Sing vooraf: Skrifberyming 1-1:2, 3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 73:10, 11
Gebed
Psalm 31:17
Skriflesing:     Hebreërs 13
Teks:               Hebreërs 13:20, 21; Kategismus Sondag 30

Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen. (Hebreërs 13:20-21 AFR53)

Geen mens kan glo en aanhou glo as die Here nie hierdie geloof in hom vestig en ook bevestig nie.
Die gelowiges reageer daarop deur twee dinge te doen:
Kom ons gee aandag aan die volgende sake:

1. Wat glo ons van die offerande van Christus?
2. Waar pas selfondersoek by die offerande van Christus?

1. Wat glo ons van die offerande van Christus?

Die Here Jesus het aan die kruis gesterf tot verlossing vir die mense wat almal in Hom glo.
Een van die middele wat Hy gegee het om ons sy kruisoffer te laat verstaan, is die viering van die Heilige Nagmaal.
Die maaltyd by die Heilige Nagmaal vestig ons geloof op die offer van Christus. Dit is ’n herinneringsmaaltyd en dit is ook ’n gemeenskapsmaaltyd.
Die feit is dat Jesus self by sowel die breek van die brood as by die neem van die beker konstateer dat die versoening wat Hy oor ons sondes bewerk het, volkome is.
Daarom is die bedoeling dat hierdie maaltyd ons met ’n baie groot en diep innerlike vreugde moet volmaak.
2. Waar pas selfondersoek by die offerande van Christus?

By Nagmaal het ons met die belangrike saak te doen dat dit vir ons tot ’n seën is as ons die Nagmaal reg gebruik, maar dat dit sonde is as ons dit verkeerd gebruik.
Die kennis wat ons opdoen oor ons sondes moet by ons die besef wakker maak dat dit stry teen die heiligheid van God, en ook teen die heiligheid wat Hy weer in ons bewerk het deur die soendood van sy Seun Jesus Christus.
Dié dinge alles saam behoort ons te beweeg om weer vreugde in ons heiligmaking te ervaar.
Enigiemand wat eerlik na homself kyk, sien by homself tekens van die dood – nie net in sy sonde self nie, maar ook in sy eie gesindheid teenoor sy sondes.

Elke ware gelowige se berou grond in twee dinge:
Daarom is die opdrag van die Here aan die kerk ook so skerp, naamlik dat diegene wat nie tot bekering wil kom nie, doodgewoon van die Nagmaal af weggehou moet word.
Dit is hier waar die Nagmaal versterkend intree.
Maar dan bly die eis dat sulke mense werklik opreg en voluit teen die sonde moet veg.
Kom ons lees saam wat ons belydenis ons hiervan leer in die Heidelbergse Kategismus Sondag 30:

80 Vraag: Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis?
Antwoord: Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het (a), en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word (b), wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader (c) is en daar deur ons aanbid wil word (d). Die Roomse mis, daarenteen, leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloëning van die enige offer en lyding van Jesus Christus en 'n afgodery wat vervloek is (e).
(a) Heb 10:10, 12; 7:26, 27; 9:12, 25; Joh 19:30; Matt 26:28; Luk 22:19. (b) 1 Kor 10:16, 17; 6:17.
(c) Joh 20:17; Kol 3:1; Heb 1:3; 8:1. (d) Matt 6:20, 21; Joh 4:21; Luk 24:52; Hand 7:55; Kol 3:1; Fil 3:20; 1 Tess 1:10. (e) Heb 9:26;10:12, 14.

81 Vraag: Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom?
Antwoord: Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulleself het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulleself (a).
(a) 1 Kor 11:28; 10:19-22.

82 Vraag: Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is?
Antwoord: Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek (a). Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys.
(a) 1 Kor 11:20, 34; Jes 1:11; 66:3; Jer 7:21; Ps 50:16.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 2-4 (33)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Julie 2006 (aand)