Sing vooraf:  Skrifberyming 12-2:5.
Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:1, 2, 3.

Gebed.
Amen.

Skrifberyming 1-1:7
Skriflesing: Hebreërs 3:12 – 4:16.
Teks:  Hebreërs 4:9; Kategismus Sondag 18.

Daar bly dus ’n sabbatsrus oor vir die volk van God; (Hebreërs 4:9 AFR53)

In Hebreërs 4 openbaar die Here aan ons dinge aangaande die ewige Sabbat
Met die hemelvaart het die Here Jesus van ons af weggegaan en aan die regterhand van sy Vader plek ingeneem.
Ons het ‘n groot Hoëpriester, leer die Bybel hier, wat met sy versoeningswerk ‘n pad uit die dood uit gebaan het, waarop sy hele uitverkore volk Hom kan volg.
Op daardie oomblik van sy hemelvaart het die Here Jesus weer die volmaakte vreugde wat God by die skepping vir die mense in gedagte gehad het, herstel
Om hierdie ware en volmaakte gemeenskap met God te kon herstel, het God ‘n ewige Hoëpriester verordineer.
God het ons hierin begenadig deur hierdie ewige Hoëpriester te voorsien wat wel voor Hom kan en mag verskyn.
Die hele proses het die hoogtepunt bereik toe die Hoëpriester gekruisig is.
Die oggend van die derde dag het die Hre Jesus opgestaan.  Daar in die graf het die mens Jesus Chrustus se liggaam lewendig geword.  Hy het die grafdoek wat om sy hoof was, opgevou en toe die engel die klip voor die opening van die graf wegrol, uitgestap in die lug buitekant die graf. Hy verskyn met sy menslike liggaam aan talle mense.

…aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. (Handelinge 1:3 AFR53)

Die Bybel openbaar nêrens dat die Here Jesus hierdie menslike liggaam van Hom op enige stadium afgeskud het nie.
En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. (Handelinge 1:8-9 AFR53)

Al die jare het gelowiges gewonder en geworstel oor die kwessie van die Here Jesus se hemelvaart.
Die Hebreërbrief gee die antwoord:  Jesus is God se ewige Hoëpriester.
Is Jesus werklik met sy liggaam in die hemel? Die apostel Johannes beskryf in apokaliptiese taal dat Hy die Here Jesus met sy gekruisigde liggaam in die hemel gesien het:

En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ’n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. (Openbaring 5:6 AFR53)

Met die hemelvaart het Jesus plek ingeneem by die troon van God waarvandaan Hy sy strydende kerk op die aarde sien.
Die dinge is baie moeilik om te verstaan, maar daar kom tye wanneer mens net moet glo, en nie redeneer en met die Here terugpraat nie.  Dit is waarom ons oor hierdie moeilike saak in ons belydenis  geskryf het dat uit al die gegewens in die Bybel moet volg dat die Godheid wel buite die Here Jesus se aangenome mensheid is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.

Die laaste paar woorde van hierdie sin in ons belydenis is belangrik: maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.

Die Here Jesus se mensheid is nie nou anders as wat dit tydens sy lewe op die aarde was nie.  Hy is God, maar sy Godheid bly verenig met sy mensheid.

Miskien het dit tyd geword dat ons weer nuut moet besin oor wat ons bely, want baie van ons het dit al vergeet.  Dit is waarom talle mense rondom ons bely dat hulle Jesus ken, maar as dit by die verhouding tussen sy Godheid en sy mensheid kom, dan het elkeen sy eie verklaring en sy eie storie daaroor.

Daar is by die Here net een waarheid, want God se reg loop nie op twee spore wat van mekaar af wegdraai nie!

Ons moet net een ding goed besef:  Ons geloof kan net die eer van God dien as ons die waarheid en niks anders as God se geopenbaarde waarheid glo.  Daar is talle “gelowe” in Christus, maar dis valse gelowe.  Daarom is daar ‘n onderskeid tussen “ware geloof” en “valse geloof”.

Wat glo u?

Die strydende kerk is die gelowiges wat waarlik glo dat die Here Jesus hulle ewige God en Verlosser is.
Kom ons lees saam wat ons in ons belydenis oor al die dinge geskryf het:  Kategismus Sondag 18:

Vraag 46:  Wat verstaan jy onder:  wat opgevaar het na die hemel?
Antwoord:  Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem (a) en Hy is vir ons daar ten goede (b) totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat alreeds gesterf het (c).
(a)Hand 1:9;  Mark 16:19;  Luk 24:51:  (b) Heb 9:24;  4:14;  Rom 8:34;  Kol 3:1.  (c) Hand 1:11;  Matt 24:30.

Vraag 47:  Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons beloof het nie (a)?
Antwoord:  Christus is ware mens en ware God.  Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie (b), maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit meer van ons af weg nie (c).
(a)Matt 28:20.  (b) Heb 8:4;  Matt 26:11;  Joh 16:28;  17:11;  Hand 3:21.  (c) Joh 14:18;  Matt 28:20.

Vraag 48:  Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie?
Antwoord:  Nee, glad nie.  Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig (a).  Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid (b) is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.
(a)Jer 23:24;  Hand 7:49.  (b) Kol 2:9;  Joh 3:13;  11:15;  Matt 28:6.

Vraag 49:  Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?
Antwoord:  Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is (a).  Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof;  ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (b).  Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur (c) deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (d).
(a)1 Joh 2:1;  Rom 8:34.  (b) Joh 14:2;  17:24;  20:17 2:6.  (c) Joh 14:16;  16:7;  Hand 2:33;  2 Kor 1:22;  5:5 (d) Kol 3:1.
Amen

Slotgebed.
Skrifberyming  1-3:1, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 September 2005 (aand)

Is ek nie ‘n apostel nie? Is ek nie vry nie? Het ek nie Jesus Christus, onse Here, gesien nie? Is julle nie my werk in die Here nie? (1 Korintiërs 9:1 AFR53)

en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. (1 Korintiërs 15:8 AFR53)

En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.  En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.  En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. (Handelinge 9:5-7 AFR53)

En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. (Handelinge 9:17 AFR53)