Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  2:6.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  43:3.

Gebed.

Psalm 72:6

Skriflesing:  Jeremia 7
Teks:  Jeremia 7: 4
  
Vertrou nie op bedrieglike woorde nie - wat sê: Die HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se tempel is dit!

Die Here bewaar nie 'n tempel omdat dit 'n tempelgebou is nie. Hy bewaar dit net wanneer sy eer daar tot sy volle reg kom. Presies dieselfde beginsel is waar van 'n gemeente en selfs van 'n volk.

Ons kan maklik 'n verkeerde indruk van die godsdienstige toestand van daardie tyd hê, want mens dink maklik dat die Jode gedurende daardie jare net afgodediens beoefen het.
Ons weet nie by watter poort van die tempel Jeremia moes praat nie.
Die preek moes verskriklik skerp op die mense se ore geval het, want die Here beskuldig hulle met die intrapslag van valsheid in hulle geloof.
Die HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se tempel is dit !

Die bedrieglikheid van die mense se geloof word aan die kaak gestel. Hulle bely dat dit die Here se tempel is  - so asof alles heeltemal in die haak is. Waarom?
Baie eerlik, reguit en eenvoudig stel Jeremia die Here se saak: Die volk moet sedelik weer op standaard kom.
Wat hulle nie besef het nie, was dat die Here hulle land en hulle volk nie onder alle omstandighede sal beskerm nie.
Die profeet preek toe dat die Here inderdaad sal waak oor die tempel, maar op 'n manier waarop hulle nie reken nie.
Die Here gee vir hulle 'n sterk motivering van hoe beslis Hy is om hulle te straf as daar nie verandering kom nie.
Dit gaan oor die eer van die Here se Naam. Die oomblik as Hy dink sy volk het dit losgelaat, vernietig Hy hulle. Die bewys is Silo.
Die feit dat die heiligheid van die Here in Silo was, het dit nie van ondergang gered nie.
Die vernietiging van Silo moet dus as 'n waarskuwing dien vir die hele kerk van die Here deur die eeue.
Ons moenie maak ook soos daardie Jode gemaak het nie. Ons moenie saamwees in die erediens en saam die Woord  hoor en die Naam van die Here bely, maar as ons hier wegstap, dit is asof sommiges van ons se geloof hier in die kerkgebou agtergebly het, omdat sommiges van ons se lewe op straat heeltemal verskil van ons lewe in die kerk nie.

Dit sal baie verkeerd wees as dit gebeur, want die Bybel gee hier 'n geweldige belangrike beginsel:
Nou kan u dalk dink: Maar ons aanbid nie meer afgode nie.
Prakties het dit daarop neergekom dat hulle in die kerk ewe gelowig was, maar daar buite in Jerusalem se strate het hulle net soos al die ongelowiges gelyk en gedoen.
Dit help nie vir my om vir u enige mooi woordjies te sê nie. Ons het mos allerhande sulke redenasies soos:
Die belangrike ding wat saak maak, is wat die Here daarvan maak: Hy is baie kwaad.  Die Here was so kwaad oor die ekstra dinge wat die Jode in hulle godsdiens ingevoer het, dat Hy reeds vas besluit het om die volk se toekoms heeltemal te beëindig  -  oor niks anders nie as oor afgodery.
Dit is mos gewoon skynheiligheid as jy die Here dien en in sy tempel sy Naam drie keer agter mekaar uitroep, maar as jy uit die tempel uitstap, het jy nog ander waardes ook.
Die kerk kan somtyds lelike dinge doen, terwyl daar van hulle is wat baie motivering het waarom dit reg is en so gedoen moet word.
Die werklike beoordeling van die saak van Godsdiens berus egter nie by mense nie.
My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak (Matteus 21: 13).

NB: die Here Jesus het met hierdie woorde by Jesaja se uitsprake aangesluit.

Daardie dag het Jesus die mense uit die tempel uitgejaag en die tafels omgegooi. Dit was 'n daad wat daarop gewys het dat die Here alle verkeerde vorms van aanbidding verwerp. Dis is presies maar wat Jeremia ook gepreek het.

Wat belangrik is, is om na die Here se optrede te kyk. In altwee die gevalle het Hy Hom van die volk gedistansieer.
Die kruisiging was verskriklik, want die kruisiging was nie net die kerkvolk wat die Here Jesus verwerp het nie.
Deur sy kruisdood kom daar 'n onherstelbare tweedeling onder die mensdom:
Die bestemming wat in God se raad vasgestel is vir die twee groepe is verskillend en onveranderlik.

Maar presies hier het die genade oor ons oopgegaan. Jesus het die deur oopgemaak dat daar vergewing en omkeer vir ons moontlik is.
Ons is versoen, maar voluit belaai met verantwoordelikheid.
Sy opdrag is steeds:
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 118: 13, 14.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 Januarie 2004 (oggend)