Oggenddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 40:4

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 119:7.

Gebed.

Psalm 61:4

Skriflesing: Hebreërs 13.
Teks: Kategismus Sondag 42; Hebreërs 13: 5
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
 
Ons het hier te doen met 'n indirekte verbod teen diefstal.
Die Hebreërs was mense wat vol uit in die lewe gestaan het.
Dit het ontaard in gierigheid.
Wat gaan in 'n mens se siel aan wat so word?
Die ding gaan dan eintlik verder en die gierigaard begin meer verkeerde dinge doen om geld in die hande te kry,
Hy verloor daarmee die teenwoordigheid en liefde van die Here heeltemal uit die oog.
Dit is waarom gierigheid nie onder die gelowiges mag voorkom nie.
Die ware gelowige se eindpunt van sy lewe is om in die koninkryk van God te lewe.
As ons uit hierdie hoek na die saak van geldbesit en sommer alles wat ons besit kyk, besef ons dat die Here ons in hierdie tydelike lewe slegs as bestuurders aanstel oor aardse dinge.
Ons moet altyd onder die indruk daarvan wees dat geldbesit nie 'n reg is nie, maar 'n voorreg.
Waar lê die oplossing? Die oplossing lê in jou geloof.
Tevredenheid is 'n groot saak, want mense wat tevrede is, kom nie teen God in opstand nie.
Toe Christus Golgota toe gegaan het om ons skuld te gaan betaal, was Hy nie gierig op sy lewe nie.
Ten hierdie agtergrond moet ons weeg en oorweeg hoe ons met die besittings wat God aan ons toevertrou, werk. Maar ook hoe ons hierdie besittings tot sy eer en tot uitbreiding van sy koninkryk gebruik.
Kom ons lees Kategismus Sondag 42 saam.
Amen.
 
Slotgebed.

Slotpsalm 62:7

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Februarie 2003