Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: 34:1, 2

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 123:1

Gebed

Psalm 138:1, 4

Skrifberyming

Skriflesing: 2 Thessalonisense 2 en Jeremia 32
Teks: Jeremia 32: 9, 10

Daarop het ek van Hanameël, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Anatot lê, en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer. En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op 'n weegskaal.

'n Gelowige mag nooit 'n punt bereik waar hy moedeloos word en oorgee nie. Solank as wat hy lewe, en wat die Here die son oor hom laat opkom, moet hy met volle verantwoordelikheid met sy lewe voortgaan.

Kom ons kyk wat het gebeur in die tyd van Jeremia, en dan kyk ons wat het gebeur met die lidmate in Thessalonika.

Wat weet ons alles van Jeremia?
Die dinge het met Juda reeds baie sleg gegaan.
In hierdie tyd wou Jeremia eenkeer uit die stad uitgaan om 'n stukkie grond wat hy in Benjamin geërf het, in besit te gaan neem.
Die gedeelte wat ons saam gelees het, val in hierdie tydperk.
Wat moet ‘n mens nou onder sulke omstandighede doen? Kan ‘n mens dit waag om vir die toekoms te beplan? Kyk wat gebeur.
Die Here openbaar aan Jeremia dat sy neef Hanameël na hom toe sal kom met die versoek om as losser sy grond te koop.
Jeremia het toe die grond gekoop.
Wat is die betekenis van die hele saak?
Kom ons kyk nou in die tweede plek na die gemeente van Thessalonika.

Daar is twee dinge waarna ons moet kyk.
Wat het daar gebeur?

Presies die teenoorgestelde as wat met Jeremia gebeur het.
Ons omstandighede is anders: Ons word nie fisies vervolg nie. Wat wel waar is, is dat ons uitgelewer word aan die wêreld.
Wat maak ons nou?

Nou bly ons positief, en ons gaan deur elke dag met maksimum verantwoordelikheid.
Kyk wat leer die Here Jesus ons:
Hierdie voorbeeld moet ons nie miskyk nie.
Die Here se kruisdood het ook die gevolg gehad dat die Heilige Gees oor ons uitgestort is.
Ons lewensroeping het twee fasette:
Gemeente van die Here, beplan elke dag u lewe met groot sorgvuldigheid. Beplan so dat die hoop en die verwagting van verlossing en van God se seën in u lewe gesien kan word. Want u moet onthou dat u roeping van verantwoordelikheid eers verstryk die dag as die Here kom, en daardie dag ken ons nie.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 84:3, 4

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 28 September 2003  (oggenddiens)