Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  33:6, 11.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 119:54.

Gebed.

Psalm  46:4.

Skriflesing:  Hebreërs 10.
Teks:  Hebreërs 10: 22   
...laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid.

Die Here roep u op om in sy heiligdom in te kom in die verdienste van Jesus Christus, sodat u sy vaderlike goedheid oor u kan ervaar, en in sy lig kan lewe.
Kom ons gee aandag aan die volgende sake:
1.     Die  verskil tussen die hoëpriester van die ou verbond en die Hoëpriester van die nuwe verbond.
2.      Die toegang tot die hemel.
3.      Hoe leef ‘n mens wat toegang het tot die heiligdom?

1.     Die  verskil tussen die hoëpriester van die ou verbond en die Hoëpriester van die nuwe verbond.

Die hooftema van die boek Hebreërs is die Hoëpriesterswerk van Jesus Christus. Van vers 19 af openbaar die Here hoe die dinge vir die gelowige verander het van die ou verbond af na die nuwe een toe.
Kyk na die versigtigheid wat deur die woord vrymoedigheid weergegee word.
Die vrymoedigheid lê in dit wat deur die Hoëpriesterswerk van Jesus anders gemaak is as wat dit vroeër was.
Dit is die verskil tussen die hoëpriester van die ou verbond wat 'n verteenwoordiger was en die Hoëpriester van die nuwe verbond, Jesus Christus, wat 'n Voorloper is, sodat sy volk Hom in die heiligdom kan volg.

2. Die toegang tot die hemel.

Vers 20 beskryf nou hoe die ingang tot die heiligdom in die hemel gebeur.
Hierdie pad hemel toe is nuut.
Die betekenis van die woord "lewend" is treffend.
Al hierdie dinge wordin ‘n finale perspektief geplaas deur Jesus se eie woorde in Johannes 14:6:
Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Die beskrywing van die pad openbaar dat Jesus altyd bly werk in die heiligdom van God.
Die voorhangsel wat ons van God geskei het, is vervang met 'n pad wat ons na God toe neem.
Die saak word nog helderder gestel:
Ons het nou altyd en vryelik toegang na die heiligdom van God toe.
3.  Hoe leef ‘n mens wat toegang het tot die Heiligdom?

Die Here maak 'n aantal beroepe op ons wat toegang tot sy heiligdom het. Let wel: die oproepe is nie sodat ons dinge moet doen om toegang te verkry nie. Ons het klaar toegang: ons moet dit net met ons lewensstyl wys.

Die eerste een is dat ons moet toetree met 'n waaragtige hart en in volle geloofsekerheid. Die Nuwe vertaling stel dit so:
Laat ons na God toe gaan met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid.

Dan is daar 'n belangrike sin by wat ek graag uit die Ou en die Nuwe vertaling vir u wil aanhaal:
...die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. (OAV). Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. (NAV).

Dit wys na die doop toe. Die tweede deel van die sin is ook 'n sinspeling op die Christelike doop as daar gesê word dat die liggaam gewas is met rein water.
Ons word opgeroep om die Here in die gebed in sy heiligdom te ontmoet.
U sien, die appèl op ons is dat ons toetrede tot die heiligdom van God eers goed is wanneer die reinigmaking van Jesus oorvloedig in ons lewens gestalte kry.

Dan volg die tweede oproep: Hou die belydenis van die hoop vas, want die Hoëpriester wat dit beloof het, is getrou.
Hierdie eerste twee oproepe gaan oor ons verhouding met die Here, en hoe ons met Hom gemeenskap beoefen. Altwee hierdie oproepe herinner ons aan die weldade wat die Here vir ons gegee het in Jesus Christus.

Daarna is daar die derde oproep. Die skrywer van die Hebreërbrief werk met dieselfde drie dinge waarmee Paulus ook werk, naamlik met geloof, hoop en liefde.
Hierdie derde oproep herinner ons daaraan dat ons nie alleen staan in die geloofswêreld nie.
Sonde en ondeugde bekruip enige mens. Dit vra nie wie of wat jy is nie.
Hierdie oproep raak ons almal direk. Ons moet mekaar bystaan en ag gee op mekaar se geloofslewens. Hierdie wisselwerking tussen gelowiges sal maak dat ons liefde vir God en vir mekaar juis in ons goeie werke na vore kom.

Dan is daar die vierde oproep. Moenie julle kerk se onderlinge ooreenkomste versuim nie. Dit is 'n gedeelte in die Bybel waar die Here jou direk aansê om die eredienste te besoek.

Die kerk van die Here het maar deur al die eeue eenders gelyk!
Die woord vermaan veronderstel dat daar bekering daarop moet volg t.o.v. hierdie enkele oortreding en dat daar in die toekoms gereelde erediensbywoning sal wees.

Die vier oproepe eis dus van ons as ware gelowiges om met elke vorm van slapheid in ons geloofslewe te breek     sodat ons in die heiligdom van God kan ingaan. Die teendeel is ook waar.
As ons nalatig is in al hierdie dinge, beteken dit nou nie dat ons maar net moet aanvaar dat ons hel toe gaan en dan maar boedel oorgee nie. Onthou altyd wat ons bely in die Dortse Leerreëls hoofstuk 5, punt 5:
Met sulke growwe sondes vertoorn hulle God vreeslik, verdien hulle die dood, bedroef hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete baie ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade. Dit gebeur totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer.

Ons bely dus baie duidelik dat 'n gelowige mens God soms met growwe sondes kan kwaadmaak, en dat hulle daardeur die Heilige Gees bedroef, en ook hulle eie godsdiensoefening versteur!

Ons bely ons sondes met verskriklike woorde:
...en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade.

Maar ons bely ook dat daar genade is! Die Here kan ons verander, sodat ons nie in totale ongeloof verval nie, maar weer geloof en aanbidding van ‘n ware Godskind kan vertoon:
Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 'n opregte berou op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn.

Om in die heiligdom in die lig van God se vaderlike goedheid te gaan staan, moet daar by ons berou wees, en ook ware bekering.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  102:9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Junie 2003