Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm 146:1, 8.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 19:4

Gebed.

Psalm 81:1, 4, 12.

Skriflesing:  Jeremia 1.

Teks:  Jeremia 1: 10 

Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig.

Het u al daaraan gedink dat Kersfees 'n gebeurtenis is wat daarvan getuig dat die Here Jesus gebore moes word om te doen waarvoor Hy uit die ewigheid van die voortyd bestem is?
Kom ons ondersoek saam die Skrifgedeelte wat ons saamgelees het. Ons gee aandag aan die volgende twee aspekte:

1. Jeremia se voorafbestemming
2. God se bystand

1. Jeremia se voorafbestemming

Die Here roep Jeremia as profeet. Hy motiveer baie duidelik waarom Hy dit doen:
Die Here het hom ook as iemand spesiaals gemaak: die Here het hom gemaak om 'n profeet van die nasies te wees.
Daar is iets wat baie belangrik is in hierdie saak:
Daar is baie dinge in die roeping van Jeremia (en ook in die dinge wat die Here vooraf beplan het) wat baie ooreenkom met die van Jesus Christus.
Dit was nog nooit vir iemand maklik om te gaan doen wat die Here van hom vra nie, want die duiwel het altyd die een of ander klip wat hy in die pad rol. Hy sorg dat ons altyd iewers teen pyn of vrees vasloop wanneer ons aan die Here gehoorsaam moet wees. Jeremia ervaar dieselfde pyne rondom die uitlewing van sy roeping as wat alle mense ervaar.

Hy kla by die Here dat hy nie goed kan praat nie,
en dat hy ook nog jonk is.
Hy voel dat hy onbekwaam is vir die taak wat die Here nou op hom lê, want hy sien nie kans om te gaan doen wat die Here van hom vra nie.

Toe wys die Here hom op die ander kant van dieselfde saak. Die Here sê toe dat Jeremia moet gaan na na wie toe die Here hom ookal sal stuur. Hy moet nie bang wees nie, want die Here is by hom!
Daar is natuurlik 'n goeie rede voor, want dit was deel van die angs en straf wat Jesus moes dra vir al ons sondes:
Die feit dat Jeremia bang was, onderstreep maar net dat hy uit ervaring geweet het dat die profete van die Here in geweldige konflikte beland het.  Jesus het dit ook deurgegaan, en elke ware gelowige sal dit deurleef dat eerlike uitlewing van jou geloof teenkanting en vyandskap op jou hals haal.
Daarom stel die Here Jeremia aan oor die volke. Dis asof die Here hom aanstel as aanvoerder oor die Woordverkondiging van daardie tyd.
Jeremia se prediking is dus nie net oordeel nie, dis ook genade, want hy kry die opdrag om ook te bou en te plant.
2. God se bystand

Daarom sien Jeremia twee visioene.
Dit het dalk tyd geword dat ons in die tydsgewrig waarin ons lewe hier rondom Kersfees vanuit die perspektief van die roeping en profesie van Jeremia aan die dinge wat in ons tyd gebeur, dink.
Dit is asof ons in die voorspellings wat in die Ou Testament staan, en in die dinge wat toe later in die geskiedenis gebeur het, die woorde van die Here in Jeremia 1: 5 kan hoor

Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak.

Soos wat Jeremia bestem was om die profeet van die Nasies te wees, is Jesus van die begin af bestem om die Messias te wees.
Hier klink die woord van die Here in Jeremia 1: 7, 8 weer in ons ore:

...want na wie Ek jou ookal stuur, moet jy gaan; en wat Ek jou ook al beveel moet jy spreek. Wees nie vir hulle bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red...

Daarom moet ons ook in Kerstyd dink aan die oordeel wat kom deur die geboorte en kruis van Jesus Christus!
As u mooi daaraan dink, sal u besef dat Jesus se verlossing oor die mense wat in Hom glo, nou nie beteken dat al die ander mense maar net meteens neutraal word nie.
Jeremia moes die oordeel van die Here aankondig op 'n manier dat dit die tekens van vernietiging en verwoesting vir die mense wat daarna luister teken.
Die Here Jesus se geboorte en dood verkondig dat daar buite die Here Jesus om net dood is, en dat daar nie 'n kans is dat enige een van ons gaan oorleef as ons nie tot bekering kom, en glo dat Christus gebore is sodat Hy as mens die straf vir ons sondes gedra het nie.

Kom ons kyk wat gaan van hierdie teks in die toekoms in word:
Dis wat dit beteken dat daar ook gebou en geplant word. In ons tyd doen die Heilige Gees hierdie dinge in opvolging van die kruisverdienste van Jesus Christus.
Laat Kersfees u weer versterk en mag u dan opnuut besef dat Jesus gebore is om teen die magte van die hel uitgelewer te wees sodat Hy hulle kon verslaan, sodat u nou in die ware geloof kan volhard tot eer van die Drie-Enige God.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  89:1, 6.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Desember 2001.