Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  89: 3.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  40:4.

Gebed.

Skrifberyming 33: 2.   

Skriflesing: Hosea 6
Teks: Hosea 6:2
Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe (Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef).
Ons weet almal dat hierdie woorde van Hosea na Jesus Christus se dood en opstanding verwys.  Tog is hier iets vreemds en treffends in Hosea se woorde:
Die Here laat sy profeet hier profeteer wat die effek van die Messias se versoening vir ons sal wees.
Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. (Kolossense 3:3 AFR1953)
In die Ou Testament was daar baie mense wat gedink het dat 'n mens vir ewig dood is wanneer jy die dag sterf.
Ons kry dieselfde gedagte by die skrywer van Psalm  119 (v. 25) waar hy sing dat hy in doodsgevaar verkeer.
Al hierdie profesië in die Ou Testament het na die verlossing deur die Here Jesus aan die kruis verwys.
Hierdie boodskap was deel van die kern van die prediking aan al die eerste gemeentes. Die Here het presies dieselfde vir die gemeente in Rome laat weet:
Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe (Romeine 6:8).
Die Bybel leer ons pertinent en reguit dat ons doop ook hierdie saak leer.
Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei (Romeine 6:4).
Hierdie dood wat ons saam met Jesus Christus gesterf het, is baie meer as net die liggaamlike dood. Dit is ook ons sondige natuur wat saam met Christus gekruisig is. Die presiese woorde wat in die Bybel gebruik word, is dat ons tog weet dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie (Romeine 6:6).

Die kruisdood en die opstanding van die Here Jesus het ons posisie voor die Here heeltemal verander.
Dit is waarom die profeet Hosea gesê het dat dit ons is wat sterf en dat dit ons is wat uit die dood opstaan in 'n nuwe lewe in God se teenwoordigheid.

Kom sit aan die Nagmaaltafel van die Here aan, want dit is presies die boodskap wat Hy in hierdie sakrament aan u gee.
Terwyl ons aan die tafel sit, gee ons aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, alle lof en dank.
Kom sit aan met 'n eerlike gemoed.
Daarna staan ons van die tafel af op met die vaste voorneme om te strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit, aangesien ons saam met Christus uit die dood opgewek is(Kolossense 3:1).
Ons besef die betekenis daarvan dat ons saam met Christus gesterf het.
Ons stap hier weg en ons onthou dat ons dood was omdat ons gesondig het en omdat ons sondige natuur nog nie weggeneem was nie.
God het ons egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het (Kolossense 2:13).
Amen.

Psalm 33: 2, 11.

Formulier (p. 610).

Af tafel toe: Psalm 71: 1, 2.

Tydens Nagmaal: Psalm 116, Psalm 118

Slotpsalm 103: 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis.
Gereformeerde Kerk Bellville.
Datum: 17 November 2002.