Sing Vooraf: Psalm 4:1;  Psalm  103:2;   

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  86:3
Gebed.
Amen.

Psalm  25:3, 5

Skriflesing:  Hebreërs 13
Teks:            Kategismus Sondag  42;  Hebreërs 13: 5

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. (Hebreërs 13:5 AFR53)
 
Deuteronomium 5:19: Jy mag nie steel nie.

Dit gaan in hierdie gebod teen diefstal oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ons kyk in hierdie preek na die hantering van hierdie gebod uit die volgende hoeke: kyk na die liefde wat in die verbod op diefstal ter sprake is, nl.

1.      Naasteliefde en liefde vir God.
2.      Lewensontevredenheid die teelaarde vir diefstal
3.      Die eindpunt vir die ware gelowige.

1. Naasteliefde en liefde vir God.

Ons het hier te doen met 'n indirekte verbod teen diefstal.
Waar het gierigheid begin?  By die duiwel: Die duiwel het God begin haat en toe gierig geword.
Nou waarsku hierdie gedeelte in die Bybel ons ook teen gierigheid.
Hebreërs 13 begin met die woorde: Die broederliefde moet bly.
Waar naasteliefde ontbreek, ontbreek daar ook respek vir ons naaste  -  en daarmee saam ook gebrek aan respek vir dinge wat syne is.
2.  Lewensontevredenheid die teelaarde vir diefstal

Is ons tevrede met wat God vir ons gee, of maak gierigheid by ons ook begeertes wakker wat tot ons ondergang gaan lei  -  soos by die duiwel?
Om ryk te wees is nie sonde nie.
Die Hebreërs was mense wat voluit in die lewe gestaan het.
Wat gaan in 'n mens se siel aan wat so word? Hy het van geld 'n afgod gemaak.
Die ding gaan dan eintlik verder, omdat die gierigaard hom bedreig voel as hy nie genoeg geld het nie, omdat hy net veilig voel wanneer hy genoeg geld het.
Dit is waarom gierigheid nie onder die gelowiges mag voorkom nie.
Dit is waarom mense dikwels op maniere wat nie alte eerlik is nie allerhande dinge in die hande kry. Dis nie reg nie. Mens mag net op eerlike maniere  -  maniere wat by God eerlik is  -  besittings en geld in die hande kry.

3. Die eindpunt vir die ware gelowige.

Die eindpunt van die ware gelowige se lewe is om in die koninkryk van God te lewe.
As ons uit hierdie hoek na die saak van geldbesit en sommer alles wat ons besit kyk, besef ons dat die Here ons in hierdie tydelike lewe slegs as bestuurders aanstel oor aardse dinge.
Ons moet altyd onder die indruk daarvan wees dat geldbesit nie 'n reg is nie, maar 'n voorreg.
Waar lê die oplossing? Die oplossing lê in ons geloof.
Tevredenheid is 'n groot saak, want mense wat nie tevrede is nie, kom teen God in opstand.
Toe Christus Golgota toe gegaan het om ons skuld te gaan betaal, was Hy nie gierig op sy lewe nie.
Teen hierdie agtergrond moet ons weeg en oorweeg hoe ons met die besittings wat God aan ons toevertrou, werk. Maar ook hoe ons hierdie besittings tot sy eer en tot uitbreiding van sy koninkryk gebruik.

Kom ons lees Kategismus Sondag 42 saam.

Vraag 110:  Wat verbied God in die agste gebod?
Antwoord:  God verbied nie slegs die diefstal (a) en roof (b) wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry (c).  Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, (d), geld, deur woeker (e) of enige middel wat God verbied.  Hy verbied ook alle gierigheid (f) en alle misbruik en verkwisting van sy gawes (g).

(a)1 Kor 6:10.  (b) 1 Kor 5:10;  Jes 33:1.  (c) Luk 3:14;  1 Tess 4:6.  (d) Spr 11:1;  16:11;  Eseg 45:9, 10;  Deut 25:13.  (e) Ps 15:5;  Luk 6:35.  (f) 1 Kor 6:10.  (g) Spr 23:20, 21;  21:20.

Vraag 111:  Maar wat gebied God jou in hierdie gebod?
Antwoord:  Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel soos ek wil he dat hy my moet behandel (a).  Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help (b).

(a)Matt 7:12.  (b) Ef 4:28.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  38:1, 17

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 03 April 2005 (aand)