Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

 Lofpsalm 66:4.

 Gebed.

 Psalm 38:1, 17.

Skriflesing:  Jeremia 23

Teks:  Kategismus Sondag 31. Jeremia 23: 29     

Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die HERE, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie?

Jeremia is bitter teen die profete wat hulle eie drome aan die volk vertel, en dit dan nogal uitgee vir God se Woord.
Die Here het inderwaarheid twee sleutels aan die kerk gegee waarmee daar oop- en toegesluit moet word.
Die eerste funksie van die sleutels wat die Here aan die kerk toevertrou, is dat dit die ware gelowiges in die koninkryk van God moet insluit.
Dit is wat Jeremia bedoel het toe hy gesê het dat die woord van die Here soos 'n vuur is wat strooi verbrand, en dat dit is soos 'n hamer wat verbrysel. Daarom moet mens die verkondiging van die Here se Woord versigtig en baie korrek gebruik.

In die kerk van die Here kan verkeerde dinge nie goedgepraat word nie. Maar daar moet ook nie net oordeel gepreek word nie.
Lidmate moet in die prediking van God se Woord die Here se krag om die hemelryk oop of toe te sluit ervaar.
Die Here roep ons gemeente om Hom op die wolke te verwag. Die wederkoms is die openbaring van die Here se verlossing wat oor ons werklik word en met daardie gebeurtenis in volle vervulling gaan. Die koms en die wederkoms van die Here preek genade: Jesus Christus het vir jou sondes gesterf sodat jy nuut en ewig in God se koninkryk kan lewe. Dit preek presies wat in die Ou Testament staan. Daar staan:
Die Here preek ook oordeel:
Daar staan in 1 Tessalonisense 1: 7, 8 dat die Here Jesus en sy engele in vuur en vlam kom.  Hulle gaan oor almal wat God nie geken het nie en wat nie aan die evangelie van Jesus Christus gehoorsaam was nie, wraak uitoefen.
Die tug het ook, net soos die prediking, 'n oopsluit en 'n toesluit funksie.
Die mense van Jeremia se tyd het vir die profete gesê: ons wil sagte woorde hoor. Ons wil nie hoor dat God ons bedreig nie.
Die prediking en die tug het nog iets in gemeen.
Daarom moet ons in die tyd waarin ons nou is, baie aandag gee aan die liefde van die Here. 
Kom ons gee aandag aan God se prediking van genade, maar terselfdertyd ook sy bevel tot voortdurende gehoorsaamheid. Kom ons lees Kategismus Sondag 31 saam. Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 121:1, 4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die
gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
 Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  16 Desember 2001.