Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1, 8.

Geloofsbelydenis Apostolicum.
Wet

Psalm  19:6.

Gebed.

Psalm  51:3

Skriflesing:  Jeremia 31 en Esegiël 18 : 1 – 9
Teks:  Jeremia 31:29, 30

In dié dae sal hulle nie meer sê nie:  die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword.  Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe;  en elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word.

Die Here HERE sweer dat daar ‘n dag sal kom wanneer die mense nie meer hulle verantwoordelikhede op ander mense sal kan afskuif nie.  Elkeen sal in sy volle verantwoordelikheid voor Hom staan.  
Nou was dit nie so dat al die Jode ‘n nuwe geloof aangeneem het nie!  Glad nie.  
Hieroor het die HERE toe baie vertoornd geword, en Hy het die hele volk gestraf.  
Net so het dit met die volk van die Here in die Ou Testament gegaan.  
Dit is tot vandag toe nog die gewoonte onder die mense in die omgewing van Sirië om groen druiwe, of druiwe wat nog suur is, te eet.  Dit het natuurlik tot gevolg dat die tande onmiddellik stomp word.
Dit staan ook so geskryf in Esegiël 18 : 25:

Die Here se weg is nie reg nie.

En hier het die groot fout gelê wat ons vandag nog maak.  Ons besluit vir die Here wat Hy moet doen en wat nie.  Dan rus ons besluite ook op dìt wat ons pas – soos wat Israel gedoen het.

God is so magtig dat hierdie soort van ding net nie kan gebeur nie.  Daarom antwoord die Here hulle ook dadelik:

Hoor tog, o huis van Israel!  Is Mý weg nie reg nie?  Is julle weë nie onreg nie?

In vers 26 veral word dit nou baie skerp gestel dat die regverdige as gevolg van sy ongeregtigheid sterf as hy die regverdige weg verlaat.  
Die profeet Jeremia profeteer dat daar eendag herstel sal kom.  Die HERE sal al die ellendes wegneem.  Die volk wat nou in ballingskap versmag en verkwyn, sal weer lafenis ontvang.  Die Here sê in Jeremia 31 : 28:

En soos Ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal Ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die HERE.

Die straf van die Here gaan verby.  
Daar sal die verwyt van die groen druiwe wat deur die ouers geëet is, nie weer voor die Here genoem word nie.  
Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe;  elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word.

So word elkeen vir sy eie dade verantwoordelik gehou.

Nou moet ons egter die sake in die Bybel in verband sien.  
Dink nou net hoe prakties is dit.  Die HERE het die Israeliete gestraf oor hulle geloofsondes deur hulle in ballingskap weg te voer.  
Ons lees dat hulle nie tot bekering wou kom nie.  Hulle wou niks daarvan weet dat hulle hulle ook moes bekeer nie.  Al die skuld was hulle ouers s’n.  Hulle het groen druiwe geëet.  En nou sit die kinders met stomp tande.

Die Christusprediking van hierdie teks is dit wat ons lees in Jeremia 31:28.  
Ons moet ophou protesteer.  Ophou kla oor alles wat hier en daar nie reg loop nie.  Ophou om so laks te wees soos wat baie van ons is.  
As ons verwaandheid ons weer oor ander mense wil laat heers, dan dink ons aan ons eie sondes.  Daar is nie klein en groot sondes nie.  Sonde is ongeregtigheid leer die Bybel ons.  Moenie dat iemand anders jou van die Here vervreem nie  -  dit werk nie so nie.  Jy het ’n verhouding met die Here of jy het dit nie.
Maar ons moet onthou dat die Here Hom op die nageslagte wreek van die wat nie getrou is nie  -  Hy straf inderdaad tot in die derde en die vierde geslag van die wat Hom haat.

Die troos lê ook in die wet van die Here: Sy straf is maar net drie of vier geslagte ver  -  maar sy liefde gaan duisend geslagte ver!
Amen.

Slotgebed.

Here, U is ons Rots en Vesting by Wie ons altyd veilig skuil.  Here, verlos daarom ons siel van die kwaad waarin ons vasgevang is, en lei ons tot geloofskrag en sterkte.  Here, ons smeek omdat ons waardig wil lewe aan U beeld in ons.  Verhoor ons om Christus ontwil.  
Amen.

Slotpsalm 91 : 6

Die HERE sal jou seën en jou behoed;    
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;    
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville (oggend)
Datum: 27 Junie 2004