Sing vooraf: Psalm 145:5, 11

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 1-1:3 (24:3)
Geloofsbelydenis: Nicea
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Psalm 4:2.
Wet
Psalm 4:2

Gebed
Amen.

Skrifberyming 1-2:2, 3 (nuut)
Skriflesing:     Hebreërs 11
Teks:               Hebreërs 11:32

. . . en Jefta.

Mens ruk byna jou nek af as jy hierdie naam lees wat hier so uit pas uit is.
Jefta! Die indruk wat mens van Jefta se lewensgeskiedenis kry uit die boek Rigters, is alles behalwe van so ’n sprankelende aard dat ons hom sommer so voetstoots saam met al hierdie helde sou opnoem.
Hy is grootgemaak en opgevoed as ’n weggooimens.
Daardie dag begin Jefta se bannelingloopbaan, wat ook nie juis geblink het van roemryke prestasies nie.
Dit is van so ’n bende waarvan Jesus vertel in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan.
Die geskiedenis in Israel het mettertyd verander.
Daar was in hierdie tyd geen leier onder die vroom geledere van Israel nie.
Dan leer ons Jefta van nog ’n kant af ken.
Jefta sien in hierdie geleentheid die kans van sy lewe.
En Jefta eis nie hierdie eed voor die Here omdat hy so danig vroom is nie, maar omdat hy geweet het dat ’n Israeliet nie maklik op sy woord teruggaan as hy ’n eed gesweer het nie.
Deur selfliefde gedryf aanvaar Jefta die aanbod. Nie deur ’n liefde vir God of liefde vir sy volk nie!

Maar ons leer ook ’n deug van Jefta.
Maar ons leer Jefta ook ken in sy ongeloof en in sy heidense sieninge.
Een van die teoloë stel dit sag:
Dan word ons tog effens stom as ons die woorde van die Hebreërbrief lees:

. . . die tyd sou my ontbreek as ek sou vertel van Gideon, Barak en Simson en Jefta; Dawid, Samuel en die profete!

Is Jefta dan ook onder die geloofshelde!

Jefta se ergste daad is nog nie eers vertel nie.
Jefta het definitief nie gedink ’n dier, soos byvoorbeeld sy hond, sou eerste by die huis uitkom nie, want ’n hond is onrein en mag nie geoffer word nie! Miskien het hy gedink een van sy slawe sou hom tegemoet kom, maar dan bly dit ’n menseoffer!

Jefta oorwin sy vyande en saam met hom beleef ons die verskriklike oomblikke wanneer die hand van God op jou kom rus as gevolg van jou oortredinge.
Jefta, die eensame, staan daar in rou – verskrik en verlate in sy alleenheid.
Dit was vir Jefta se dogter net so bitter. Sy vra vergunning om vir twee maande haar maagdelike staat te gaan beween.
Die hartseer van Jefta se onbesonne offer word verder onderstreep deur die feit dat die Bybel in Rigters 11:39 verhaal dat die gelofte aan haar voltrek is. Sy is geoffer.

En aan die end van twee maande het sy na haar vader teruggekom, en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is, aan haar voltrek; en sy het geen man beken nie. En dit het ’n gewoonte geword in Israel (Rigters 11:39 AFR53)

Dan sien ons Jefta weer.
Kyk net wat het hy gedoen!
Ons sou hom as ’n onmens bestempel het. ’n Ongelowige. ’n Antichris om soveel dade te doen wat God nie aanstaan nie!

So ’n man se naam staan in die ry van heiliges! Hoe kan dit?!
Dit is gelukkig nie al waarvan daar in die Bybel oor Jefta geskryf word nie.
Jefta hou ook sy woord gestand. Sy ja is ten alle koste uitgevoer. Soos die offer van sy dogter bewys!
Jefta se dogter is ’n tipe van Christus daarin dat sy onskuldig haar lewe as ’n offer moet gee vir ’n ander se onbesonne sonde.
Maar Jefta self is ook ’n tipe van Christus.
Maar omdat Christus meer is as enige mens wat voor sy tyd ’n afskaduwing van Hom was, gaan sy werk bokant dié van Jefta uit.
Die troos van hierdie man se lewe is dat hy in sy sonde en swakheid deur God in sy diens gebruik is.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 138:2, 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 Augustus 2006 (oggend)