Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  103:1, 2.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  65:2.

Gebed.

Psalm  40:6.

Skriflesing: Hebreërs 4: 14 tot 5: 11 en Hebreërs 6: 17 tot 7: 12
Teks: Hebreërs 7: 11, 12
...   waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aäron genoem word nie? Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet; ...

Elke mens kom soms op 'n punt waar hy sit en dink oor sy lewe  -  en oor sy sondes.
Dis waar hierdie gedeeltes wat ons gelees het, inpas. Die Hebreërbrief het eers gepraat van die ewige rus wat ons moet ingaan. En, omdat die Here ons ook in ons swakheid en tywfel ken, kom Hy nou met hierdie betoog oor die groot Hoëpriester.
Die Here wil jou laat verstaan dat jy natuurlik in die ewige rus sal ingaan, want jy het 'n Hoe"priester wat die deure vir jou oop  gemaak het om in die rus te kan ingaan.

Ons gee in hierdie rpeek aandag aan die volgende:
1. Kyk eerste na die verskil tussen die Hoëpriester Jesus, en die Joodse hoëpriesters.
2. Waarom word Jesus in hierdie deel van die Bybel telkens 'n Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek genoem?
3. Nou kyk ons na Jesus se amp as Koning.
4. Kom ons kyk nou na die betekenis daarvan dat Jesus volgens die orde van Melgisedek is.

1. Kyk eerste na die verskil tussen die Hoëpriester Jesus, en die Joodse hoëpriesters.

Onthou nou net eers dat hierdie brief aan Jode geskryf was, en daarom sluit die inhoud ook sterk aan by alles wat die Jode geglo het.  Die Jode het ook hoëpriesters gehad.
Maar met Jesus Christus was dit heeltemal anders.
Daarmee het die troon van God ook verander.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan..

Ons hoef nie meer die Here te vrees as die ongenaakbare God wat oordeel oor alle ongeregtigheid nie, want in ons geval het ons 'n Hoëpriester wat ons kan help (vers 15). Hy kan  en het  ons met God versoen.

Hoekom het Jesus ons sondes met God versoen?
Dis waar die slot van hoofstuk 4 vandaan kom:
2. Waarom word Jesus in hierdie deel van die Bybel telkens 'n Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek genoem?

Kom ons kyk eers wie was Melgisedek.
Melgisedek tree met groot waardigheid op.
Melgisedek was priester volgens 'n bepaalde orde.
Jesus Christus was ook op die manier priester van God.
3. Nou kyk ons na Jesus se amp as Koning.

Jesus was nie net priester, soos wat Melgisedek priester was nie.
Dit is waarom daar in Hebreërs 7:3 staan dat Melgisedek sonder vader of moeder was.
Met Jesus was dit presies ook so.
4. Kom ons kyk nou na die betekenis daarvan dat Jesus volgens die orde van melgisedek is.

Hoofstuk 4 begin met die woorde:
Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie.

Daarna word hierdie saak, naamlik dat ons in die ewige rus moet ingaan, uitgebou.
Hierdie saak word nou aanhoudend al hoe meer uitgebou. Hoofstuk 6 begin met die woorde:
Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking angaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan...

Dan kom hoofstuk 7 weer as 'n bevestiging van alles.
Let op hoe geweldig aktueel die toepassing van hierdie stuk openbaring op ons as moderne Christene is:
Maar, geliefdes, dan moet u ook onthou dat Jesus Koning is.
In die toekoms sal dit al hoe moeiliker wees om te glo, want die ontwikkeling in die we^reld gaan so wees dat die gelowige al hoe moeiliker gaan kry om sy geloof te beoefen.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  27:2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 Mei 2003.