Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 145: 2, 4, 12.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 65: 2. 

Gebed.

Psalm  89: 10, 11.

Skriflesing:  Hebreërs  10:1 - 18; Galasiërs  1:1 - 5; 1 Timoteus 1:15.
Teks:  Hebreërs 10:5
Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir My 'n liggaam berei.

Daar was 'n vergadering in die hemel waar besluit is dat ons verlos gaan word omdat Jesus met 'n menslike liggaam aarde toe gaan kom. Dit is nie vreemd nie. Die Bybel openbaar 'n paar sulke vergaderings tussen die Persone van God wanneer dit oor die mens gaan.
Laat Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor die diere wat op die aarde kruip. (Genesis 1:26).
Dit is nie diereoffer en graanoffer wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U My gegee het.

Die Bybel openbaar ook die Here Jesus se aanvaarding van hierdie besluit wat in die hemel geneem is:
Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom - in die boekrol is dit van My geskrywe - om u wil te doen, o God. (v.7).

Die woorde is belangrik as ons die betekenis van die Here Jesus se intrede in ons wêreld  wil verstaan, want dit openbaar dat Jesus Christus bereid was om self te kom en alles te doen wat die wil van God van Hom gevra het om die mense te versoen.
Hierdie gedeelte is 'n woordelikse aanhaling van Psalm 40:8 en 9.
Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus, net een maal. (v.10).
Dieselfde ding staan ook op 'n ander plek in die Bybel geskryf:
Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees (1 Petrus 2:24).
 
Dit is hoe dit gebeur dat die Here Jesus in 'n menslike liggaam op die aarde tussen ons gebore word.

Nadat Jesus weggevaar het, en die apostels sy opdrag uitgevoer het om kerke te stig, het God die Heilige Gees elke brief wat Hy vir ons laat skryf het, begin deur die genade en vrede van God oor ons te bevestig.
In die brief aan die klomp kerke in die provinsie Galasië openbaar die Here baie helder hoe hierdie genade en vrede by ons uitkom. Daar staan geskryf:
Christus het Homself gegee vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader (1:4).

Die betekenis hiervan raak die Here Jesus se intrede in ons wêreld:
Die Here Jesus se intrede in ons wêreld  preek dus twee dinge:
Die Here Jesus het met sy geboorte 'n volledig menslike liggaam aangeneem.
Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 'n barmhartige en getroue Hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. (Hebreërs 2:17).
... op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees... (Hebreërs 10:20).
Kyk nou hoe prakties is die betekenis van hierdie gebeurtenis. 'n Ou man skryf 'n bemoedigingsbrief aan 'n jong man wat dreig om moed te verloor:
Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. (1 Timoteus 1:15).
Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word...
Die Heilige Gees gebruik die apostel Paulus se eie lewensgeskiedenis om vir ons te wys hoe diepgaande die evangelie van genade is.
Daar is so geweldig baie krag in die versoening wat deur die Here Jesus bewerk is, dat ons dit nie altyd kan verstaan nie, omdat die dinge in ons lewe wat alles geraak word, so verspreid oor die volle spektrum van ons geestelike en liggaamlike bestaan dat ons tydens ons aardse lewe met baie moeite die volle inpak daarvan sal kan besef.
Ons sou kon vra: "wat op die aarde het Jesus se liggaam met genade vir ons te doen?" Die Here laat dit in Paulus se lewe duidelik word wat die betekenis daarvan is dat Jesus in 'n menslike liggaam op die aarde versoening bewerk het tussen ons en God.
Die beslistheid van die saak kom uit in die versekering wat hy ons gee dat die verlossing deur die Here Jesus Christus betroubaar is en sonder voorbehoud aanvaar moet word:
Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. (1 Timoteus 1:15).

Almal van ons se lewens is vol ervarings van sonde en van genade.
Ek gaan My met jou versoen ten spyte van alles wat jy gedoen het, sê die Here HERE (Esegiël 16:63). 
Almal wat die Here Jesus ken en in Hom glo met liggaam en siel, weet dat die genade wat Hy gee, ver bo die maat is. Die Here Jesus se genade doen iets aan 'n mens:
Dit is eintlik roerend om te besef dat dit 'n ou man is wat hierdie woord skryf vir 'n jong man vir wie die twyfels en swaarkry van die lewe nog voorlê.
Teenoor die leegheid in 'n mens self, en die toekoms wat hy het wanneer hy in sonde verdwaal, skets die Here die vrug van die verandering deur die koms van die Here Jesus. Dit gee ons tydelike en ewige lewensverandering.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 118: 14.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 15 Junie 2003