Sing vooraf: Psalm 146:6

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:2
Gebed
Psalm 73:10
Skriflesing:     Hebreërs 7
Teks:               Hebreërs 7:25-28; Kategismus Sondag 6

Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so ’n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat ná die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.  (Hebreërs 7:25-28 AFR53)

Hoe meer erns ’n mens met sy godsdiens maak, soveel meer besef hy hoeveel hy werklik sondig, en in watter swak toestand hy voor God is. Maar, hoe heerlik is dit om in hierdie toestand verseker te mag wees dat ons? nog steeds verlos is in die Here Jesus Christus!

Ons gee aandag aan die volgende aspekte van ons Middelaar:
1. Die mensheid van die Middelaar
2. Die Godheid van die Middelaar
3. Waar laat dit ons?

1. Die mensheid van die Middelaar

Baie gelowiges (o.a. Luther) het geweldig daarmee geworstel oor hoe ’n mens in sy sondes kan vrykom van die gerig van God. Is so iets moontlik?
Regdeur die Bybel is daar ’n belangrike eis wat deur God se regverdigheid gestel word:
Die Here openbaar van Genesis 3:15 af dat die aangewysde Verlosser ’n waaragtige en regverdige mens is (vr. 16).
Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, (1 Timoteus 2:5 AFR53)
Die definisie van die Verlosser is baie duidelik:
Lank voor die koms van die Verlosser het die Here die werk van die Verlosser gesimboliseer deur onder andere al die offers wat vir eeue lank gebring moes word.
Daar is baie meer dinge wat by die Verlosser ’n rol gespeel het wat bepaal het dat Hy ’n mens moes wees. Kom ons kyk na enkele van hierdie dinge:
Dit is nie genoeg dat die Middelaar net ’n mens was nie.
2. Die Godheid van die Middelaar

Hebreërs 7 openbaar die mensdom se verhaal.
Daarom moes die Here ’n ander verbond sluit – die genadeverbond.
Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. (Hebreërs 7:25 AFR53)
Want so ’n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; (Hebreërs 7:26 AFR53)

1 Timoteus 2:5 openbaar dat die Verlosser ook God moes wees. Hy wás ook waaragtig God. Dit was nie sommer sonder rede nie. Kom ons kyk na ’n aantal van die redes:
“. . . en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee”.

3. Waar laat dit ons?

U moet besef dat ons in die hiernamaals baie anders gaan wees as wat ons nou is. Die Bybel leer dat die Middelaar vir ons wysheid, regverdigheid, heiligmaking en verlossing gee. Dit beteken dat ons volmaak sal wees.

Dit stel ons egter voor sekere eise wat ons in hierdie lewe sal moet nakom:
Hebreërs 7 vertel die volle openbaring dat hierdie Hoëpriester geleef en gesterf het. Dit vertel hoe Hy die verlossing van die wêreld gewaarborg het.
 
Dit laat ons agter met die besef van die verbysterende grootheid van God se genade.
Glo dit en gaan leef in die krag van sy genade.

Kom ons lees Kategismus Sondag 6 saam:

Vraag 16: Waarom moet hy ’n ware en regverdige mens wees?
Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal (a). Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie (b).

(a) Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb2:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18.

Vraag 17: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees?
Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid (a) die las van die toorn van God (b) aan sy mensheid te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee (d).

(a) Jes 9:5; 63:3. (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11. (d) Jes 53:5, 11.

Vraag 18: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) regverdige mens is (c)?
Antwoord: Ons Here Jesus Christus (d), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het (e).

(a) 1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1. (b) Luk 1:42; 2:6, 7; Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26; 1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11; Heb 2:9.(e) 1 Kor 1:30.

Vraag 19: Waaruit weet jy dit?
Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het (a). Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders (b) en profete (c) laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld; (d). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (e).

(a) Gen 3:15. (b) Gen 22:18; 12:3; 49:10. (c) Jes 53; 42:1-4; 43:25; 49:5, 6, 22, 23; Jer 23:5, 6; 31:32, 33; 32:39-41, Miga 7:18-20; Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1. (d) Heb 10:1, 7; Kol 2:7; Joh 5:46.
(e) Rom 10:4; Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 150:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Augustus 2005 (aand)