ou verbond af na die nuwe een toe.
Die vrymoedigheid lê in dit wat deur die Hoëpriesterswerk van Jesus anders gemaak is as wat dit vroeër was.
Dit staan ook so in hoofstuk 9: 7 geskryf:
... maar in die tweede (die die allerheiligste) die hoëpriester alleen, een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk...
Dis die verskil tussen die hoëpriester van die ou verbond wat 'n verteenwoordiger was en die Hoëpriester van die nuwe verbond, Jesus Christus, wat 'n Voorloper is, sodat sy volk Hom in die heiligdom kan volg.

2. Die toegang tot die hemel.

Vers 20 beskryf nou hoe die ingang tot die heiligdom in die hemel gebeur. Jesus het 'n pad ingewy. Ingewy beteken dat Hy vir ons 'n heilige pad vir gebruik oopgestel het.
laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.  (Hebreërs 10:22 AFR1953)
Hierdie pad hemel toe is nuut.
Die betekenis van die woord "lewend" is treffend.
op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  (Hebreërs 10:20 AFR1953)
Soos dit hier geskryf staan, beteken dit dat die pad ons lewend maak.
Die beskrywing van die pad openbaar dat Jesus altyd bly werk in die heiligdom van God.
Die voorhangsel wat ons van God geskei het, is vervang met 'n pad wat ons na God toe neem.
Die saak word nog helderder gestel: Ons het 'n groot Priester oor die huis van God.
Ons het nou altyd en vryelik toegang na die heiligdom van God toe. Hy het sy plek by die troon van Heerlikheid ingeneem, en daar bid Hy vir ons by die Vader. Voortdurend word ons saak voor die Here gestel, sodat ons met vrymoedigheid self met ons gebede in die heiligdom van God mag ingaan.

3.  Hoe leef ‘n mens wat toegang het tot die heiligdom?

Die Here rig 'n aantal oproepe op ons wat toegang tot sy heiligdom het. Let wel: Die oproepe is nie sodat ons dinge moet doen om toegang te verkry nie. Ons het klaar toegang: ons moet dit net met ons lewensstyl wys.

Dan is daar 'n belangrike sin by wat ek graag uit die Ou en die Nuwe vertaling vir u wil aanhaal. Dit wys na die doop toe:
Die besprenkeling waarvan gepraat word, is die besprenkeling wat gebeur het wanneer iemand wat onrein was, na die priester toe gegaan het by die tempel dat die priester hom weer rein moet verklaar.
Ons word opgeroep om die Here in die gebed in sy heiligdom te ontmoet. Ons kan ingaan in die heiligdom, maar ons moet dit doen op die regte manier.
U sien, die appèl op ons is dat ons toetrede tot die heiligdom van God eers goed is wanneer die reinigmaking van Jesus oorvloedig in ons lewens gestalte kry.
Hierdie eerste twee oproepe gaan oor ons verhouding met die Here, en hoe ons met Hom gemeenskap beoefen. Altwee hierdie oproepe herinner ons aan die weldade wat die Here vir ons gegee het in Jesus Christus.
Sonde en ondeugde bekruip enige mens. Dit vra nie wie of wat jy is nie.
Hierdie oproep raak ons almal direk. Ons moet mekaar bystaan en ag gee op mekaar se geloofslewens. Hierdie wisselwerking tussen gelowiges sal maak dat ons liefde vir God en vir mekaar juis in ons goeie werke na vore kom.
Net soos nou in ons gemeente, was daar ook destyds onder die Hebreërs mense wat rondgefladder het in 'n onseker geloof. Hulle het ook 'n aantal lidmate gehad wat die eredienste wisselvallig bygewoon het.

Daarom staan hier geskryf dat ons mekaar moet vermaan on nie van die eredienste af weg te bly nie. Die woord vermaan veronderstel dat daar bekering daarop moet volg t.o.v. hierdie enkele oortreding en dat daar in die toekoms gereelde erediensbywoning sal wees.

Die vier oproepe eis dus van ons as ware gelowiges om met alke vorm van slapheid in ons geloofslewe te breek     sodat ons in die heiligdom van God kan ingaan.
Dan volg daar presies die volgende woorde: "...en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade. Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 'n opregte berou op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn."
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 66:2, 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2Junie 2002.