Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 150:1

Psalm 40:4

Gebed

Psalm 145:1

Skriflesing:    Hebreërs 9
Teks:        Kategismus Sondag 27; Hebreërs 9:14

. . . hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.

NAV: Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer.

Ons gee in hierdie preek aandag aan wat die bloed en die Gees van Christus met ons doen, en dan veral aan die volgende aspekte:

1. Wat die bloed en die Heilige Gees doen en wat hulle in die doop verseël
2. Hoe die doop na die werking van die bloed en die Heilige Gees in die Bybel genoem word
3. Aan wie hierdie werk toegesê word op grond van hulle doop

1. Wat die bloed en die Heilige Gees doen en wat hulle in die doop verseël

Die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees doen baie dinge aan ons as gelowiges. Hulle werk altyd saam, soos by die doop.

Die bloed en die Gees reinig ons van ons sondes. Daar is verskillende plekke in die Bybel waar, as ons dit die eerste keer lees, dit lyk asof die doop ons sondes afwas.
Die feit is bloot dat daar absoluut niks is wat die werk van Jesus Christus en van God die Heilige Gees kan vervang nie. Die werk van die Heilige Gees is absoluut noodsaaklik, want dit is die Heilige Gees wat met vuur verandering in die dopeling werk. Vuur brand die ongewenste dinge uit.

Petrus verwys (1 Pet. 3:20, 21) na die sondvloed. Hy sê die lankmoedigheid van God het in daardie dae lank gewag voordat die Here net agt mense gered het. Hy sê dan dat die sondvloed al in ’n sekere sin die doop aangedui het op twee maniere:
Prakties het daardie “doop” feitlik alle mense doodgemaak! Geen mens kon teen die watervloed opstaan nie, want in die vloed het God sy almag geopenbaar oor die skepping, en dit terselfdertyd aan die onverbiddelikheid van sy oordeel gekoppel.
Die doop is ’n samevatting van die totale kruiswerk van Jesus Christus.
2. Hoe die doop na die werking van die bloed en die Heilige Gees in die Bybel genoem word

Die Bybel noem die doop onder andere die bad van die wedergeboorte of die afwassing van die sondes.
Kom ons kyk na ’n voorbeeld uit die Bybel. In Handelinge 22 is Paulus aan die vertel hoe hy tot bekering gekom het. Hy vertel dat Ananias na die Damaskusgebeurtenis na hom toe gegaan het en onder andere vir hom gesê het:

En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

As mens hierdie twee gedeeltes lees, wys die gedeelte in Titus duidelik dat die Heilige Gees in die dopeling werk, terwyl Ananias se woorde duidelik klem lê op die gebed – wat ook deur die Heilige Gees gewerk word.
Titus 3:5 sê iets waarby ons nie so vinnig kan verbygaan nie. Dit is dat die Heilige Gees deur die doop ’n hartsverandering in ons bewerk.
Met dit in gedagte is dit nou duidelik wat die Bybel bedoel as hy die doop die bad van die wedergeboorte of die afwassing van die sondes noem.
In die doopproses is daar drie beelde wat ons moet raaksien:
3. Aan wie word hierdie werk op grond van hulle doop toegesê?

Die doop kan nie losgemaak word van die instelling van die verbond by die besnydenis nie nie. As ons wil weet op wie almal die verbond betrekking het, moet ons eers gaan kyk na die instelling van die verbond in Gen. 17:
Daarna het die Here die opdrag gegee dat die verbond onderhou moes word soos wat Hy dit ingestel het.
Hierdie eis is nooit in die Nuwe Testament deur die Here opgehef nie. Ons lees in Matteus 28: 19 dat die Here vir die apostels gesê het dat hulle mense uit alle nasies moes bekeer en doop en leer om hierdie dinge te onderhou.
Die Here ken die sakrament van die doop dus nie uitsluitlik toe aan kinders nie, want in die Ou Testament is daar ook volwassenes wat besny geraak het, en in die Nuwe Testament is daar ook volwassenes wat gedoop is. Die omgekeerde is ook waar:
Tog sluit die doop mense uit! Maar wie? Almal wat nie glo nie.
Die doop het dus ’n bepaalde troos vir elkeen van ons:
Kom ons lees Kategismus Sondag 27 saam.

Vraag 72:  Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde?
Antwoord:  Nee (a), want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes (b).
(a) Matt 3:11;  1 Pet 3:21;  Ef 5:26.  (b) 1 Joh 1:7;  1 Kor 6:11.

Vraag 73:  Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?
Antwoord:  God sê dit nie sonder gewigtige rede nie.  Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem.  Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Vraag 74:  Moet die jong kinders ook gedoop word?
Antwoord:  Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (a).  Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die geloof werk (c), beloof nie.  Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (d).  So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is (f). (a) Gen 17:7.  (b) Matt 19:14.  (c) Luk 1:15;  Ps 22:11;  Jes 44:1-3;  Hand 2:39.  (d) Hand 10:.47.  (e) Gen 17:14.  (f) Kol 2:11-I3
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 14
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal. Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Desember 2003 (aand)