Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  48:1.

Gebed.

Psalm  95:5

Skriflesing:  Jakobus 1.
Teks:  Kategismus Sondag 52.  Jakobus 1:2
Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,…

Die Here Jesus het ons geleer dat die laaste bede in die Onse Vader is: Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
In hierdie preek gee ons aandag aan die volgende twee sake:
1.    Wie word versoek?
2.    Hoe weerstaan ons ‘n versoeking?

1.    Wie word versoek?

Versoekings spits hulle uitsluitlik toe op die kinders van God:  Die verlostes.  Met ander woorde: dit rig hulle op ons wat bid dat die Here ons nie in versoekings moet lei nie en van die bose moet verlos.

Ander mense beleef ook hierdie versoekings, maar omdat hulle nie wedergeborenes is nie,  is die feit dat hulle sondes doen, net ‘n bekragtiging van Satan se handewerk in hulle lewens.
Die Satan se hele idee met sy versoekings gaan daaroor dat hy ons van Christus die Koning van die kerk wil probeer vervreem.
Nadat die Satan uit die hemel uitgewerp is, het hy die mens in sonde gedompel. 
Hy wil selfs die beeldskap van God in ons versteur as hy kan. 
Nou is dit natuurlik so dat die Satan niks teen God vermag nie.  Daarom bly net ons oor.
Enersyds weet ons dat ons die mense is op wie die satan hom probeer wreek, maar aan die ander kant weet ons dat ons nie uitgelewerdes is nie. 
Ons is die wagters wat voortdurend op die uitkyk is wanneer die satan ons aanval en versoek.  Maar ons is die wagters wat wakend bid  -  juis omdat ons glo.

2.    Hoe weerstaan ons ‘n versoeking?

Hoe weerstaan ons so ‘n versoeking?  Wat maak ons wanneer die Satan ons pad kruis met ‘n versoeking?

Die eerste ding wat ons kan doen, en ook moet  doen, is om te bid. 
Die Here Jesus stel die voorbeeld:
Heeltemal gehoorsaam aan die wil van God, hang Jesus aan die kruis. 
Altyddeur moet ons geloof wakker wees.
Kom ons lees Kategismus Sondag 52 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  116:1, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 15 Junie 2003.