Sing vooraf:  Psalm 91:7

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1, 20
Psalm 130:2
Gebed
Psalm 9:7, 9

Skriflesing:      Hooglied 1
Teks:               Hooglied 1:3; Kategismus Sondag 12

U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die jonkvroue u lief. (Hooglied 1:3 AFR53)

Daar is ‘n baie sterk ooreenkoms tussen ‘n vrou en haar man in die huwelik, en die Here Jesus Christus en sy Kerk in die opset van God se koninkryk.
In Efesiërs 5 van vers 22 af word die verhouding van ‘n vrou teenoor haar man beskryf.
Daarna vergelyk die Efesiërbrief die heiligheid binne die huwelik met dit wat deur die sakrament van die heilige doop uitgebeeld word.
Daarna staan daar in die Bybel:

Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. (Efesiërs 5:32 AFR53)

Dit gebeur dus werklik soos dit in die boek Hooglied geskryf staan:

U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; . . . (Hooglied 1:3 AFR53)

Die Naam van die Here Jesus Christus word so letterlik oor ons uitgestort dat ons selfs sy Naam dra: Christene.

Die Here Jesus Christus is tot drie ampte gesalf: Profeet, Priester en Koning.
Die moderne mans gaan dadelik vra: Wat kan die Here Jesus Christus in hierdie drievoudige amp vir my doen?

Die antwoord is: Alles wat vir ons verlossing nodig is!
Omdat ons die dinge weet – dis aan ons geopenbaar – moet ons die naam Christen met eer en waardigheid dra. Dit bring ons by ons verantwoordelikheid:
Geloofsprestasies kom nie vanself nie. Ons moet ons daarin oefen – dit werk net soos liggaamlike fiksheid.
Vergeet ons nie soms dat ons geloofsoorwinnings die ander geloofsgenote ook kan versterk nie?
Dan is daar ook nog dit dat ons moet besef dat ons almal beklee is met die drie ampte van die Here Jesus Christus – want ons is Christene.
Iemand wat nie die beeld van God vertoon nie, kan tog nie verwag om in die hiernamaals by God gehuisves te word nie.

Kom ons kyk saam na wat in ons belydenisskrifte hieroor geskryf staan – in die Heidelbergse Kategismus Sondag 12.

Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g).
(a)Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15. (d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.

Vraag 32: Waarom word jy 'n Christen genoem (a)?
Antwoord: Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as 'n lewende dankoffer aan Hom kan toewy (e) en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g).
(a)Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom I2:1; 1 Pet 2:5, 9; Op 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13;. Gal 5:16, 17; Ef 6:11;

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 2:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 April 2006 (aand)