Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  89:1, 12.

Gebed.

Psalm 2:5.

Skriflesing:  Jeremia 23
Teks:  Kategismus Sondag 31; Jeremia 23:29
Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die HERE, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie?
Jeremia is bitter teen die profete wat hulle eie drome aan die volk vertel, en dit dan nogal uitgee vir God se Woord. In vers 11 sê hy dat sowel die profeet as die priester goddeloos is. Hy gaan verder in vers 14 en vertel dat hierdie profete owerspel pleeg en leuens vertel.

Hulle versterk die hande van die kwaaddoeners en hulle bekeer nie die wat verkeerd doen nie. Sulke optrede van kerklike leiers sê hy, is soos 'n gebou wat met strooi en stene opgerig word, en daarom sal die woord van die Here die strooi uitbrand en die klippe stukkend slaan.

Ons gee vanaand in hierdie preek aan die volgende sake aandag:
1.    Prediking se twee kante.
2.    Prediking en God se tug.

1.    Prediking se twee kante.


In elke kerk moet die prediking baie suiwer wees, en dit moet presies wees soos wat die Here se Woord ons leer, veral as ons onthou dat Jesus Christus sy kerk deur sy Woord en Gees bewaar en vermeerder.
Die Here het inderwaarheid twee sleutels aan die kerk gegee waarmee daar oop- en toegesluit moet word.
Die eerste funksie van die sleutels wat die Here aan die kerk toevertrou, is dat dit die ware gelowiges in die koninkryk van God moet insluit.
Hier pas die eredienste en die prediking in, want dit is die krag wat die mens uit die ryk van die duiwel in die ryk van God inbring.
Dit is wat Jeremia bedoel het toe hy gesê het dat die woord van die Here soos 'n vuur is wat strooi verbrand, en dat dit is soos 'n hamer wat verbrysel. Daarom moet mens die verkondiging van die Here se Woord versigtig en baie korrek gebruik.

2. Prediking en God se tug.

In die kerk van die Here kan verkeerde dinge nie goedgepraat word nie. Maar daar moet ook nie net oordeel gepreek word nie.
Lidmate moet in die prediking van God se Woord die Here se krag om die hemelryk oop of toe te sluit ervaar. Ons lees in 2 Korintiërs 2:16 dat hierdie prediking die ware gelowige se geloof versterk, maar dat dit die ongelowige verhard.
vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? (2 Korintiërs 2:16 AFR1953)
Dink aan Farao wat die openbaring van God se almag gesien en ervaar het, maar wat onbekeerlik gebly het.
Die Here roep ons gemeente aanhoudend deur die prediking tot geloof en bekering.
     Bekeer jou, of word verdelg.
     Genade en vrede vir jou as jy glo.
     Oordeel as jy God verwerp.


Die Here preek ook oordeel:
Daar staan in 1 Tessalonisense 1:7, 8 dat die Here Jesus en sy engele in vuur en vlam kom en oor almal wat God nie geken het nie en wat nie aan die evangelie van Jesus Christus gehoorsaam was nie, wraak gaan uitoefen.
Die tug het ook, net soos die prediking, 'n oopsluit en 'n toesluit funksie.
Die mense van Jeremia se tyd het vir die profete gesê:
Maar dit kan nie so in die ware kerk gebeur nie, want die Woord van die Here is somtyds geweldig hard en pynlik, sodat die ware gelowige dan tot bekering sal kom. Dink aan Paulus wat deur die woord van God in die stof neergeslaan is en wat hom verblind het, sodat hy sy verset teen die Here kon omkeer in totale diens aan die Here.

Die prediking en die tug het nog iets in gemeen.
Die Woordverkondiging en die tug opereer altwee baie sterk. Daarom moet ons in die tyd waarin ons nou is, baie aandag gee aan die liefde van die Here. 
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 121.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 Oktober 2002.