Vooraf: Psalm 103: 10, 11; Psalm 68:9; Psalm 89:1, 3; Skrifberyming 4-6.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  103: 1, 2, 3.

Gebed.

Psalm 31:1, 17

Skriflesing:  Jeremia 1
Teks:  Jeremia 1: 11

Wat sien jy Jeremia?  En ek antwoord:  Ek sien 'n amandeltak.

Jesus Christus is gebore om aan ons die ewige opstanding uit die dood en die ewige volmaakte herskepping en die ewige lewe te gee;  en dit   -  verniet!  Kyk na Hom wat die lewe gee  -  selfs wanneer alles om ons na die dood lyk!

Die amandelboom groei wild in die hele Klein Asië, Sirië en Mesopotamië. In die omgewing van die berg Sinaï het daar baie van die bome in die woestyn voorgekom.
Wat ook belangrik is, is dat ons wat Afrikaans praat, gaan kyk na die betekenis van die name vir die amandelboom in Hebreeus, want as ons dit doen, kom ons agter dat net die noem van die naam “amandelboom” in Hebreeus ‘n baie groot simboliese  waarde in hulle geloofswoordeskat gehad het.
Die Here laat Jeremia twee beelde sien. Die een is van die amandelboom en die ander een 'n kokende pot.
Die Here gebruik al vroeg in sy openbaring die beeld van amandelblomme.
Ook sal hy bang wees vir ’n hoogte, en verskriklike dinge sal op die pad wees! En die amandelboom sal in bloei staan, en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep, en die kapperkruid nutteloos wees; want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaers sal op die straat rondgaan. (Prediker 12:5 AFR53)
Die tweede beeld (die kokende pot) karakteriseer die inhoud van die woord van God wat deur Jeremia gepreek moet word. God se oordeel en genade is dus aan mekaar verbind!

In die gedeelte wat ons saam gelees het,  word die beeld dadelik losgelaat,  en die werklikheid tree in.  Dit word in kontrasterende dinge beskryf:
Wat is die verband tussen die amandelboom en die kokende pot?
Dit is presies die Christusprediking:
Daarom kom die Here Jesus na ons wêreld toe.  Daarom word Hy gebore vir stukkende mense wat gesimboliseer word deur ‘n onverstandige en wrede Herodes en deur arm skaapwagters en deur mense wat ‘n verwagting van ‘n ewige koning in hulle ronddra, soos die wyses uit die Ooste.

Jesus bly ook nie in die doderyk nie. Hy staan op uit die dood, soos die amandeltak wat swaar en sneeuwit bloei terwyl die res van die veld nog dood lê in die winterkoue.
Wat is die eskatologiese moment (verwysing na die toekoms) waarvan hier sprake is?
Vir wie word die Here Jesus gebore?

Vir ons.
Kyk na Jeremia. In Jeremia 1 word die roeping van die profeet beskryf. Ons lees dat hy 'n Benjaminiet is uit die ryk van Juda. Sy pa, Hilkia, is een van die priesters wat by Anatot was.

Ons eerste gedagte sou wees dat Jeremia seker as profeet geroep was omdat sy agtergrond reg is, want as sy pa 'n priester was, sou hy seker iets van preekwerk verstaan en geweet het.  Hy was seker iemand wat alles van die sonde en van regverdigheid af geweet het, en wat presies geweet het hoe om sulke dinge te hanteer.  So sou ons redeneer.
Die koms van die Here Jesus in ons wêreld in, het ‘n bepaalde uitwerking op die wat Hom as hulle Verlosser aanvaar:
Hier is twee sake wat baie sterk uitstaan:
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm Psalm 118:2, 7.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Kersdag 2004