Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  118:1, 9.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  66:4.

Gebed.

Psalm  2:5

Skriflesing:  Hebreërs 12
Teks:  Hebreërs 12:

8    Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.
14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

Elke pa wat sy roeping ten opsigte van sy kinders wat hy grootmaak, goed verstaan, weet dat daar tye kom wanneer dit noodsaaklik is dat hy hulle sal moet tug.       
Die straf wat die kinders dan by hulle pa kry, is om hulle op te voed  ﷓  dus: dat hulle beter mense anderkant sal uitkom.
Net so werk die tug van die Here.

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
1. Die vermaning.
2. Wie word gestraf
3. Wat word van ons

1. Die vermaning.

Die eerste gedeelte van die hoofstuk vertel dat daar baie getuies rondom ons is.
Die aansporing in hierdie gedeelte is dat die kerkvolk wat nog op die aarde is, hulle oë moet optel en kyk na Jesus Christus.
Die vermaning word al hoe sterker.
My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behae het.

Die laaste deel word in die Nuwe Testament anders gestel.
Daar staan:
... en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.
Die gedeelte in vers 5 is egter nie net vermanend van aard nie.
Dis asof die Here vir hulle sê: Hoekom is julle verbaas dat julle gestraf word as julle geloof verslap?
2. Wie word gestraf?

Die Bybel is geskryf om vir alle tye waar te wees. Daarom begin die Bybel om in hierdie gedeelte van vers 6 af die Vadertrou van God te skets.  Daar gaan vier handelinge van God af uit:
U moet onthou dat hierdie teks vir die mense in die tyd van die Nuwe Testament baie meer gesê het as vir ons, want daar was in daardie tyd baie ouers wat hulle kinders deur slawe laat grootmaak, en selfs mishandel het.
Noudat die Here  die Christelike kerk (die Hebreërs) ook straf, is dit sodat hulle duideliker moet verstaan dat hulle roeping net in Christus nagekom kan word.

Hoe hanteer diegene wat getug word die tug van die Here? Die antwoord van hierdie vraag kom na elkeen van ons se persoon toe, want die uitslag daarvan gaan ook bepaal waar ons staan.
Gering ag en losmaak beteken afval van God af  ﷓  en hierdie brief waarsku juis teen afval.
Die gelowige moet standvastig wees in die tug van die Here.  Mense reageer verskillend op die straf van die Here.
Dis teen hierdie agtergrond wat u hierdie gedeelte in die Hebreërbrief moet lees.
Die tug van die Here is 'n vriendelike en ontfermende tegemoetkoming.
Die woord wat gebruik word vir tug, beteken om 'n kind ‘n regskape kind te laat word.
Verder is die doel van die vers om jou tot selfondersoek te beweeg.
God is die Vader van die geeste.
Hy is God van die hemelse leërmagte van engele.
Die Here stel dit baie duidelik (9, 10):
Hy (God, straf) ons tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word.

3. Wat word van ons

Die Hebreërs kry die opdrag dat hulle nou hulle slap hande en verlamde knieë weer aan die gang moet kry.
Kan ons daarop reageer?
Daarom het die tug van die Here oor ons 'n heeltemal ander karakter.
As ons nou weer kyk na die kruisverdienste van Jesus Christus, dan sien ons dat Hy  ons bekwaam maak om die tug van die Vader te kan dra en ook te kan aanvaar.
Laat ons dan saam met die Hebreërs hoor as God ons vermaan:
As ons hierin ongehoorsaam is, sal die Here ons tug totdat ons luister.
Wanneer dit gebeur, wees dan dankbaar dat die Here u in sy liefde opsoek met die tug, want dis tot u behoud.

Waar gaan dit alles heen?
Amen

Slotgebed.

Slotpsalm 25: 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Augustus 2003 (oggend)